โครงการพิเศษ ปี 2559
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 |
1
การขยายพันธุ์เพชรสังฆาตด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
IN VITRO PROPAGATION OF CISSUS QUADRANGURALIS L.
โดย: นางสาวกนกพรรณ บุรีแก้ว, นายจิรพัฒน์ ลิ้มธโนปจัย ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
2
การขายยาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก: ผลจากมาตรการกากับดูแล
Global trend of online pharmacy: Result of control measures
โดย: นายธนพล คูหารัตนไชย,นางสาวสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงคุณภาพ
N/A
3
การคัดแยกหาเอนโดไฟติกแบคทีเรีย ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์
SCREENING OF ENDOPHYTIC BACTERIA FOR ANTIMICROBIAL ACTIVITIES
โดย: นางสาวจุรีพรรณ ภูมิสถิตย์พงษ์, นางสาวณัฐกานต์ สุรีย์พงษ์ ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
4
การคัดเลือกแบคทีเรียกลุ่มแบซิลลัสที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพและยับยั้งราก่อโรคพืช
SCREENING OF BIOSURFACTANT-PRODUCING BACILLUS SP. FOR ANTIFUNGAL ACTIVITY AGAINST PLANT PATHOGENIC FUNGUS
โดย: นางสาวสุชิณี ปั้นทรัพย์, นางสาวสุทธิญาณ์ ศักดิ์สมบูรณ์ ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
5
การใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อในผู้ป่วยหนัก ที่มีภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน: การศึกษาแบบย้อนหลัง
Use of neuromuscular blocking agents in acute respiratory distress syndrome patients: a retrospective study
โดย: นางสาวเทียมแข มโนวรกุล,นายอภิชัย เอี่ยมไพศาล ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงข้อมูล
N/A
6
การตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ตับโดยการใช้พาราเซตามอลเป็นสารทดสอบ
The Detection of Hepatotoxicity Using Acetaminophen as A Testing Compound.
โดย: นางสาวพรรษรัตน์ เบญจมกุล, นางสาวพลอยไพลิน พงษ์ปภาดา ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
7
การตรวจหายีน blaOXA ระดับโมเลกุล ในเชื้อ เอสเชอริเชีย โคไล ที่สร้างเอนไซม์เบต้า-แลคแตมเมส ชนิดออกฤทธิ์กว้าง
MOLECULAR DETACTION OF blaOXA GENE IN EXTENDED SPECTRUM BETA - LACTAMASES PRODUCING ESCHERICHIA COLI
โดย: นางสาวพัชรา คุณากรธารงรักษ์, นางสาวอคิราภ์ วีรภัทรสกุล ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
8
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้วัคซีนในประเทศไทย
Systematic review of economic evaluations of vaccine in Thailand
โดย: นางสาวกมลวรรณ แก้วนพคุณ, นายศานต์ ศึกรักษา ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงข้อมูล
N/A
9
การปฏิบัติตามแนวทางการใช้ยาป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารในผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมและ แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Compliance with Guidelines for Stress Ulcer Prophylaxis in Surgical and Orthopedic Units at Ramathibodi Hospital
โดย: นายธนพิพัฒน์ วิริยานนท์, นายธิติวุฒิ ศรีชลวัฒนา ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงข้อมูล
N/A
10
การประเมินคุณสมบัติในการยับยั้งเอนไซม์กลุ่มไซโตโครมพี 450 ของสาร IND8 และ QND8
Evaluation of enzyme cytochrome P450 inhibitor properties of IND8 and QND8
โดย: นางสาวเกศวิภา จันทร์ปาน, นางสาวณัฐศุภางค์ เสมอวงษ์ ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
11
การผลิตไอศกรีมสุขภาพสูตรฟักข้าว
Formulation of healthy ice-cream containing Gac fruit
โดย: นางสาวนรมน งะบุรง, นางสาวนาเดียร์ อับดุลฮานุง ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
12
การผลิตไอศกรีมอบเชยสูตรทดแทนน้ำตาลและไขมันต่ำ
Formulation of low fat cinnamon ice-cream with sugar substituted
