ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
Download application
staff

ทีมงานของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยคณาจารย์และนักวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ที่หลากหลาย และมีประสบการณ์ในงานทางด้านการควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร อาหาเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์และความรู้ความชำนาญของทีมงาน ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าบริการที่ได้รับจากเราจะมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันสมัยโดยอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีระดับสูง

ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์

 • ศาสตราจารย์ ดร.ลีณา สุนทรสุข

ผู้จัดการระบบคุณภาพ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เพชรกระจ่าง

หัวหน้าฝ่ายศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช โรจน์สง่า
  (หัวหน้าฝ่ายเคมี)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นุกูลการ
  (หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี
  (หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยา)

คณะกรรมการวิชาการ

 • คณาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมี
 • คณาจารย์ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
 • คณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา