Webmail | ไทย | Eng
 
กลับหน้าโฮมเพจ เภสัชมหิดล ผลงานวิจัยและรางวัล บริการของคณะ ผู้สนใจศึกษาต่อ นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชุมวิชาการ  
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง (โควตา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556
MUPY Fackbook Fanpage

MUPY Channel on Youtube

MUPY on Twitter

MUPY on Google Plus

MUPY News Feed
 
 
 
 
 
  รายละเอียดการสั่งหนังสือครบรอบ 30 ปี คลังข้อมูลยา อ่านแล้ว 4,825 ครั้ง
  ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ อ่านแล้ว 2,200 ครั้ง
  แผนดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 55 อ่านแล้ว 1,099 ครั้ง
  รายชื่อ/ประเภทของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัย 2556 อ่านแล้ว 500 ครั้ง
  เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลประจำปี 2555 อ่านแล้ว 1,211 ครั้ง
  ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ อ่านแล้ว 493 ครั้ง
  หลักธรรมาภิบาล ของกิจการการบริหารบ้านเมืองที่ดี อ่านแล้ว 723 ครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) อ่านแล้ว 181 ครั้ง
  ประกาศทุน Talent Manegement ปี 2557 อ่านแล้ว 92 ครั้ง
  ทุน วช. เร่งด่วนปีงบประมาณ 2557 อ่านแล้ว 455 ครั้ง
  ทุนการวิจัยด้านอาหารเพื่อความมั่นคงฯ อ่านแล้ว 44 ครั้ง
  ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. อ่านแล้ว 48 ครั้ง
  ประกาศรับเอกสารแนวคิดข้อเสนอโครงการ อ่านแล้ว 559 ครั้ง
  การวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ปี 2557-2558 อ่านแล้ว 623 ครั้ง
  โครงการวิจัยเพื่อของบประมาณการวิจัย (แบบปกติ) ปีงบประมาณ 2558 อ่านแล้ว 404 ครั้ง
  ทุนวิจัยแบบแข่งขัน ปี 2556 อ่านแล้ว 631 ครั้ง
  โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย สวก.รอบ 2 อ่านแล้ว 646 ครั้ง
  Scientific Writing & Publishing Workshop อ่านแล้ว 387 ครั้ง
  การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM Online) อ่านแล้ว 392 ครั้ง
  โครงการเสนอขอทุนวิจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ อ่านแล้ว 66 ครั้ง
  สกว.ทุนวิจัยปีงบประมาณ 2557 อ่านแล้ว 407 ครั้ง
  ทุนโครงการ พวอ.ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557 อ่านแล้ว 597 ครั้ง
  รางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 2013 อ่านแล้ว 418 ครั้ง
  ทุน The JSPS RONPAKU ปี 2557 อ่านแล้ว 618 ครั้ง
  ระเบียบวิธีวิจัยแลเะการคำนวณขนาดตัวอย่าง อ่านแล้ว 624 ครั้ง
  MU Research Expo 2013 MU Innovation Forum อ่านแล้ว 261 ครั้ง
  ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยีฯ อ่านแล้ว 145 ครั้ง
  ทุน โครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาร 2557 อ่านแล้ว 246 ครั้ง
  โครงการสัมมนา เรื่อง การขออนุญาตและการแบ่งปันผลประโยชน์การใข้ทรัพยากรพันธุกรรมพืช อ่านแล้ว 178 ครั้ง
  รายชื่อผู้ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2557 อ่านแล้ว 328 ครั้ง
  เสนอขอทุน สวก. ประจำปี 2557 อ่านแล้ว 238 ครั้ง
  ทุนวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับวัคซีน อ่านแล้ว 190 ครั้ง
  ประกาศทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล อ่านแล้ว 132 ครั้ง
  ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท อ่านแล้ว 127 ครั้ง
  คู่มือการกรอกแบบสอบถามข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2556 อ่านแล้ว 84 ครั้ง
  หลักจริยธรรมการวิจัยในคน ระเบียบวิธีวิจัย การคำนวณขนาดตัวอย่าง สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ฯ อ่านแล้ว 106 ครั้ง
  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนา (คปก.) รุ่นที่ 17 อ่านแล้ว 189 ครั้ง
  ทุน วช. มุ่งเป้ากลุ่มเร่งด่วน ปี 2557 รอบ 2 อ่านแล้ว 125 ครั้ง
  วิธีตรวจสอบพื้นที่การใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัย อ่านแล้ว 729 ครั้ง
  MUPY Graduate Programs 2013 อ่านแล้ว 825 ครั้ง
  อบรมวิชาการการขึ้นทะเบียนยาสามัญประจำบ้าน อ่านแล้ว 135 ครั้ง
  แบบฟอร์มคำขอมีบัตรรถภายในคณะฯ สำหรับนักศึกษา อ่านแล้ว 29 ครั้ง
  ประกาศรับสมัครสอบผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อ่านแล้ว 192 ครั้ง
  ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 อ่านแล้ว 513 ครั้ง
  แจ้งเตือนการจัดทำหลักฐานขอเบิกจ่ายเป็นเท็จ อ่านแล้ว 54 ครั้ง
  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน อ่านแล้ว 50 ครั้ง
  สัมมนาวิชาการ เรื่อง ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ปรับปรุง 2555) ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2557 อ่านแล้ว 40 ครั้ง
  ทุน Mahidol-Liverpool Stang Momgkolsuk Ph.D. Scholarship ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านแล้ว 129 ครั้ง
  Intensive Blended Learning Programme UNILEAD 2014-2015 อ่านแล้ว 23 ครั้ง
อ่านทั้งหมด  
 
