Webmail | ไทย | Eng
 
กลับหน้าโฮมเพจ เภสัชมหิดล ผลงานวิจัยและรางวัล บริการของคณะ ผู้สนใจศึกษาต่อ นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชุมวิชาการ  
ตารางการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2558
 
หน้าแรก > ความรู้สู่ประชาชน
 

ตารางการจัดประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2558

 
  วันที่จัด งานประชุม กลุ่มเป้าหมาย ติดต่อ-สอบถาม
1 13 ธันวาคม 2557 
ความรู้สู่ประชาชน (สมัครฟรี ไม่เก็บค่าลงทะเบียน)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชาชนทั่วไป มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ชมรมศิษย์เก่าเภสัชมหิดล และ สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ Email: headpypy@mahidol.ac.th
2 28 มกราคม 2558 
สมุนไพรวัยทอง: ว่านชักมดลูก กวาวเครือ
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป สำนักงานข้อมูลสมุนไพร โทร. 02-644-8677-91 ต่อ 5316, 5305 แฟกซ์ 02-354-4327 Email: headpypi@mahidol.ac.th
3 10 มีนาคม- 3 เมษายน 2558 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานธุรกิจบริการสุขภาพ เรื่อง การอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 7
ณ ห้องประชุม 409 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียน
ประชาชนที่สนใจในการดำเนินงานธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย ภาคเภสัชวิทยา และภาคสรีรวิทยา โทร. 02-644-8677-91 ต่อ 5530, 5531 แฟกซ์ 02-644-8701 Email: ithipol.ith@mahidol.ac.th, ithipolver@hotmail.com
4 16 มีนาคม 2558 
บริหารพนักงาน Generation Y ให้สุขใจและได้ผล
ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียน
หัวหน้างาน ผู้บริหารโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักยา หรือบริษัทยาและองค์กรทั่วไป คณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะเภสัชศาสตร์ โทร. 02-644-8677 ต่อ 1119 Email: maneerat.tia@mahidol.ac.th
5 18-20 มีนาคม 2558 
Advances in Pharmacotherapeutics and Pharmacy Practice 2015
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพ

ลงทะเบียน
เภสัชกรโรงพยาบาล ภาควิชาเภสัชกรรม ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล โทร. 02-644-8694 แฟกซ์ 02-644-8694 Email: busba.chi@mahidol.ac.th
6 3 เมษายน 2558 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความเป็นผู้นำและเทคนิคการให้การปรึกษา
ณ ห้องประชุม 207 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี

ลงทะเบียน
ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการด้านจิตวิทยา หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทร. 02-644-8677 ต่อ 1414 แฟกซ์ 02-644-4536 Email: ratree.pap@mahidol.ac.th
7 8 พฤษภาคม 2558 
ยาสมุนไพรที่ความมีไว้ในตู้ยาประจำบ้าน
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียน
ประชาชนทั่วไป ครู ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ โทร. 02-644-8677-91 ต่อ 5551 สายตรง & แฟกซ์ 02-644-8696 Email: rungravi.tem@mahidol.ac.th
8 27 พฤษภาคม 2558 
สมุนไพรวัยทอง: กระชายดำ ปลาไหลเผือก
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียน
ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป สำนักงานข้อมูลสมุนไพร โทร. 02-644-8677-91 ต่อ 5316, 5305 แฟกซ์ 02-354-4327 Email: headpypi@mahidol.ac.th
9 4-5 มิถุนายน 2558 
ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 14 เรื่อง "เภสัชวิทยาของยาใหม่"
ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียน
เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ภาควิชาเภสัชวิทยา โทร. 02-644-8677-91 ต่อ 5630, 5631 แฟกซ์ 02-644-8700 Email: krisada.sak@mahidol.ac.th
10 25 มิถุนายน 2558 
น้ำมันจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ (Natural Fixed Oil for Health)
ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียน
ผู้ประกอบการ เภสัชกร นักเคมี นักวิชาการ นักศึกษา ประชาชนที่สนใจทั่วไป ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย โทร. 02-644-8677-91 ต่อ 5530, 5531 แฟกซ์ 02-644-8701 Email: ithipol.ith@mahidol.ac.th, ithipolver@hotmail.com
11 26 มิถุนายน 2558 
HR for Health Care Professional การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระบบสาธารณสุข
ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียน
หัวหน้างาน ผู้บริหารโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักยา หรือบริษัทยาและองค์กรทั่วไป หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทร. 02-644-8677 ต่อ 1414 แฟกซ์ 02-644-4536 Email: ratree.pap@mahidol.ac.th
12 10 กรกฎาคม 2558 
การประชุมวิชาการ เรื่อง “พฤติกรรมการบริการที่ประทับใจ Effective Service Behavior in Healthcare sector”
ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียน
บุคลากรทางสาธารณสุข, หัวหน้างาน, พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่การตลาด, และผู้สนใจทั่วไปที่สนใจ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทร. 02-644-8677 ต่อ 1414 แฟกซ์ 02-644-4536 Email: ratree.pap@mahidol.ac.th
13 18-19 กรกฎาคม 2558 
การประชุมวิชาการ เรื่อง “การทำวิจัยที่ได้ผลและการใช้สถิติขั้นต้น”
ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียน
บุคลากรทางสาธารณสุขทั้งในโรงพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโท และเอก รวมทั้งนักวิจัยอิสระ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทร. 02-644-8677 ต่อ 1414 แฟกซ์ 02-644-4536 Email: ratree.pap@mahidol.ac.th
14 21-22 กรกฎาคม 2558 
การขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 5
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียน
เภสัชกรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยา ภาควิชาเภสัชเคมี โทร. 02-644-8677 ต่อ 5402 สายตรง & แฟกซ์ 02-644-8695 Email: headpypc@mahidol.ac.th
15 23-25 กรกฏาคม 2558 
Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2015
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพ

