ข่าวประชาสัมพันธ์


บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำคลิปวีดิโอ รายละเอียดของรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำคลิปวีดิโอ รายละเอียดของรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 1. การประชุมแนวทางการดำเนินการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (วิทยากร: ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย)สามารถเข้าชมได้ที่ http://intranet.grad.mahidol/intranet/download/tqf/index.html 2. การประชุมแนวทางการดำเนินการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 : การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการเขียนคำอธิบายรายวิชาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กำจร มนุญปิจุ)สามารถเข้าชมได้ที่ http://ip-tv.mahidol/show-new.asp?url=mms://10.34.190.2/090253_1
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 2571 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


คอนแทคเลนส์ 24 วินาทีที่แล้ว
ยาลดไขมันในเลือด 1 นาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service