การศึกษาระดับยา Aminoglycosides ในเลือดที่แท้จริง กับระดับยาที่คำนวณได้จากสูตรการคำนวณ ในผู้ป่วยติดเชื้อของโรงพยาบาลรามาธิบดี

โดย: นายชลิต ลิโป้,นายชวิศ บำเพ็ญอยู่    ปีการศึกษา: 2546    กลุ่มที่: 1

อาจารย์ที่ปรึกษา: ลิขสิทธิ์ วงศ์ศรศักดิ์ , ปราโมทย์ ธีรพงษ์ , ลัดดา ตั้งบรรลือกาล    ภาควิชา: ภาควิชาชีวเคมี

คำค้นหา: ยาอะมิโนกลัยโคซัยด์ , เจนตามิซิน , อะมิเคซิน , เภสัชจลนศาสตร์, aminoglycosides, gentamicin, amikacin, pharmacokinetics
บทคัดย่อ:
โครงการพิเศษนี้เป็นการศึกษาแบบย้อนหลังเกี่ยวกับระดับยาอะมิโนกลัยโคซัยน์ ในเลือดที่แท้จริงกับระดับยาที่คำนวณได้จากสูตรการคำนวณในผู้ป่วยติดเชื้อของโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยศึกษาจากเวชระเบียนและผลการเจาะวัดระดับยาในเลือดจากห้องปฏิบัติการของผู้ป่วย 50 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับยาเจนตามิซิน 27 ราย และยาอะมิเคซิน 23 ราย ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดีระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 สูตรที่ใช้ในการคำนวณระดับยาในเลือดคือ Dettli Method และสถิติ pair t-test ในการทดสอบพบว่า ที่ระดับความเข้มข้นของยาในเลือดสูงสุด (Cmax) ของผู้ป่วยที่ได้รับยาเจนตามิซินและยาอะมิเคซินมีความแตกต่างระหว่างระดับยาในเลือดที่แท้จริงกับระดับยาที่คำนวณได้จากสูตรการคำนวณอย่างมีนัยสำคัญ (p = 0.041 และ p = 0.007 ตามลำดับ) เนื่องจากทางคณะผู้ทำวิจัยไม่ได้ทำการทดลองจริงจึงไม่สามารถบอก Clinical significance ได้ ส่วนระดับความเข้มข้นของยาในเลือดต่ำสุด (Cmin) ของผู้ป่วยที่ได้รับยาเจนตามิซินและยาอะมิเซิน ไม่มีความแตกต่างระหว่างระดับยาในเลือดที่แท้จริงกับระดับยาที่คำนวณได้จากสูตรการคำนวณอย่างมีนัยสำคัญ (p = 0.219 และ p =0.813 ตามลำดับ) อนึ่ง ปัจจัยบางอย่าง เช่น โรคไต โรคมะเร็ง ยาที่ใช้ร่วม และในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวน้อยจะมีผลกระทบต่อระดับยาอะมิโนกลัยโคซัยด์ที่ได้จากการเจาะวัดระดับยาในเลือดจากห้องปฏิบัติการและระดับยาอะมิโนกลัยโคซัยด์ในเลือดที่ได้จากการคำนวณมีค่าเปลี่ยนแปลงไป
abstract:
The objective of this retrospective study was to compare the measured aminoglycoside concentration to the estimated aminoglycoside concentration by the Dettli equation in 50 patients ( 23 gentamicin – treated and 27 amikacin – treated ) admitted in Ramathibodi Hospital during B.E. 2540 – 2546 . Using the pair t – test for comparison , the measured C max concentrations were significantly different from the estimated C max concentrations (p = 0.041 for gentamicin – treated , and p = 0.007 for amikacin treated) , but the measured trough concentrations were not significantly different from the estimated trough concentration (p= 0.219 for gentamicin – treated, and p = 0.813 for amikacin treated ). We thought that some factors such as kidney disease , cancer , low body weight , and concomitant drugs affected the measured and the estimated aminoglycosides concentrations.