โดย: นางสาวนภัสส์พร ฉวีวรศักดิ์, นายภูผา ศิริวงศ์ไพรัช ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
13
การพัฒนากัมมี่เยลลี่แก่นตะวัน
Development of Jerusalem artichoke gummy jelly product
โดย: นางสาวฉัตรสุดา โชว์พานิช, นายประสิทธิ์ รื่นเริง ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
14
การพัฒนาขนมไทยจากข้าวไรซ์เบอร์รี่
Development of Thai Traditional Dessert from Riceberry
โดย: นางสาวกฤษณา ธีรชัยสกุล, นางสาวพิชญ์รัตน์ จิระเวชกิจกุล ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
15
การพัฒนาเจลลี่สูตรอาหารครบถ้วน
Development of blenderized diet jelly
โดย: นางสาวธนัชชา วิไลพรพาณิชย์, นางสาวศรัญญา ธรรมาภิรมย์ ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
16
การพัฒนาฐานข้อมูลคู่รหัสพันธุกรรมของคนไทยและยาที่มีผลกระทบด้านเภสัชพันธุศาสตร์
A Development of PGx database for Thais
โดย: นายชวัลวิชญ์ เลิศตระการสกุล, นางสาวสุวิชาดา อัศวโกสีย์ ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา ประเภท: เชิงข้อมูล
N/A
17
การพัฒนาตารับเฉพาะที่ประกอบด้วยสารสกัดจากพืชสาหรับโรคในเยื่อบุช่องปาก
THE DEVELOPMENT OF TOPICAL PREPARATIONS CONTAINING PLANT EXTRACTS FOR ORAL MUCOSAL DISEASES
โดย: นายณัฐนนท์ ไชยสอน, นายณัฐพงษ์ โพธิ์ดี ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
18
การพัฒนาตำรับสติกแท่งของสารสกัดไพล
Development of Medication stick of Zingiber Cassumunar rhizome extract
โดย: นางสาวณิศราพรรณ พุฒิพัชรนันทน์, นายปีติพล สวนศิริ ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
19
การพัฒนานาโนพาร์ติเคิลของโพลีกลีเซอรอลอะดิเพตที่ปรับปรุงคุณสมบัติสาหรับนาส่งซิสพลาติน
DEVELOPMENT OF MODIFIED POLY(GLYCEROL ADIPATE) NANOPARTICLES FOR DELIVERY OF CISPLATIN
โดย: นางสาวฐิตาภา จันทร์อุไร, นางสาวเสาวกุล อุ่นจันทร์ ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
20
การพัฒนานาโนพาร์ติเคิลของโพลีกลีเซอรอลอะดิเพตที่ปรับปรุงคุณสมบัติสาหรับนาส่งเอสเอ็น-38
DEVELOPMENT OF MODIFIED POLY(GLYCEROL ADIPATE) NANOPARTICLES FOR DELIVERY OF SN-38
โดย: นายจิตฤณ อัชญาวัฒน์, นายพุทธิคม จวงรัตนะกาจร ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
21
การพัฒนาสบู่จากน้ามันถั่วดาวอินคา
Development of Soap bar from Sacha inchi oil
โดย: นายภาณุพงศ์ ลิขิตพิทักษ์, นางสาวมนัสนันท์ ปิยะนิจดารงค์ ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
22
การพัฒนาสเปรย์พ่นปากว่านหางจระเข้และสเปรย์พ่นปากใบบัวบกสา หรับเยื่อบุช่องปากอักเสบ
DEVELOPMENT OF ALOE VERA MOUTH SPRAY CENTELLA ASIATICA MOUTH SPRAY FOR ORAL MUCOSITIS
โดย: นายณัฐนันท์ อมรสมานลักษณ์, นายภควิชญ์ จุฬาธรรมกุล ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
23
การพัฒนาสเปรย์ไฮโดรเจลที่ไวต่ออุณหภูมิ ของยาลิโดเคน
DEVELOPMENT OF LIDOCAINE THERMOSENSITIVE HYDROGEL SPRAY
โดย: นางสาวชลวสา วทนะศิลป์, นางสาวอาณิมา ศิริชัย ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
24
การพัฒนาสูตรตารับ PLO gel ของสารสกัดไพล
Development of pluroniclechithinorganogel (PLO gel) OfZingibercassumunar rhizome extract
โดย: นางสาวพิชชานันท์ ศรีรัตน์ธนกิจ, นางสาวพิชชาภา พูตระกูล ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
25
การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษสาหรับการตรวจวัดยา acyclovir ในยาสาเร็จรูป
Development of microfluidic paper-based analytical devices for determination of acyclovir in finished products
โดย: นางสาวอักษรฤดี ทองสาลี, นางสาวเอกอนงค์ พิรุณเกษตร ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
26
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทุเรียนเทศ
Plant tissue cultures of Annona muricata L.
