Webmail | ไทย | Eng
 
กลับหน้าโฮมเพจ เภสัชมหิดล ผลงานวิจัยและรางวัล บริการของคณะ ผู้สนใจศึกษาต่อ นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชุมวิชาการ  
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง (โควตา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556
MUPY Fackbook Fanpage

MUPY Channel on Youtube

MUPY on Twitter

MUPY on Google Plus

MUPY News Feed
 
 
  รายละเอียดการสั่งหนังสือครบรอบ 30 ปี คลังข้อมูลยา อ่านแล้ว 7,618 ครั้ง
  ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ อ่านแล้ว 2,420 ครั้ง
  แผนดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 55 อ่านแล้ว 1,204 ครั้ง
  รายชื่อ/ประเภทของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัย 2556 อ่านแล้ว 607 ครั้ง
  เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลประจำปี 2555 อ่านแล้ว 1,414 ครั้ง
  หลักธรรมาภิบาล ของกิจการการบริหารบ้านเมืองที่ดี อ่านแล้ว 832 ครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) อ่านแล้ว 355 ครั้ง
  MU Research Expo 2013 MU Innovation Forum อ่านแล้ว 365 ครั้ง
  ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยีฯ อ่านแล้ว 233 ครั้ง
  ทุน โครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาร 2557 อ่านแล้ว 397 ครั้ง
  โครงการสัมมนา เรื่อง การขออนุญาตและการแบ่งปันผลประโยชน์การใข้ทรัพยากรพันธุกรรมพืช อ่านแล้ว 278 ครั้ง
  รายชื่อผู้ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2557 อ่านแล้ว 487 ครั้ง
  เสนอขอทุน สวก. ประจำปี 2557 อ่านแล้ว 366 ครั้ง
  ทุนวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับวัคซีน อ่านแล้ว 299 ครั้ง
  ประกาศทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล อ่านแล้ว 223 ครั้ง
  ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท อ่านแล้ว 226 ครั้ง
  คู่มือการกรอกแบบสอบถามข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2556 อ่านแล้ว 166 ครั้ง
  หลักจริยธรรมการวิจัยในคน ระเบียบวิธีวิจัย การคำนวณขนาดตัวอย่าง สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ฯ อ่านแล้ว 205 ครั้ง
  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนา (คปก.) รุ่นที่ 17 อ่านแล้ว 380 ครั้ง
  ทุน วช. มุ่งเป้ากลุ่มเร่งด่วน ปี 2557 รอบ 2 อ่านแล้ว 311 ครั้ง
  งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ (IPITEx 2014) อ่านแล้ว 128 ครั้ง
  ทุน The JSPS RONPAKU Program 2015 อ่านแล้ว 115 ครั้ง
  ทุนการวิจัยด้านอาหารเพื่อความมั่นคงฯ อ่านแล้ว 157 ครั้ง
  ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. อ่านแล้ว 137 ครั้ง
  โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับ ป.โท-ป.เอก ปี 2557 รุ่นที่ 2 อ่านแล้ว 112 ครั้ง
  Thailand Research Symposium 2014 อ่านแล้ว 96 ครั้ง
  Basic Good Clinical Practice (GCP) for Biomedical Research (GCP Traning) อ่านแล้ว 129 ครั้ง
  Research Fellowship Program 2015 อ่านแล้ว 104 ครั้ง
  ประกาศรับเอกสารแนวคิดข้อเสนอโครงการ อ่านแล้ว 670 ครั้ง
  การวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ปี 2557-2558 อ่านแล้ว 733 ครั้ง
  โครงการวิจัยเพื่อของบประมาณการวิจัย (แบบปกติ) ปีงบประมาณ 2558 อ่านแล้ว 522 ครั้ง
  ทุนวิจัยแบบแข่งขัน ปี 2556 อ่านแล้ว 724 ครั้ง
  โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย สวก.รอบ 2 อ่านแล้ว 736 ครั้ง
  Scientific Writing & Publishing Workshop อ่านแล้ว 494 ครั้ง
  การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM Online) อ่านแล้ว 490 ครั้ง
  โครงการเสนอขอทุนวิจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ อ่านแล้ว 167 ครั้ง
  สกว.ทุนวิจัยปีงบประมาณ 2557 อ่านแล้ว 514 ครั้ง
  ทุนโครงการ พวอ.ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557 อ่านแล้ว 743 ครั้ง
  รางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 2013 อ่านแล้ว 525 ครั้ง
  ทุน The JSPS RONPAKU ปี 2557 อ่านแล้ว 740 ครั้ง
  ระเบียบวิธีวิจัยแลเะการคำนวณขนาดตัวอย่าง อ่านแล้ว 766 ครั้ง
  ทุน วช. เร่งด่วนปีงบประมาณ 2557 อ่านแล้ว 618 ครั้ง
  JSPS Guidance Session อ่านแล้ว 151 ครั้ง
  ทุนวิจัย European Union (EU) ประจำปี 2557 อ่านแล้ว 153 ครั้ง
  โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2558-2559 อ่านแล้ว 149 ครั้ง
  ทุนโครงการ พวอ.ระดับปริญญาเอก (รอบ 2 ปี 2557) อ่านแล้ว 96 ครั้ง
  การเสนอผลงานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปี 2557 อ่านแล้ว 98 ครั้ง
  ทุน สวก.กลุ่มเรื่องสมุนไพรไทยและเรื่องข้าว อ่านแล้ว 149 ครั้ง
  MITI Roadshow อ่านแล้ว 82 ครั้ง
  การใช้ระบบบริหารวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management : NRPM) อ่านแล้ว 55 ครั้ง
  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) อ่านแล้ว 165 ครั้ง
  ประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Flavins and Favoproteins อ่านแล้ว 43 ครั้ง
  ประกาศทุน Talent Manegement ปี 2557 อ่านแล้ว 256 ครั้ง
  โครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย อ่านแล้ว 21 ครั้ง
  ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนมุ่งเป้า ประจำปี 2558 อ่านแล้ว 10 ครั้ง
  Target recognition molecule อ่านแล้ว 40 ครั้ง
  เสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 2) อ่านแล้ว 33 ครั้ง
  ทุนวิจัยแบบแข่งขันปีงบประมาณ 2557 อ่านแล้ว 133 ครั้ง
  รางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 2014 อ่านแล้ว 55 ครั้ง
  ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งี่ 21 พ.ศ. 2557 อ่านแล้ว 42 ครั้ง
  เสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 อ่านแล้ว 67 ครั้ง
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย และ การทดสอบ และ การวัดผลในศตวรรษที่ 21 อ่านแล้ว 20 ครั้ง
  การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 อ่านแล้ว 33 ครั้ง
  เอกสารประกอบ งานวิจัย อ่านแล้ว 50 ครั้ง
  วิธีตรวจสอบพื้นที่การใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัย อ่านแล้ว 832 ครั้ง
  MUPY Graduate Programs 2013 อ่านแล้ว 941 ครั้ง
  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน อ่านแล้ว 195 ครั้ง
อ่านทั้งหมด  
 
  ตารางสอบประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 อ่านแล้ว 421 ครั้ง
  ขั้นตอนการปรับปรุงมคอ.3,4 และการจัดทำมคอ.5-7 อ่านแล้ว 191 ครั้ง
  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถลงเรียนวิชา PYMI 695 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 อ่านแล้ว 597 ครั้ง
  คู่มือการใช้งาน TQF ฉบับปรับปรุงใหม่ (20112012) อ่านแล้ว 865 ครั้ง
  เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด ด้านเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2555 อ่านแล้ว 983 ครั้ง
  ตารางการเรียนการสอน ป.โท-เอก ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2556 อ่านแล้ว 586 ครั้ง
  ตารางการเรียนการสอน ป.โท-เอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อ่านแล้ว 763 ครั้ง
  ตารางสอน ปีการศึกษา 2556 อ่านแล้ว 2,752 ครั้ง
  ตารางสอนปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 อ่านแล้ว 181 ครั้ง
  ตารางสอบ นศภ. ชั้นปีที่ 5 กลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (ฉบับแก้ไข) อ่านแล้ว 274 ครั้ง
อ่านทั้งหมด  
 
  การประกวดตราสัญลักษณ์ ฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังกา อ่านแล้ว 11 ครั้ง
  การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทุน ASEAN: เรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านประสบการณ์จริง อ่านแล้ว 155 ครั้ง
  โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อ่านแล้ว 217 ครั้ง
  PharmaTech 2014: the 3rd International Conference and Exhibition อ่านแล้ว 499 ครั้ง
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการรณรงค์ “หน่วยงานปลอดการแขวนป้าย 100%” ของสภาเภสัชกรรม อ่านแล้ว 15,081 ครั้ง
อ่านทั้งหมด  
 
โครงการ ศุกร์สร้างสุข เดือนสิงหาคม @29/8/2557 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 13/8/2557 9:58น.
A visit of Prof. Thomas PG Thomas - Taylor U @1/9/2557 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 29/7/2557 7:18น.
งานปฐมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2557 @3/9/2557
A visit of Gadjah Mada University @15/9/2557 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 8/8/2557 7:28น.

 
  เภสัชพันธุศาสตร์ ศาสตร์ใหม่ในการรักษาโรค (Pharmacogenetics and Pharmacogenomics)  new! 
อ่านแล้ว 84 ครั้ง
  คำแนะนำการเลือกใช้ครีมกันแดด  hot! 
อ่านแล้ว 10,452 ครั้ง
  ผมหงอก ... หัวหงอก ... ผมขาว  hot! 
อ่านแล้ว 70,890 ครั้ง
 บทความใหม่ !!  ผลวิจัยเพื่อสังคม
อ่านบทความทั้งหมด | แนะนำบทความ   
 
 
 
วารสารคลังข้อมูลยา

ผลงานของหน่วยคลังข้อมูลยา ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ หลากหลายในวงการยา พร้อมแบบทดสอบรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) สนใจ คลิกที่นี่
 
     
วารสารเภสัชศาสตร์

ติดตามผลงานการวิจัยที่น่าสนใจและมีประโยชน์ ทางเภสัชศาสตร์ ผ่านทางวารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ในรูปแบบ Online ที่นี่ คลิกเลย!

 

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์:
โทรศัพท์ : (+66) 02 644 8685, 90 และ 91
โทรสาร : (+66) 02 354 4326
 

พิกัด GPS:
13.761134, 100.528561 หรือ
+13° 45' 40.08", +100° 31' 42.82"
 

View Larger Map
 

เภสัชมหิดล ผลงานวิจัยและรางวัล ความรู้สู่ประชาชน หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประชุมวิชาการ
  Page Ranking Tool website monitoring service