NEW!! Download เอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมาประกาศ !! คะแนน CPE จากงานประชุมของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ทุกงานประชุม จะถูกส่งเข้าระบบสภาฯภายใน 30 วันหลังงานประชุม
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 17

วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมา...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ Integration of Pharmacokinetic Principles to Support Rational Drug Use (PK-RDU) 2019

วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การประชุมวิชาการ Integration of Pharmacokinetic Principles to Support Rational Drug Use (PK-RDU) 2019 จัดขึ้นเพื่อให้ฟื้นความรู้เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐานและแนะนำแนวทางการใช้หลักทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจโดยอาศัยกรณีศึกษาของผู้ป่วยเป็นตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานบริบาลผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน ผู้...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 5 เรื่อง Updates on Vaccines 2019: What You Need To Know

วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบันองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและวิจัยวัคซีนชนิดใหม่ การปรับปรุงการใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคในประเทศโดยการพิจารณานำวัคซีนใหม่เข้าสู่แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรครวมถึงการพัฒนาแนวทางการใช้วัคซีนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วัคซีนเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ ที่เป็นปัญหาของประเทศไทยและของโลกโดย...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 3: Cosmetics for special skin concerns

วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 สิ่งแวดล้อมและรูปแบบในการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาผิวและความกังวลของผิวในรูปแบบต่างๆ อันได้แก่ ปัญหาสิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ ความหย่อนคล้อย เหี่ยวย่น ผิวบอบบางแพ้ง่าย ผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบ ปัญหาเซลลูไลท์ และปัญหากลิ่นกาย เป็นต้น ซึ่งปัญหาผิวเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขที่พบเจอในคนทุกเพศและทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ รวมถึงสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร ซึ่...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วยจุลินทรีย์ในลำไส้ (Gut Microbiome for Healthy and Happy Life)

วันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สมองและทางเดินอาหาร (gut-brain axis) มีการสื่อสารกันโดยอาศัยระบบประสาทและฮอร์โมน เพื่อนำคำสั่งจากสมองมายังทางเดินอาหาร นอกจากนี้ในทางเดินอาหารยังมีระบบประสาทที่อยู่ภายในทางเดินอาหารเองเรียกว่า enteric nervous system (ENS) ซึ่งควบคุมการทำงานของระบบทางเดินอาหารโดยทำงานเป็นอิสระจากการสั่งงานจากสมอง อย่างไรก็ตามระบบทางเดินอาหารเองสามารถสื่อสารกลับไปยังสมองโดยตรงได้เช่นกัน (bidirectional communications...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 9 การบูรณาการข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์ เสถียรภาพและสารเจือปนเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยา (Integrative Data of Product Quality, Stability and Impurity Testing for Drug Registration)

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ทะเบียนยาเป็นเอกสารที่สะท้อนถึงคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา ข้อมูลในทะเบียนยาบ่งชี้ถึงการคัดเลือกวัตถุดิบทางยา กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนยาจะต้องเป็นข้อมูลจริงที่แสดงถึงคุณภาพของยา อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับการพิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวยาสำคัญ ข้อมูลการศึกษาเสถียรภาพของยา ข้อมูลการตรวจสอบส...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online
ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554