โดย: นายธนภูมิ เลิศฤทธิพานิช, นางสาวสุภลักษณ์ ขอประเสริฐ ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
27
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพรที่ใช้แก่นในทางยา
PLANT TISSUE CULTURES OF HEARTWOOD-UTILIZED MEDICINAL PLANTS
โดย: นายธนกร วงศ์จารุเดช, นายจตุพร จันทร์แผ้ว ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
28
การรวบรวมข้อมูลสารสาคัญจากพืชสมุนไพร ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ
A REVIEW ON PHYTOCHEMICAL COMPOUNDS FROM HERBAL PLANTS AS ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY
โดย: นางสาวนิจวิภา แสงนิล, นางสาววิสาขา จินตวรรณ ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา ประเภท: เชิงข้อมูล
N/A
29
การรักษาด้วยฮอร์โมนในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะก้าวหน้าที่หมดประจาเดือนที่ไม่เคยได้รับฮอร์โมนและกลุ่มที่ล้มเหลวจากการรักษาด้วยยา aromatase inhibitors: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย
Hormonal therapy in postmenopausal advanced breast cancer with naïve and failure aromatase inhibitors: systemic review and meta-analysis
โดย: นางสาว จุรีพร รัตตมณี, นางสาว ศศิกานต์ ศิวะภิญโญยศ ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงข้อมูล
N/A
30
การรักษาผมร่วงในเพศชาย: การอภิวิเคราะห์แบบเครือข่าย
Treatment of androgenetic alopecia in male: Network Meta-analysis
โดย: นางสาวศุภศรี ลุประสงค์จิตร์, นางสาวสุพรรณี พงศ์พัฒนานุสรณ์ ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงข้อมูล
N/A
31
การลดความเหนอะของฟิล์มแป้งมันสำปะหลังและฟิล์มไฮดรอกซีโพรพิลของแป้งมันสำปะหลัง
REDUCTION OF TACKINESS OF TAPIOCA STARCH FILM AND HYDROXYPROPYL TAPIOCA STARCH FILM
โดย: นายยุทธพงศ์ พรมกลาง, นางสาวยูริโกะ ชินโด ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
32
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางโครงสร้างของเปปไทด์ ต้านจุลชีพชนิดสายสั้นที่มีโครงสร้างแบบเกลียวแอลฟาที่เกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ต้านจุลชีพ
STRUCTURAL CHARACTERISTIC ANALYSES OF SHORT ALPHA HELIX ANTIMICROBIAL PEPTIDES RELATED TO THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITIE
โดย: นางสาวประภัสสร ชุณหกาญจน์, นางสาวเพชราภรณ์ ยิ่งภักดี ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี ประเภท: เชิงข้อมูล
N/A
33
การวิเคราะห์ปริมาณ Piperine และ Plumbagin ในตารับ ยาเบญจกูลด้วยวิธี TLC densitometric method
Quantitative analysis of Piperine and plumbagin in Benjakul formulation by TLC-densitometric method
โดย: นายพิชชากร เพทายพนากิจ, นายวทัญญู ศิริถาพร ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
34
การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์
Comparative analysis for vigilance system of medical devices
โดย: นางสาวปภาวรินทร์ แพร่พิพัฒน์มงคล, นางสาวภรณ์ชนก คุปต์เสถียรวงศ์ ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงสำรวจ
N/A
35
การศึกษาความคงตัวของยาต้นแบบและยาสามัญพรีกาบาลินในประเทศไทย
Stability studies of original and generic pregabalin in Thailand
