50 ปี เภสัชมหิดล

7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 

ครบรอบ 50 ปี เภสัชมหิดล

7 มิถุนายน 2561

ครบรอบ 50 ปี เภสัชมหิดล

7 มิถุนายน 2561
 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเพชรเภสัชมหิดล
กิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลงานปาฐกถาเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
7 มิถุนายน 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
50 ปี แห่งการพัฒนาเภสัชมหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยและแนวทางในอนาคต
รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลงานประชุมวิชาการเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Innovation in Pharmaceutical Sciences and Clinical Use of Drugs & Health Products
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจสู่ไทยแลนด์ 4.0
ดร.ภก.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
นโยบายการประกันสุขภาพแห่งชาติ: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
นพ.ชูชัย ศรชำนิ
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
Future Landscape of Pharmaceutical Innovation
Prof. Aliasger K. Salem
University of lowa College of Pharmacy, USA
8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
นวัตกรรมในการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ(Function food innovation)
ศ.เกียรติคุณ ดร.ภญ. นันทวัน บุณยะประภัศร
8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
บูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพในอนาคต
รศ. ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล
8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
สมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อการแบ่งปันในสังคม
ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
Precision Pharmacotherapy in Diabetes Mellitus
รศ. ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
Next – Generation Medicines
ศ.เกียรติคุณ ดร.ภก. สมพล ประคองพันธ์
9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
 

Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2017-2018