ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
Download application CAPQ

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Center of Analysis for Product Quality, CAPQ) (ชื่อเดิม: หน่วยปฏิบัติการมาตรฐาน) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2545 มีพันธกิจในการให้บริการวิชาการด้านการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้านยา อาหาร อาหารเสริม สารเคมี ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปัจจุบันศูนย์วิเคราะห์ฯ แบ่งออกเป็น 3 ศูนย์ ได้แก่

  1. ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) ห้อง 512 ชั้น 5 อาคารราชรัตน์
  2. ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารราชรัตน์
  3. ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายจุลชีววิทยา) ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารราชรัตน์

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ เปิดให้บริการการวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การควบคุมคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยา งานบริการวิเคราะห์อื่นๆ และการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ รวมถึงการให้คำปรึกษาการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ แก่ภาครัฐและเอกชน และเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์คุณภาพที่ถูกต้องและแม่นยำตามหลักวิชาการที่เป็นมาตรฐานสากล ทางหน่วยปฏิบัติการมาตรฐานมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการวิเคราะห์ การบริหารงานให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจและประทับใจแก่ผู้ขอรับบริการทุกท่านอย่างต่อเนื่องด้วยการนำนโยบายคุณภาพ Good Laboratory Practice (GLP) และ ISO/IEC 17025:2005 มาประยุกต์ใช้งานภายในหน่วยงาน