รวบรวมสมุนไพรนำเข้าและส่งออก

โดย: กองทอง บุญบูรพงศ์, ศิริรัตน์ แต้ปีติกุล    ปีการศึกษา: 2548    กลุ่มที่: 39

อาจารย์ที่ปรึกษา: วันดี กฤษณพันธ์    ภาควิชา: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย

คำค้นหา: สมุนไพรนำเข้า, สมุนไพรส่งออก, import herb, export herb
บทคัดย่อ:
โครงการพิเศษนี้เป็นการรวบรวมสมุนไพรที่มีการนำเข้าและส่งออกโดยรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่จากกรม ศุลกากร กระทรวงการคลัง และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งทำการรวบรวมข้อมูลย้อนหลังเป็นเวลา 10 ปี ( พ.ศ.2538 - พ.ศ.2547) โดยมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลทั้งในรูปกราฟและตาราง การรวบรวมนี้ได้รวบรวมการนำเข้าและส่งออกสมุนไพรประมาณ 20 ชนิด โดยจัดเรียงข้อมูลตามลำดับปริมาณมูลค่าและราคาต่อกิโลกรัมจากมากไปหาน้อยของข้อมูลในแต่ละปี ซึ่งจาการรวบรวมนี้ได้พบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมา การส่งออกสมุนไพรมีมูลค่าและปริมาณโดยเฉลี่ยสูงกว่าการนำเข้า(มูลค่าเฉลี่ยการส่งออก/ปี2,529,167,057บาท มูลค่าเฉลี่ยการ นำเข้า/ปี 598,921,538 บาท)โดยสมุนไพรที่มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรกในช่วงรวม 10ย้อนหลัง ปีคือ 1. กาแฟ ( 451,154,75 กิโลกรัม ) 2 . ขิง ( 188,873,613 กิโลกรัม ) 3 .เมล็ดงาดำ ( 52,851,455 กิโลกรัม ) สมุนไพรที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด3อันดับแรกในช่วงราว 10 ปีย้อนหลังคือ 1. กาแฟ ( 17,564,301,724 บาท ) 2. ขิง (3,727,640,321บาท ) 3.เมล็ดงาดำ (1,204,529,182บาท ) สมุนไพรส่งออกที่มีราคาต่อกิโลกรัมสูงสุด 3 อันดับแรก ในช่วงรวม 10 ปีย้อนหลังคือ 1. ใบไทม์ ( 1,195.25 บาท/กิโลกรัม ) 2. จันทน์เทศ ( 941.63 บาท/กิโลกรัม ) 3.รากโสม (580.03 บาท/กิโลกรัม ) ส่วนสมุนไพรที่มีปริมาณการนำเข้าสูงสุด 3 อันดับแรกในช่วงรวม 10 ปีย้อนหลังคือ 1.กระเทียม ( 118,084,116กิโลกรัม ) 2.พริก ( 96,132,160 กิโลกรัม ) 3. เมล็ดละหุ่ง ( 75,079,623 กิโลกรัม ) สมุนไพรที่มี มูลค่าการนำเข้าสูงสุด 3 อันดับแรกในช่วงรวม10 ปีย้อนหลังคือ 1.พริก ( 2,296,588,562บาท ) 2. เมล็ดละหุ่ง( 698,697,086 บาท ) 3. กระเทียม (687,481,520 บาท ) และสมุนไพรที่มีการนำเข้าที่มีราคาต่อกิโลกรัมสูงสุด 3 อันดับ แรกในช่วงรวม 10 ปีย้อนหลังคือ 1.รากโสม ( 5,764.88 บาท /กิโลกรัม ) 2. วานิลลา ( 1,599.90 บาท/กิโลกรัม ) 3. ใบไทม์ ( 389.48 บาท/กิโลกรัม )การนำเข้าและส่งออกสมุนไพรที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลไว้ส่วนใหญ่พบว่ามักจะเป็นสมุนไพรที่เป็นพืชสวนครัว เครื่องเทศและสมุนไพรที่ใช้ในการสกัดน้ำมันหอมระเหย แต่สมุนไพรอื่นๆยังไม่มีข้อมูลรวบรวมไว้ โดยสมุนไพรนำเข้าและส่งออกบางชนิดไม่ใช่สมุนไพรที่ปลูกในประเทศไทย แต่เป็นการนำเข้ามาและส่งออกไปยังประเทศอื่น
abstract:
This project involves import and export of medicinal herbs from database of The Customs Department, Ministry of Finance and The Department of Trade Negotiation, Ministry of Commerce. The data was complied during the past 10 years (B.E. 1995-2004) and present in form of graphs and tables. The compilation was done on import and export quantity, value and cost per kilogram of about 20 medicinal plants from maximum to minimum in order. It was found that average value per year, the export were more than the import (average value of the export per year 2,529,167,057 baht, average value of the import per year 598,921,538 baht). For import, the top 3 herbs in quantity during the past 10 years were 1. Coffee (451,154,756 kg.) 2. Ginger (188,873,613 kg.) 3. Black Sesamum seeds (52,851,455 kg.) in value were 1. Coffee (17,564,301,724 baht) 2. Ginger (3,727,640,321 baht) 3. Black Sesamum seeds (1,204,529,182 baht) and in cost per kilogram were 1. Thyme, Bay leaves (1,195.25 baht/kg.) 2. Nutmeg (941.63 baht/kg.) 3. Ginseng roots (580.03 baht/kg.) For export, the top 3 herbs in quantity during the past 10 years were 1. Garlic (118,084,116 kg.) 2. Capsicum (96,132,160 kg.) 3. Coriander seeds (75,059,632 kg.), in value were 1. Capsicum ( 2,296,588,562 baht) 2. Coriander seeds (698,697,086 baht) 3. Garlic (687,481,520 baht) and in cost per kilogram were 1. Ginseng root (5,764.88 baht/kg.) 2. Vanilla(1,599.90 baht/kg.) 3. Thyme, Bay leaves (389.48 baht/kg.). From this compilation, most of imported and exported data concerned kitchen herbs, spices and volatile oils. It was found that some plant were not Thai herb, only imported from some countries and exported to other countries.