โดย: นางสาววรารัตน์ เพชรศรีช่วง, นางสาววสุนันท์ ศิริโภคาธิรัตน์ ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
36
การศึกษาความคงตัวและความเข้ากันได้ของสารละลายยาปฏิชีวนะกลุ่มเบต้าแลคแตมชนิดฉีดที่บรรจุในหลอดบรรจุยาฉีดพร้อมใช้
STABILITY AND COMPATIBILITY INVESTIGATIONS OF BETA-LACTAM ANTIBIOTIC SOLUTION IN PREFILLED SYRINGE
โดย: นางสาวณิชา ปิณฑวิรุจน์, นางสาวนฤบล คนึงสาธิตกิจ ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
37
การศึกษาความรู้ของเภสัชกรโรงพยาบาลเกี่ยวกับ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโซเดียมวาลโปรเอท ในผู้ป่วยหญิงวัยเจริญพันธุ์
The Study of Pharmacist’s Knowledge about Adverse Effects from Using Sodium Valproate in Reproductive Women
โดย: นายจิรายุ ชัยณรงค์เดชากุล, นายศุภณัฐ มโนชมภู ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงสำรวจ
N/A
38
การศึกษารูปแบบการปลดปล่อยตัวยาสำคัญระหว่าง ไมโครพาร์ทิเคิลที่ได้จาก poly(lactide-co-glycolide) สองชั้นที่ได้จากพอลิเมอร์ทั้งสองชนิด
POLY(LACTIDE-CO GLYCOLIDE) (PLGA),POLYLACTIC ACID (PLA) AND DOUBLE-WALLED MICROPARTICLES MADE FROM PLGA AND PLA
โดย: นางสาวจริญญา สุภาภัทรานนท์, นางสาวพิชาภรณ์ รอดละมูล ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
39
การศึกษาและพัฒนาดอกบานไม่รู้โรยสำหรับใช้ทางเครื่องสำอาง
STUDY OF BIOACTIVITY AND PRODUCT DEVELOPMENT OF GOMPHRENA GLOBOSA FLOWER EXTRACT FOR COSMETICS PURPOSE
โดย: นางสาวลักษิตา อยู่เย็น, นายวันชาติ สันธากร ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
40
การศึกษาวิธีการจัดการคลังยาที่เหมาะสม สาหรับยาที่จาเป็นต่อการช่วยชีวิตในโรงพยาบาลสงฆ์
An exploratory study of inventory management approaches for vital pharmaceutical products at the Priest Hospital
โดย: นางสาวธัญลักษณ์ ณรงคะชวนะ, นางสาวธันยพร อนุรักษ์สุวรรณ ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงคุณภาพ
N/A
41
การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการชงชาใบรางจืด (Thunbergia laurifolia) ด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
ASSESSMENT OF OPTIMAL CONDITIONS FOR INFUSION OF THUNBERGIA LAURIFOLIA TEA LEAF BY USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY
โดย: นางสาวกรกนก รักษาสกุลวงศ์, นายคมสัน รวยทรัพย์ทวี ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
42
การแสดงออกของยีนพลูริโพเทนท์และยีนต้านภาวะความเครียดออกซิเดชันของเซลล์ต้นกำเนิดไอพีเอสเมื่อบ่มเซลล์กับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
THE EXPRESSION OF PLURIPOTENT AND ANTIOXIDANT GENES IN IPS CELLS INCUBATED WITH HYDROGEN PEROXIDE
โดย: นางสาว กัญญาณัฐ ผอบทิพย์, นางสาว ฉัตรกมล ตั้งแสนสุข ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
43
ความสอดคล้องตามแนวเวชปฏิบัติของการใช้ยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดในแผนกศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Guideline concordance in evaluation of antimicrobial use in surgical patients at surgical & orthopedic wards, Ramathibodi Hospital
