เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณะเภสัชศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การขออนุญาตและการแบ่งปันผลประโยชน์การใช้ทรัพยากรพันธุกรรมพืช

อ่านแล้ว 1,005 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 2556  
งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การขออนุญาตและการแบ่งปันผลประโยชน์การใช้ทรัพยากรพันธุกรรมพืช” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 606 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชทางการวิจัย และเพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัยมีความเข้าใจในการขออนุญาตและการแบ่งปันผลประโยชน์การใช้ทรัพยากรพันธุกรรมพืชอย่างถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืช ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกมาบรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎีในหัวข้อ “การติดตามและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชตามพิธีสารนาโงยา” โดยคุณโสมวรรณ สุขประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “แนวทางการติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชของประเทศไทย” โดยคุณเบญจวรรณ จำรูญพงษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร และหัวข้อ “การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” โดยคุณกฤตธัช โชติชนะเดชา นักวิชาการสาธารณสุข (ชำนาญการพิเศษ) สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการฝึกอบรมครั้งนี้ อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรทุกคนต่างได้รับความรู้ ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชทางการวิจัยและการคุ้มครองภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานวิจัยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาไอซ์ (Ice) 7 วินาทีที่แล้ว
สมุนไพรแก้ไอ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service