50 ปี เภสัชมหิดล

7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 

ผู้ได้รับรางวัล “เพชรเภสัชมหิดล”

 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ชมรมศิษย์เก่าเภสัชมหิดล จัดพิธีมอบรางวัล ’เพชรเภสัชมหิดล’ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ รางวัลดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัล ’เพชรเภสัชมหิดลเกียรติคุณ’ และ 2) รางวัล ’เพชรเภสัชมหิดล’ โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัล ’เพชรเภสัชมหิดลเกียรติคุณ’ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงธิดา นิงสานนท์ 2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เภสัชกรหญิงนันทวัน บุณยะประภัศร และ 3) รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพร้อมจิต ศรลัมพ์ รวมไปถึงผู้ได้รับรางวัล ’เพชรเภสัชมหิดล’ รวมจำนวน 27 ท่าน ดังนี้

เพชรเภสัชมหิดลเกียรติคุณ

รศ.ภญ.ธิดา นิงสานนท์
ศ.เกียรติคุณ ดร.ภญ.นันทวัน บุญยะประภัศร
รศ.ภญ.พร้อมจิต ศรลัมพ์

เพชรเภสัชมหิดล

ภก.ปราโมทย์ ชลยุทธ์
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 1
ภญ.อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 1
รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 3
ภก.ชนินทร์ สังขธรรมวงศ์
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 4
ดร.ภก.พิศาล จันทฤทธิรัศมี
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 4
ภญ.พัชรา คูถิรตระการ
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 5
ภก.วิพิน กาญจนการุณ
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 5
รศ.(พิเศษ)ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 6
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 7
ภญ.เนตรนภิส สุขนวนิช
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 7
ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 7
ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 8
รศ.ดร.ภญ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 9
รศ.ดร.ภญ.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 9
ผศ.ดร.ภก.วันชัย สุทธะนันท์
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 10
ภก.ศุภชัย สายบัว
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 10
ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 10
ดร.ภก.สุวิทย์ เมษินทรีย์
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 11
ภก.สุวิทย์ วังพัฒนมงคล
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 11
ภก.ธวัชชัย ลิขิตาภรณ์
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 14
ภญ.สุวรรณี ศรีธัญญะโชติ
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 14
ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 16
ภก.บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 16
ภญ.อมร พุฒิพิริยะ
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 17
ดร.ภก.เอกภพ วิรุฬห์ชาตะพันธ์
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 18
ศ.ดร.ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 21
ภก.จตุพร ทองอิ่ม
ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลรุ่นที่ 23
 

Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2017-2018