  ตารางสอบนศภ. ชั้นปีที่ 5 กลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) อ่านแล้ว 164 ครั้ง
  ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ฉบับแก้ไข อ่านแล้ว 97 ครั้ง
  แนวทางการจัดทำ มคอ.5 อ่านแล้ว 944 ครั้ง
  เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554 อ่านแล้ว 622 ครั้ง
  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถลงเรียนวิชา PYMI 695 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 อ่านแล้ว 508 ครั้ง
  ตารางการเรียนการสอน ป.โท-เอก ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2556 อ่านแล้ว 417 ครั้ง
  ตารางการเรียนการสอน ป.โท-เอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อ่านแล้ว 606 ครั้ง
  ตารางสอน ปีการศึกษา 2556 อ่านแล้ว 2,516 ครั้ง
  ตารางสอบ นศภ. ชั้นปีที่ 5 กลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (ฉบับแก้ไข) อ่านแล้ว 176 ครั้ง
  ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ฉบับแก้ไข อ่านแล้ว 205 ครั้ง
อ่านทั้งหมด  
 
  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านแล้ว 1 ครั้ง
  การประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง ASEAN Community Knowledge Networks อ่านแล้ว 318 ครั้ง
  การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง Education and Leadership in Globalization อ่านแล้ว 630 ครั้ง
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการรณรงค์ “หน่วยงานปลอดการแขวนป้าย 100%” ของสภาเภสัชกรรม อ่านแล้ว 12,877 ครั้ง
อ่านทั้งหมด  
 
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา @23/4/2557
กิจกรรมจิตอาสาพาผู้สูงอายุท่องเที่ยว @30/4/2557
Pharmacy Review and Update Series: 2014 “Pharmacotherapy in Trauma Patients” @15/5/2557 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 11/4/2557 10:15น.
การอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 6 @20/5/2557 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20/3/2557 14:6น.
กิจกรรมจิตอาสาพาผู้สูงอายุท่องเที่ยว @23/5/2557
โครงการอบรมวิชาการเรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ @27/6/2557

 
  สารกันราในขนมปัง  new! 
อ่านแล้ว 159 ครั้ง
  ยาดมมีอันตรายหรือไม่  hot! 
อ่านแล้ว 25,655 ครั้ง
  รู้ให้ชัดกับ ยาแก้อักเสบ  hot! 
อ่านแล้ว 49,742 ครั้ง
 บทความใหม่ !!  ผลวิจัยเพื่อสังคม
อ่านบทความทั้งหมด | แนะนำบทความ   
 
 
 
วารสารคลังข้อมูลยา

ผลงานของหน่วยคลังข้อมูลยา ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ หลากหลายในวงการยา พร้อมแบบทดสอบรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) สนใจ คลิกที่นี่
 
     
วารสารเภสัชศาสตร์

ติดตามผลงานการวิจัยที่น่าสนใจและมีประโยชน์ ทางเภสัชศาสตร์ ผ่านทางวารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ในรูปแบบ Online ที่นี่ คลิกเลย!

 

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์:
โทรศัพท์ : (+66) 02 644 8685, 90 และ 91
โทรสาร : (+66) 02 354 4326
 

พิกัด GPS:
13.761134, 100.528561 หรือ
+13° 45' 40.08", +100° 31' 42.82"
 

View Larger Map
 

เภสัชมหิดล ผลงานวิจัยและรางวัล ความรู้สู่ประชาชน หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประชุมวิชาการ
  Page Ranking Tool website monitoring service