ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมและคุณสมบัติของผงแห้งชีวจิตด้วยวิธีผงแห้ง

โดย: สุทธิรัตน์ ลิ้มภักดี,หทัยรัตน์ นวกุล    ปีการศึกษา: 2543    กลุ่มที่: 22

อาจารย์ที่ปรึกษา: อำพล ไมตรีเวช , ณัฐนันท์ สินชัยพานิช , ยุพิน รุ่งเวชวุฒิวิทยา    ภาควิชา: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม

คำค้นหา: ไมโครเอ็นแคปซูเลชั่น, แป้งโปรตีนต่ำดัดแปลง , น้ำมันสะระแหน่ , พ่นแห้ง, Microencapsulation, Modified starches, Peppermint oil, Spray dried
บทคัดย่อ:
โครงการพิเศษนี้ได้ทดลองเตรียมผงแห้งของน้ำมันสะระแหน่ โดยใช้แป้งโปรตีนต่ำดัดแปลง 2 ชนิด คือ N-LOK (trademark)และ HI-CAP®100 เป็น encapsulating agent เพื่อห่อหุ้มหยดน้ำมันหอมระเหย โดยขั้นแรกเตรียมเป็นอีมัลชั่นชนิดน้ำมันในน้ำของน้ำมันสะระแหน่ ก่อนนำไปพ่นแห้งที่อุณหภูมิเข้า 160 องศาเซลเซียส อุณหภูมิออก 75 องศาเซลเซียส ได้ทดลองเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำมันสะระแหน่ในตำรับ (N-LOK® ; 8%,12%,16%ของน้ำมันสะระแหน่ และ HI-CAP® 100 ; 16%, 20%, 24% ของน้ำมันสะระแหน่) แล้วนำผงแห้งของน้ำมันสะระแหน่ที่ได้จากการใช้แป้งทั้งสองชนิด ไปศึกษารูปร่างด้วย Scanning Electron Microscope พบว่า อนุภาคมีขนาดค่อนข้างสม่ำเสมอ เป็นอนุภาคอิสระ แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง พบว่า ผงแห้งของน้ำมันสะระแหน่ที่เตรียมจาก HI-CAP®100 จะจับกันเป็นกลุ่มก้อนแข็ง ทำให้กระจายตัวใหม่ได้ค่อนข้างยาก ในขณะที่ผงแห้งของน้ำมันสะระแหน่ที่เตรียมจาก N-LOK® ยังคงมีสภาพเหมือนเมื่อเตรียมเสร็จใหม่ๆ ในการวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันสะระแหน่ที่ถูกห่อหุ้มไว้ทำโดยวิธีอ้อม คือการหาความต่างระหว่างปริมาณของสารระเหยที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส กับปริมาณน้ำที่หาด้วย Karl’s Fischer Method พบว่าปริมาณน้ำมันที่กักเก็บสูงขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันสะระแหน่ในการเตรียม อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ น้ำมันสะระแหน่ 16% จะได้ปริมาณที่กักเก็บเพียง 22.8% ของปริมาณที่ใช้ เมื่อนำผงแห้งของน้ำมันสะระแหน่มาลองเตรียมยาอม โดยใช้ mannitol เป็นสารเพิ่มปริมาณ และแต่งรสด้วย saccharin sodium พบว่าได้ยาอมที่มีรสชาติดี และมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ต้องการ
abstract:
This special project dealt with a preparation of dried peppermint oil powder. Two modified starches, i.e., N-LOK ®and HI-CAP(trademark)100 were used as encapsulating agents. An o/w emulsion of peppermint oil in each modified starch was prepared at three peppermint oil concentration; 8%, 12%, 16% oil for N-LOK ®and 16%, 20%, 24% oil for HI-CAP®100. The emulsions were spray dried at inlet temperature of 160องศาเซลเซียส and outlet temperature of 75องศาเซลเซียส. Morphology of both spray dried products was evaluated using a scanning electron microscope and found that the particles were relatively uniform in size and discrete. However, the spray dried product using HI-CAP®100 exhibited agglomeration of the particles upon storage. The agglomerates were difficult to redispersed into fine discrete particles. This instability was not observed with N-LOK®. The peppermint oil contents in the spray dried products were determined indirectly. The oil content was calculated as the difference between loss on drying value at 105องศาเซลเซียส and water content determined by using Karl’s Fischer titration. It was found that the amount of oil loaded increased with the oil incorperated in the emulsion. However, only 22.8% of oil could be loaded when 16% peppermint oil was used. Lozenges containing spray dried peppermint oil were prepared. Mannitol granule was mixed with the dried flavor and sweetened with saccharin sodium. The lozenges were of good taste and acceptable physical properties.