ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

ปี 2560

ชื่อทุน/แหล่งทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้น

กรอบการวิจัยที่เปิดรับแบ่งตามหน่วยบริหารทุน ประกอบด้วย :

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

1.ข้าว   2.ปาล์มน้ำมัน   3.อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า

4.สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา  5.พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)

6.สัตว์เศรษฐกิจ     7.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.ยางพารา   2.การบริหารจัดการการท่องเที่ยว  3.โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4.อ้อยและน้ำตาล

5.วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)     6.มนุษยศาสตร์ 7.ประชาคมอาเซียน

8.การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1.มันสำปะหลัง 2.การคมนาคมขนส่งระบบราง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

1.การแพทย์และสาธารณสุข   2.วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

1.สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ 2.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 4.พลาสติกชีวภาพ

หมายเหตุ :

1.เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงาน และผู้ร่วมวิจัย ทุกท่านที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ  http://www.nrms.go.th/Register.aspx  สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยได้ที่ กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) โทร 0 2561 2445 ต่อ 607, 608

2.การส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS พร้อมเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 10 ชุด (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริง พร้อมสำเนา รวมเป็นจำนวน 10 ชุด+CD

ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ รูปแบบ PDF และ Word จำนวน 2 ชุด) และต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงหน่วยบริหารทุน 

ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. นี้เท่านั้น

3.ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอวิจัยก่อนกำหนดปิดรับอย่างน้อย 5 - 7 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะช่วยดำเนินการแก้ไขได้ทันการณ์ หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียด เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอการวิจัยได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412, 413

 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1.  www.nrms.go.th  

2.  ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561  file:///D:/Documents/Download/256005300925077414742%20(1).pdf   

3.  คู่มือการใช้งานระบบ NRMS (ทุนมั่งเป้าและทุน วช.) สำหรับนักวิจัย  www.nrms.go.th/Manual.aspx  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)   โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412, 413

 


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 381 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาไอซ์ (Ice) 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service