การทำให้พิลอกซิแคมคงตังทางเคมีในตำรับอิมัลชั่นเจล

โดย: นฤดม รัตนสุวรรณ,สุภัคเพ็ญ กฤตยาหรรษ์    ปีการศึกษา: 2540    กลุ่มที่: 30

อาจารย์ที่ปรึกษา: สมบูรณ์ เจตลีลา , พวงแก้ว ลัคนทินพร , ฤดี เสาวคนธ์    ภาควิชา: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม

คำค้นหา: ,
บทคัดย่อ:
ทำการศึกษาความคงตัวทางเคมีและกายภาพของไพรอกซิแคมอิมัลชั่นเจล 5 ตำรับ ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และ 45องศาเซลเซียส โดยตำรับ 1, 2 และ 3 มี propylene glycol (PG) ในปริมาณ 10%, 20% และ 30% โดยน้ำหนักตามลำดับ ตำรับ 4 และ 5 มี propylene glycol (PG) ในปริมาณ 20% โดยน้ำหนัก แต่จะมี polyethylene glycol 4000 (PEG 4000) และ polyethylene glycol 400 (PEG 400) ในปริมาณ 2% และ 20% โดยน้ำหนักตามลำดับ การวิเคราะห์ไพรอกซิแคมที่เวลาต่างๆ โดย High performance liquid chromatographic method พบว่าอัตราการเสื่อมสลายของไพรอกซิแคมมีแนวโน้มที่จะเป็นปฏิกิริยาอันดับศูนยหรืออันดับหนึ่งก็ได้ โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ประมาณ 0.83 - 0.97 และตำรับต่างๆ มีแนวโน้มที่จะมีความหนืดลดลง เมื่อทิ้งไว้ 112 วัน แต่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 45องศาเซลเซียส. จะให้ความหนืดลดลงมากกว่า 30. องศาเซลเซียส จากการศึกษาความคงตัวของตำรับ 1, 2 และ 3 ที่อุณหภูมิห้อง พบว่าการเพิ่ม PG จาก 10% เป็น 20% ทำให้อัตราการเสื่อมสลายของตัวยาลดลง แต่เมื่อเพิ่ม PG จาก 20% เป็น 30% กลับพบว่าอัตราการเสื่อมสลายของตัวยาเพิ่มขึ้น ขณะที่อุณหภูมิเร่ง พบว่าการเพิ่ม PG จาก 10% เป็น 20% หรือ 30% ทำให้อัตราการเสื่อมสลายของตัวยาลดลง แต่การเพิ่ม PG จาก 20% เป็น 30% ไม่มีผลทำให้ความคงตัวเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาความคงตัวของตำรับ 2, 4 และ 5 ที่อุณหภูมิห้อง พบว่า PEG 4000 และ PEG 400 ทำให้อัตราการเสื่อมสลายของตัวยาเพิ่มขึ้น โดย PEG 400 ให้ความคงตัวทางเคมีต่ำสุด ขณะที่อุณหภูมิเร่งพบว่าการใช้ PEG 4000 ในตำรับ 4 มีส่วนช่วยเพิ่มความคงตัวทางเคมี แต่การใช้ PEG 400 ในตำรับ 5 ทำให้ความคงตัวทางเคมีลดลงเมื่อเทียบกับตำรับ 2 อย่างไรก็ตามจากความคงตัวที่ลดลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำรับ พบว่ามีผลค่อนข้างสอดคล้องกับความหนืดของตำรับที่ลดลง เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 112 วัน ทั้งที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และ 45 องศาเซลเซียส
abstract:
The chemical and physical stabilities of piroxicam (PRX) in 5 formulations (I-V) of emulsion gel at storaging temperature of 30 degreeand 45 degree were studies .Formulation I, II and III consisted of propylene glycol (PG) at the amount of 10, 20, and 30 by weight, respectively. Formulation IV and V consisted of 2 polyethylene glycol 4000 (PEG 4000) and 20 PEG 400, respectively , and the amount of PG was fixed at 20 . The results showed that the PRX hydrolysis of each formulation might follow zero or first-order rate of degradation. The viscosity of each formulation trended to decrease after storaging for 16 weeks, especially at 45 degree From stability data of formulation I, II and III, the results showed that 20 PG was appropriate for increasing the chemical stability of PRX at both30 degree and 45 degree And from stability data of formular II, IV, and V, the results indicated that 2 PEG 4000 could increase the chemical stability of PRX at only 45 degree whereas 20  PEG 400 decreaed both chemical and physical stabilities of PRX after storaging for 16 weeks at both 30 degree and 45 degree.