การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 3 Innovative and Collaborative Researches in Pharmaceutical Chemistry
วันที่ 7 กันยายน 2561
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-012-09-2561 จำนวน 4.25 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
งานวิจัยด้านเภสัชเคมีเป็นงานที่มีความสำคัญและมีบทบาทเกี่ยวข้องในการค้นคว้าพัฒนาและควบคุมมาตรฐานยา การยกระดับงานวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชเคมีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยาในการแข่งขันของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มีเวทีในการนำเสนองานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย เพื่อให้งานวิจัยสามารถขับเคลื่อนพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วและมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองในที่สุด ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยด้านเภสัชเคมี จึงได้จัดงานประชุมวิชาการ Innovative and Collaborative Researches in Pharmaceutical Chemistry มุ่งเน้นเกี่ยวกับการนำเสนอความก้าวหน้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเภสัชเคมี การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเภสัชเคมี เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนางานวิจัยในเชิงลึกและผลิตงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงสาธารณะต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่สนใจด้านเภสัชเคมี จำนวน 80 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th; supattra.kon@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02 6444536

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 2,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- กำหนดการการประชุมวิชาการเภสัชเคมีครั้งที่3(ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์) หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11/5/2561 15:51น.
- หนังสือเชิญประชุมวิชาการเภสัชเคมีครั้งที่3 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11/5/2561 15:51น.
- อนุมัติจัดประชุมวิชาการเภสัชเคมีครั้งที่3 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11/5/2561 15:52น.
   


 

http://tinyurl.com/yahyh3rc

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C121-0001 ภญ. วิราณี ศรีเวียง ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 mail
2 C121-0007 ภญ. ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online
3 C121-0009 ภญ. พรสิรี จิตรถเวช ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 corp-online
4 C121-0010 ภก. ปวีณวัชร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 corp-online
5 C121-0011 นาย ปิยพันธุ์ สุวัฒนานุรักษ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 corp-online
6 C121-0012 นาย วิวัฒน์ ศุภเสนา ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 corp-online
7 C121-0013 นาย ชวัลพัชร เมืองน้อย ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 corp-online
8 C121-0014 นาย ณัฐพงษ์ แซ่ลิ้ม ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online
9 C121-0015 ภญ. ลักษณา เจริญใจ ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online
10 C121-0016 ภญ. สุปรียา ละออง ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online
11 C121-0017 ภญ. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online
12 C121-0018 ภญ. สุวรรณา วรรัตน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C121-0002 ภญ. มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
2 C121-0003 ภญ. จิรัฐติกาล ไม้จีน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
3 C121-0004 ภก. ภูริต ธนะรังสฤษฏ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
4 C121-0005 ภญ. จุฑามาศ เจียรนัยกุลวานิช (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
5 C121-0006 ดร. ปัทมา สิงห์หิรัญนุสรณ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
6 C121-0008 นพ. วรฉัตร ไชยโก (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
7 C121-0019 ภญ. พุทธิพร คงแก้ว (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
8 C121-0020 ภญ. ศรีวรรณ ธีระมั่นคง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
9 C121-0021 ภญ. กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
10 C121-0022 ภก. กิตติศักดิ์ ศรีภา (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
11 C121-0023 ภญ. จิรภรณ์ อังวิทยาธร (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
12 C121-0024 ภญ. ชุติมา เพชรกระจ่าง (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
13 C121-0025 ภญ. นันทนา นุชถาวร (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
14 C121-0026 ภก. บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
15 C121-0027 ภญ. ปิยนุช โรจน์สง่า (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
16 C121-0028 ภญ. ลีณา สุนทรสุข (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
17 C121-0029 ภญ. สวรรยา บูรณะผลิน (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
18 C121-0030 ภญ. โอภา วัชระคุปต์ (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
19 C121-0031 ภก. ศาศวัต วิศาลศิริกุล (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
20 C121-0032 ภญ. พรภัสสร เลิศผดุงกิจ (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
21 C121-0033 ภญ. ชวัลนุช มัดจุปะ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
22 C121-0034 ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
23 C121-0035 ภญ. อรวรรณ มนทกานติรัตน์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
24 C121-0036 ภญ. จริญญา คำภักดี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
25 C121-0037 ภก. ปรีชา บุญจูง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
26 C121-0038 ภญ. ฉวีวรรณ สุวรรณเวโช (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
27 C121-0039 นาย อภินันท์ คณะสุวรรณ์ (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
28 C121-0040 นาย ญาณวุฒิ หมานมานะ (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
29 C121-0041 นางสาว สุนันทา ปัญญสังข์ (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
30 C121-0042 นาย HUY HOANG TRAN MINH (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
31 C121-0043 ดร. Jiradanai Sarasamkan (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**กุหลาบมอญ..ดอกไม้หอมมีประโยชน์
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ในเทศกาลแห่งความรัก เรามักนึกถึงดอกกุหล...
Read this article
ยาหอม..มรดกทางภูมิปัญญา ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.spiritofhealthkc.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/herbs-lar...
Read this article
NIFTY Test มิติใหม่ของการตรวจโรคพันธุกรรมทารกในครรภ์
อาจารย์ ดร.คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของสามีภรรยาหรือคู่...
Read this article
จิบชายามบ่าย
ภญ. กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://s.eatthis-cdn.com/media/images/ext/502398922/tea-teas-that-stop-snacking.jpg ...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554