ยาต้านมะเร็งชนิดใหม่

โดย: ขวัญฤทัย พงษ์เลาหพันธุ์,ชไมพร รัตนจงเกียรติ    ปีการศึกษา: 2541    กลุ่มที่: 23

อาจารย์ที่ปรึกษา: สุภาภรณ์ พงศกร , อโนชา อุทัยพัฒน์    ภาควิชา: ภาควิชาเภสัชวิทยา

คำค้นหา: ,
บทคัดย่อ:
โรคมะเร็งนับเป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข ปัจจุบันมียาต้านมะเร็งมากมายที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย แต่ยาส่วนใหญ่ยังคงมีประสิทธิภาพในการรักษาไม่ดีนัก นอกจากนี้ยังมีความเป็นพิษสูงและเกิดการดื้อยาอีกด้วย โครงการพิเศษนี้ ได้รวบรวมข้อมูลของยาต้านมะเร็งชนิดใหม่ได้แก่ toremifene, anastrozole, topotecan, irinotecan และ gemcitabine Toremifene เป็น antiestrogen ใช้รักษามะเร็งเต้านมระยะลุกลามให้ผลดีและมีข้อดีกว่า tamoxifen ที่ไม่พบการก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง จึงน่าจะให้ผลดีในการใช้ระยะยาว นอกจากนี้ยังเพิ่มระดับ HDL-cholesterol มากกว่า tamoxifen Anastrozole เป็น aromatase inhibitor ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ aromatase แต่มีฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกว่า aromatase inhibitor ชนิดเดิมคือ aminoglutethimide นอกจากนี้ยังสามารถให้โดยการรับประทานได้ซึ่งสะดวกต่อผู้ป่วย อาการข้างเคียงที่สำคัญคือ คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งเป็นอาการที่ขึ้นกับขนาดยา Topotecan เป็น topoisomerase I inhibitor ออกฤทธิ์โดยการทำลาย DNA double strand ในขั้นตอนการสังเคราะห์ DNA ใช้รักษามะเร็งรังไข่ให้ผลดีกว่า paclitaxel แต่มีข้อเสียที่กดไขกระดูกรุนแรง Irinotecan เป็น topoisomerase I inhibitor จึงมีกลไกการออกฤทธิ์เช่นเดียวกับ topotecan นำมาใช้รักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ดื้อต่อ 5-fluorouracil (5-FU) อาการข้างเคียงสำคัญคือ ท้องร่วงรุนแรงชนิดไม่เฉียบพลัน และ neutropenia Gemcitabine เป็น pyrimidine antimetabolite ออกฤทธิ์โดยแย่งกับ deoxycytidine triphosphate (dCTP) ในการสังเคราะห์ DNA จึงทำให้เกิด chain termination ให้ผลการรักษามะเร็งตับอ่อนดีกว่า 5-FU และพบอาการคลื่นไส้อาเจียนไม่รุนแรงมาก
abstract:
Cancer is one of the major health problem in Thailand. At present, there are many anticancer drugs available. However, research and development for new medications have been continuously and progressively explored to improve the efficacy, and provide lower drug toxicity and resistance. This special project has reviewed pharmacology of some new anticancer drugs: toremifene, anastrozole, topotecan, irinotecan and gemcitabine. Toremifene is an antiestrogen for advanced breast cancer treatment. It has less carcinogenic effect, but it increases higher HDL-cholesterol level when compare with tamoxifen. Thus, it may provide better clinical benefit, especially in long term treatment. Anastrozole, a highly selective aromatase inhibitor, is effective in advanced breast cancer that resist to tamoxifen. It is administered in a convenient, once-daily oral dosing regimen. The major toxicity of this drug is dose related nausea and vomiting. Topotecan, a topoisomerase I inhibitor, causes irreversible DNA single strand break. It is more favorable than paclitaxel in the treatment of ovarian cancer. Unfortunately, it causes severe myelosuppression. Irinotecan, another topoisomerase I inhibitor, is used in advanced colorectal cancer that refractory to 5-fluorouracil ( 5-FU ) regimen. Its major toxicity is delayed diarrhea and neutropenia. Gemcitabine is a pyrimidine antimetabolite. It competes with deoxycytidine triphosphate (dCTP) in the process of DNA synthesis and causes DNA chain termination. Its clinical benefit is much better than 5-fluorouracil in the treatment of pancreatic cancer, whereas its toxicities are tolerable.