50 ปี เภสัชมหิดล

7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ของเรา

 

กว่าจะมาเป็นเภสัชมหิดล

 
พ.ศ. 2485 สถาปนา “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบการกระทรวงการสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ตอนที่ 16 เล่มที่ 59 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2485


พ.ศ. 2511 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2511 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ พญาไท และ คณะเภสัชศาสตร์ พญาไท ใน “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” เพิ่มขึ้นอีก 2 คณะขึ้นตามนโยบายและโครงการของรัฐบาล ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2510-2514 ด้านการแพทย์ ซึ่งต้องการเพิ่มการผลิตทันตแพทย์และเภสัชกร (เดิมมีคณะเภสัชศาสตร์อยู่แล้วคณะหนึ่ง ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบัน จึงได้กำหนดชื่อคณะเภสัชศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ที่ถนนศรีอยุธยา ตำบลพญาไท ว่าคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท)

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2511 สำนักนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้ง ศาสตราจารย์นายแพทย์ ชัชวาล โอสถานนท์ ซึ่งขณะนั้นเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และรักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้รักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” อีกตำแหน่งหนึ่ง


พ.ศ. 2512 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนาม “มหิดล” ให้เป็นชื่อมหาวิทยาลัย โดยยกเลิกกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล


พ.ศ. 2513 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2513 สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งที่ 593/2513 แต่งตั้ง นายไฉน สัมพันธารักษ์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแต่งตั้งนายประดิษฐ์ หุตางกูร ให้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล อีกตำแหน่งหนึ่ง


พ.ศ. 2515 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2515 อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2515 มีประกาศคณะปฏิวัติให้จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์  ขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และให้โอนคณะเภสัชศาสตร์เดิมไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2515 เป็นต้นไป ทำให้เหลือคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท อยู่เพียงคณะเดียวในมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติอนุมัติให้คณะเภสัชศาสตร์ พญาไท ตัดคำว่า “พญาไท” ออก ชื่อ “คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” จึงปรากฏใช้จนถึงทุกวันนี้

ทำเนียบคณบดี

  1. ศาสตราจารย์ ชัชวาล โอสถานนท์ (รักษาการ) พ.ศ. 2511-2513
  2. อาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร (รักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท) พ.ศ. 2513-2515
  3. อาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร พ.ศ. 2515-2526
  4. ศาสตราจารย์(พิเศษ) สุคนธ์ พูนพัฒน์ พ.ศ. 2526-2530
  5. รองศาสตราจารย์ ปราณี ใจอาจ พ.ศ. 2530-2534
  6. รองศาสตราจารย์ พจนีย์ สุริยะวงศ์ พ.ศ. 2534-2536
  7. รองศาสตราจารย์ จันทรา ชัยพานิช พ.ศ. 2536-2540
  8. รองศาสตราจารย์  อรพรรณ มาตังคสมบัติ พ.ศ. 2540-2544
  9. ศาสตราจารย์ สมพล ประคองพันธ์ พ.ศ. 2544-2546
  10. ศาสตราจารย์ ธีรชัย ฉัทโรจน์ศิริ (รักษาการ) พ.ศ. 2546-2547
  11. ศาสตราจารย์ สมพล ประคองพันธ์ พ.ศ. 2547
  12. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พรชัย มาตังคสมบัติ พ.ศ. 2547
  13. ศาสตราจารย์ อำพล ไมตรีเวช พ.ศ. 2547-2551
  14. รองศาสตราจารย์ จุฑามณี สุทธิสีสังข์ พ.ศ. 2551-2559
  15. รองศาสตราจารย์ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

สารจากคณบดี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีหน้าที่สำคัญในการผลิตเภสัชกรตอบสนองการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เภสัชกรเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม และระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ..อ่านต่อ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีหน้าที่สำคัญในการผลิตเภสัชกรตอบสนองการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เภสัชกรเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม และระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 จะเป็นวันครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะฯ เพื่อระลึกถึงวันสำคัญนี้ คณะฯ จึงจัดโครงการ “50 ปี เภสัชมหิดล สู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน” ขึ้นโดยมีกิจกรรมเฉลิมฉลองต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ทั้งด้านการศึกษาเพื่อเผยแพร่บทบาทของคณะฯ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย และด้านสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของคณะฯ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการพัฒนาและขับเคลื่อนคณะฯ ให้ก้าวต่อไปสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยด้านทุนทรัพย์นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว ในโอกาสนี้ คณะฯ จึงจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการระดมทุนปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียน ตลอดจนจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการเรียนการสอน, การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตลอดจนเพิ่มศักยภาพด้านการบริการสังคม เพื่อให้คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ชั้นนำ และทำประโยชน์ต่อประเทศต่อไปสมดังคำขวัญ “50 ปี เภสัชศาสตร์มหิดล สร้างสรรค์คุณค่าเรื่องยา ดั่งปัญญาของแผ่นดิน”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่บทบาทของคณะฯ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านเภสัชกรรมและการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
  2. เพื่อสนับสนุนให้คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมเหมาะสมต่อการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์
  3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2017-2018