ผลของสารสกัดรากเตยหอมต่อการดูดซึมกลูโคสในลำไส้เล็กหนูถีบจักร

โดย: วุฒิชัย วงษ์เลี้ยง,ศรวิษฐ์ พลทรัพย์    ปีการศึกษา: 2537    กลุ่มที่: 50

อาจารย์ที่ปรึกษา: บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล , เพ็ญโฉม พึ่งวิชา    ภาควิชา: ภาควิชาสรีรวิทยา

คำค้นหา: ,
บทคัดย่อ:
จากการทดลองของเพ็ญโฉมและคณะพบว่า สารสกัดรากเตยหอมในขนาด 2 และ 4 กรัมต่อกิโลกรัม สามารถลดระดับน้ำตาลในพลาสมาในหนูขาวได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าสารสกัดรากเตยหอมสามารถยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลกลูโคสที่ลำไส้เล็ก ดังนั้นการวิจัยนี้จึงได้ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรากเตยหอมต่อการยับยั้งการดูดซึมกลูโคสที่ลำไส้เล็กหนูถีบจักร โดยใช้ Everted sac ของลำไส้เล็กหนูถีบจักรและวัดระดับน้ำตาลภายในและภายนอก Everted sac แบ่งการทดลองออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1) ใช้สารสกัดรากเตยหอมขนาด 2 กรัมต่อกิโลกรัม เปรียบเทียบกับกลุ่มทดลอง 2) ใช้สารสกัดรากเตยหอมขนาด 4 กรัมต่อกิโลกรัม เปรียบเทียบกับกลุ่มทดลอง 3) ใช้สารสกัดรากเตยหอมขนาด 6 กรัมต่อกิโลกรัม เปรียบเทียบกับกลุ่มทดลอง ผลการทดลองพบว่าสารสกัดรากเตยหอมในขนาด 2, 4 และ 6 กรัมต่อกิโลกรัม ไม่สามารถแสดงฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมกลูโคสที่ลำไส้เล็กหนูถีบจักรได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p

abstract:
The effect of water extract of Pandanus odorus roots on glucose absorption in the mice jejunum were studied by everted sac method. It was found that the water extract of Pandanus odorus at concentration of 2, 4 and 6 g/kg BW had no effect on glucose absorption in the mice jejunum.