เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณะเภสัชศาสตร์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

อ่านแล้ว 296 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2560  
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ ดร. ภก. วิชิต โนสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาอาหารเคมี และคณะกรรมการพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ให้การต้อนรับ Dr. Jaideep Tryambak Patil ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าร่วมในพิธีลงนามเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์และพัฒนาแหล่งฝึกงาน ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 606 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด มีความเห็นพ้องต้องกันในความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ โดยการสร้างเสริมประสบการณ์จริง ผ่านระบบการฝึกงานในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการไปสู่การปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นเภสัชกรที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ประสบการณ์ และสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยได้ เพื่อส่งเสริมให้ระบบยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศไทยพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ในระดับสากล ทั้งนี้ยังเห็นควรที่จะใช้ประโยชน์ของระบบการฝึกงานดังกล่าว ให้เกิดความร่วมมือในเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อแหล่งฝึก และนำไปสู่การพัฒนาแหล่งฝึกให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการฝึกงานและด้านการนำความรู้วิชาการที่เป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ทั้งสององค์กรยังเล็งเห็นความสำคัญของความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งจะผลักดันให้เกิดผลประโยชน์ในด้านความรู้ทางวิชาการ และผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่อไป
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 3 วินาทีที่แล้ว
วิตามินและแร่ธาตุ 8 วินาทีที่แล้ว
สมุนไพรป้องกันยุง 15 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service