ลงทะเบียน
เภสัชกรโรงพยาบาล ภาควิชาเภสัชกรรม โทร. 02-644-8694 แฟกซ์ 02-644-8694 Email: busba.chi@mahidol.ac.th
16 23 กรกฎาคม 2558 
“การนำเสนออย่างจูงใจและได้ผล Persuasive & Effective Presentation (PEP)”
ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียน
บุคลากรทางสาธารณสุข,หัวหน้างาน, พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่การตลาด, และผู้สนใจทั่วไป หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทร. 02-644-8677 ต่อ 1414 แฟกซ์ 02-644-4536 Email: ratree.pap@mahidol.ac.th
17 24 กรกฎาคม 2558 
การประชุมวิชาการ “การบริหารความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน”
ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียน
บุคลากรทางสาธารณสุข,หัวหน้างาน, พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า,และผู้สนใจทั่วไป หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทร. 02-644-8677 ต่อ 1414 แฟกซ์ 02-644-4536 Email: ratree.pap@mahidol.ac.th
18 7 สิงหาคม 2558 
การประชุมวิชาการ เรื่อง “เชาว์อารมณ์และการคิดเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงาน”
ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียน
บุคลากรทางสาธารณสุขทั้งในโรงพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,หัวหน้างาน, พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า, ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้สนใจทั่วไปที่สนใจ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทร. 02-644-8677 ต่อ 1414 แฟกซ์ 02-644-4536 Email: ratree.pap@mahidol.ac.th
19 8 สิงหาคม 2558 
การประชุมวิชาการ เรื่อง “การสื่อสารในการบริหารผลการปฏิบัติงาน”
ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียน
บุคลากรทางสาธารณสุขทั้งในโรงพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,หัวหน้างาน, พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า, ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้สนใจทั่วไป หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทร. 02-644-8677 ต่อ 1414 แฟกซ์ 02-644-4536 Email: ratree.pap@mahidol.ac.th
20 20-21 สิงหาคม 2558 
Pharmacy Review and Update Series 2015: Pharmacotherapy of Psychiatric Disorders
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียน
เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ โทร. 02-644-8677-91 ต่อ 1118 Email: amporn.son@mahidol.ac.th
21 9 กันยายน 2558 
ความรู้สู่ประชาชน (สมัครฟรี ไม่เก็บค่าลงทะเบียน)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชาชนทั่วไป มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ชมรมศิษย์เก่าเภสัชมหิดล และ สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ Email: headpypy@mahidol.ac.th
22 ยังไม่กำหนดวัน 
การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่12 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชกร นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม โทร. 02-644-8677-97 ต่อ 1201 แฟกซ์ 02-644-8702 Email: satit.put@mahidol.ac.th, headpymp@mahidol.ac.th
ดูตารางการจัดประชุมวิชาการที่ผ่านมาในปีงบประมาณ   พ.ศ.2557   พ.ศ.2556   พ.ศ.2555   พ.ศ.2554   พ.ศ.2553  

 


Upcoming Events
 บทความแนะนำ
แกงเลียง อาหารเป็นยา อ่าน 528 ครั้ง
ยาเม็ดกับรูปแบบที่แตกต่าง อ่าน 1,452 ครั้ง
แอสไพริน (aspirin) อ่าน 1,202 ครั้ง
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ .. ที่นี่มีคำตอบ อ่าน 1,329 ครั้ง
ยาอมแก้ไอ ยาอมแก้เจ็บคอ อ่าน 1,400 ครั้ง

บทความยอดนิยม
การนอน .. เพื่อชะลอวัยและเพื่อสุขภาพ อ่าน 52,094 ครั้ง
กินอะไร...ชะลอจอประสาทตาเสื่อม อ่าน 35,747 ครั้ง
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ยาลดความอ้วน Phentermine อ่าน 132,285 ครั้ง
เตรียมตัวให้พร้อม ….. ก่อนเข้าห้องผ่าตัด (ตอนที่ 1) อ่าน 31,876 ครั้ง
คอนแทคเลนส์ อ่าน 60,063 ครั้ง

บทความที่มีผู้อ่านล่าสุด
กลูต้าไธโอน (glutathione) ทำให้ขาวจริงหรือ?? 9 วินาทีที่แล้ว
ทุเรียน..ราชาแห่งผลไม้ 15 วินาทีที่แล้ว
กินอะไร เลี่ยงอะไร ในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid) 17 วินาทีที่แล้ว
ทรามาดอล (Tramadol) เหยื่อของการนำยาไปใช้ในทางที่ผิด 17 วินาทีที่แล้ว
เมอร์ส (MERS-CoV) : ไวรัสมรณะ 19 วินาทีที่แล้ว
 

 
เภสัชมหิดล ผลงานวิจัยและรางวัล ความรู้สู่ประชาชน หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประชุมวิชาการ
  Page Ranking Tool website monitoring service