โครงการพิเศษ ปี 2559
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 |
1
การคัดแยกหาเอนโดไฟติกแบคทีเรีย ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์
SCREENING OF ENDOPHYTIC BACTERIA FOR ANTIMICROBIAL ACTIVITIES
โดย: นางสาวจุรีพรรณ ภูมิสถิตย์พงษ์, นางสาวณัฐกานต์ สุรีย์พงษ์ ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
2
การคัดเลือกแบคทีเรียกลุ่มแบซิลลัสที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพและยับยั้งราก่อโรคพืช
SCREENING OF BIOSURFACTANT-PRODUCING BACILLUS SP. FOR ANTIFUNGAL ACTIVITY AGAINST PLANT PATHOGENIC FUNGUS
โดย: นางสาวสุชิณี ปั้นทรัพย์, นางสาวสุทธิญาณ์ ศักดิ์สมบูรณ์ ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
3
การตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ตับโดยการใช้พาราเซตามอลเป็นสารทดสอบ
The Detection of Hepatotoxicity Using Acetaminophen as A Testing Compound.
โดย: นางสาวพรรษรัตน์ เบญจมกุล, นางสาวพลอยไพลิน พงษ์ปภาดา ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
4
การตรวจหายีน blaOXA ระดับโมเลกุล ในเชื้อ เอสเชอริเชีย โคไล ที่สร้างเอนไซม์เบต้า-แลคแตมเมส ชนิดออกฤทธิ์กว้าง
MOLECULAR DETACTION OF blaOXA GENE IN EXTENDED SPECTRUM BETA - LACTAMASES PRODUCING ESCHERICHIA COLI
โดย: นางสาวพัชรา คุณากรธารงรักษ์, นางสาวอคิราภ์ วีรภัทรสกุล ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
5
การพัฒนานาโนพาร์ติเคิลของโพลีกลีเซอรอลอะดิเพตที่ปรับปรุงคุณสมบัติสาหรับนาส่งซิสพลาติน
DEVELOPMENT OF MODIFIED POLY(GLYCEROL ADIPATE) NANOPARTICLES FOR DELIVERY OF CISPLATIN
โดย: นางสาวฐิตาภา จันทร์อุไร, นางสาวเสาวกุล อุ่นจันทร์ ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
6
การพัฒนานาโนพาร์ติเคิลของโพลีกลีเซอรอลอะดิเพตที่ปรับปรุงคุณสมบัติสาหรับนาส่งเอสเอ็น-38
DEVELOPMENT OF MODIFIED POLY(GLYCEROL ADIPATE) NANOPARTICLES FOR DELIVERY OF SN-38
โดย: นายจิตฤณ อัชญาวัฒน์, นายพุทธิคม จวงรัตนะกาจร ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
7
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางโครงสร้างของเปปไทด์ ต้านจุลชีพชนิดสายสั้นที่มีโครงสร้างแบบเกลียวแอลฟาที่เกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ต้านจุลชีพ
STRUCTURAL CHARACTERISTIC ANALYSES OF SHORT ALPHA HELIX ANTIMICROBIAL PEPTIDES RELATED TO THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITIE
โดย: นางสาวประภัสสร ชุณหกาญจน์, นางสาวเพชราภรณ์ ยิ่งภักดี ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี ประเภท: เชิงข้อมูล
N/A
8
การศึกษาความคงตัวและความเข้ากันได้ของสารละลายยาปฏิชีวนะกลุ่มเบต้าแลคแตมชนิดฉีดที่บรรจุในหลอดบรรจุยาฉีดพร้อมใช้
STABILITY AND COMPATIBILITY INVESTIGATIONS OF BETA-LACTAM ANTIBIOTIC SOLUTION IN PREFILLED SYRINGE
โดย: นางสาวณิชา ปิณฑวิรุจน์, นางสาวนฤบล คนึงสาธิตกิจ ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
9
การแสดงออกของยีนพลูริโพเทนท์และยีนต้านภาวะความเครียดออกซิเดชันของเซลล์ต้นกำเนิดไอพีเอสเมื่อบ่มเซลล์กับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
THE EXPRESSION OF PLURIPOTENT AND ANTIOXIDANT GENES IN IPS CELLS INCUBATED WITH HYDROGEN PEROXIDE
โดย: นางสาว กัญญาณัฐ ผอบทิพย์, นางสาว ฉัตรกมล ตั้งแสนสุข ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
10
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากผงแห้งของเมล็ดหมามุ่ย
PHARMACOLOGICAL ACTIVITIES OF EXTRACT FROM Mucuna pruriens DRY SEED POWDERS
โดย: นางสาวพิมวดี รังษีพลาสวัสดิ์, นางสาวเพียงระวี เริงสิริสันติวงศ์ ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี ประเภท: เชิงทดลอง
N/A

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service