การศึกษาปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาของพระสงฆ์ ที่มารับบริการจากแผนกผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลสงฆ์

โดย: ณัฏฐนันท์ โชติวิรัตน์, สุวัฒน์ ตันเฉลิมชัย    ปีการศึกษา: 2553    กลุ่มที่: 64

อาจารย์ที่ปรึกษา: บุษบา จินดาวิจักษณ์ , ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ , ปริญดา พีรธรรมานนท์    ภาควิชา: ภาควิชาเภสัชกรรม

คำค้นหา: การไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา, การใช้ยาของพระสงฆ์, ระบบการจ่ายยาของโรงพยาบาล , drug non-compliance , monk patients, drug dispensing system
บทคัดย่อ:
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุหรือปัจจัยใดๆ ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาของพระสงฆ์ที่มารับบริการจากแผนกผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ทำการศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน 2553 มีพระสงฆ์เข้าร่วมการศึกษา จำนวน 74 รูป ผลการศึกษาพบว่า มีปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาจำนวน 44 รูป คิดเป็นร้อยละ 59.46 โดยปัญหาที่พบมาก 3 อันดับแรก คือ การลืมฉันยา (ร้อยละ 29.73) รองลงมาคือ หยุดยาก่อนกำหนด (ร้อยละ 25.68) และยาหมดก่อนการพบแพทย์ครั้งต่อไป (ร้อยละ 20) เมื่อศึกษาถึงสาเหตุของความไม่ร่วมมือในการใช้ยาพบว่า สาเหตุหลักของการลืมฉันยาคือ การลืมเป็นนิสัย (ร้อยละ 77.27) ซึ่งมากกว่าเป็นเพราะการทำกิจของสงฆ์ (ร้อยละ 22.73) สำหรับการหยุดยาก่อนกำหนด ส่วนใหญ่เกิดเพราะมีอาการดีขึ้น (ร้อยละ 44.45) ในส่วนของปัญหายาหมดก่อนการพบแพทย์ครั้งต่อไป ส่วนใหญ่เป็นเพราะได้รับยาไม่เพียงพอ (ร้อยละ 53.85) นอกจากนี้ผลการศึกษาไม่พบว่าอายุ การศึกษา และ การสูบบุหรี่จะมีอิทธิพลต่อความไม่ร่วมมือ อย่างไรก็ตามพบว่าโรคที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ มีความสัมพันธ์กับปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาของพระสงฆ์เป็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะนิสัยของพระสงฆ์ ร่วมกับระบบการจ่ายยาของโรงพยาบาล ทั้งนี้ควรหาทางแก้ไขต่อไป
abstract:
The purpose of this study was to gain insights into what are the non-compliance problems and why patients (only monk patients) are not compliant with their medications. This study was conducted at Outpatient Department of Priest Hospital between August to September, 2010. There were 74 patients included in this study. Non compliance were found in 44 patients (59.46 %) with the first 3 problems as follows: forgetfulness (29.73%), stop using drug before the suitable time (25.68%) and run out of drug before the next doctor visit (20.00%). Concerning the causes of these problems, behavior (77.27%) is the most common cause of forgetfulness than lifestyle (22.73%). In addition, feeling better (44.45%) is the common cause of stop using drug before the suitable time, and receiving too less drug (53.85%) is the common cause of run out of drugs. Age, education, and smoking had no influence on non-compliance problems. On the other hand, the disease that brought patients to the hospital significantly correlates with non-compliance problem (p < 0.05). It is concluded that non-compliance problems are caused by patients’ behavior and the drug dispensing system of Priest Hospital and these problems require further resolution.