โดย: นายศุภวัฒน์ ตระกูลเตชะ, นายสิรวิชญ์ ทรงสมบูรณ์ ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงข้อมูล
N/A
44
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของยาลดการดูดซึมฟอสเฟตในการควบคุมระดับฟอสเฟตในเลือดของผู้ป่วยพระภิกษุในหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสงฆ์
Factors that influence the effectiveness of phosphate binder to control phosphate level in blood of priest patients in Dialysis Unit, Priest Hospital
โดย: นางสาวปิยรัช พรหมหิตาทร, นางสาวปุณยวีร์ ไทยปรีชา ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงสำรวจ
N/A
45
พฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดที่ได้จากวัตถุดิบเมล็ดและต้นอ่อนจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของเพกา
PHYTOCHEMISTRY AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF EXTRACTS FROM SEEDS RAW MATERIAL AND SPROUT FROM PLANT TISSUE CULTURE OF PHEKA (Oroxylum indicum (L. VENT.))
โดย: นายนรุตม์ ผลวัฒนะ, นายพริษฐ์ เพชรประดับ ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
46
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากผงแห้งของเมล็ดหมามุ่ย
PHARMACOLOGICAL ACTIVITIES OF EXTRACT FROM Mucuna pruriens DRY SEED POWDERS
โดย: นางสาวพิมวดี รังษีพลาสวัสดิ์, นางสาวเพียงระวี เริงสิริสันติวงศ์ ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
47
ลายพิมพ์โครมาโทกราฟี และลายพิมพ์ดีเอ็นเอของมะละกอสายพันธุ์ต่างๆ
Chromatographic and DNA fingerprints of papaya fruits from different cultivars
โดย: นางสาวมนสิการ ใจสุดา, นางสาวมนัสวี โค้วพินิจชัย ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
48
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิต้านจุลชีพ จากเชื้อแอคติโนมัยสีทที#แยกได้จากตัวอย่างดิน
Chemical constituents and antimicrobial activity of Actinomycetes isolated from soil
โดย: นางสาวขวัญธรา รุ่งโรจน์จินดา, นางสาวพรธวัล เล้ารัตนานุรักษ์ ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย ประเภท: เชิงทดลอง
N/A
49
อิทธิพลของภาวะพหุสัณฐานทางพันธุกรรมของยีน UGT1A1 ต่อผลการรักษาและอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ที่ใช้ยาเคมีบาบัด Irinotecan
Influence of genetic variation in UGT1A1 gene on drug responsiveness and adverse drug reaction in people receiving irinotecan chemotherapy
โดย: นางสาวฐณิดา เที่ยงสกุล, นางสาวหนึ่งหทัย ดาอุดม ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี ประเภท: เชิงข้อมูล
N/A
50
อุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการใช้ทาโครลิมุสรูปแบบรับประทานวันละครั้งและทาโครลิมุสรูปแบบรับประทานวันละสองครั้งในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
The Incidence of Adverse Events from Tacrolimus Once-Daily Formulationand Twice-Daily Formulationin Kidney Transplant Patients
โดย: นางสาวณิจาภรณ์ หงษ์ษา,นางสาวพรนัชชา พงษ์ทนานนท์กุล ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม ประเภท: เชิงสำรวจ
N/A

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service