สมุนไพรในเครื่องสำอาง

โดย: กิตติมา กิติศักดิ์ไชยกุล,ฉวีวรรณ นุ่นสิงห์    ปีการศึกษา: 2538    กลุ่มที่: 27

อาจารย์ที่ปรึกษา: วันดี กฤษณพันธ์ , อังกาบ เวสโกสิทธิ์    ภาควิชา: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย

คำค้นหา: พืชสมุนไพร , เครื่องสำอางจากธรรมชาติ,
บทคัดย่อ:
โครงการพิเศษนี้เป็นการสำรวจรายชื่อพืชสมุนไพรจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเกี่ยวกับชื่อสมุนไพรที่ใช้ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท ประโยชน์ และลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยสำรวจจากห้างสรรพสินค้า และกองควบคุมเครื่องสำอาง กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม-10 เมษายน 2538 จำนวน 264 ผลิตภัณฑ์ จัดเป็นหมวดหมู่ตามส่วนของร่างกายที่นำไปใช้ได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผม 66 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับใบหน้า 91 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวกาย 27 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวกายและใบหน้า 60 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวกาย ใบหน้าและผม 1 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับปากและฟัน 19 ผลิตภัณฑ์ จากการสำรวจพบว่า มีพืชสมุนไพรที่ใช้ 120 ชนิด สมุนไพรที่ใช้มากที่สุดคือ ว่านหางจระเข้และRoman Chamomile (Chamaemelum nobile L.) มีใช้ในเครื่องสำอาง 38 ผลิตภัณฑ์ (14.39%) รองลงมาได้แก่ Witch hazel (Hamamelis virginiana L.) มีใช้ใน เครื่องสำอาง 24 ผลิตภัณฑ์ (9.09%) ละหุ่งมีใช้ในเครื่องสำอาง 22 ผลิตภัณฑ์ (8.33%) มะพร้าวและJojoba (Simmondsia chinensis Schneid.) มีใช้ในเครื่องสำอาง 19 ผลิตภัณฑ์ ( 7.20%) ตามลำดับ และได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับชื่ออื่นๆ ชื่อวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ใช้ สารสำคัญ และประโยชน์ของพืขสมุนไพรจากตำราและหนังสือ
abstract:
This spacial project is an observation of medicinal plants in cosmetic recipes sold in the market. The data comprised names of product, companies, uses and product characters. The 264 recipes were observed at supermakets and the Division of Cosmetic Control, Ministry of Pubic Health between March 20 -- April 10, 1995. These cosmetics were classified into 6 groups according to their uses for parts of body, i.e., 66 haired products, 91 faced products, 27 bodied products, 60 bodied and faced products, 1 bodied, faced and haired product and 19 mouthed and toothed products. From this study, 120 kinds of medicinal plant were observed. Aloe and Roman Chamomile (Chamaemelom nobile L.) which were found in each 38 recipes (14.39%) were the most favorited plants. Witch hazel (Hamamelis virginiana L.), Castor oil plant and Coconut and Jojoba (Simmondsia chinensis Schneid.) were found in 24 (9.09%), 22 (8.33%), 19 (7.20%) products respectively. Moreover, the details of each plant about scientific name, part used, active constituents and uses were also compiled from several books.