การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 4 เรื่อง Microbiological Testing of Nonsterile Products: Step-by-Step Practical Approach to Quality Control
วันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้อง 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-028-05-2561 จำนวน 15.25 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
เภสัชภัณฑ์มีความสำคัญทั้งในการรักษา การป้องกันโรคต่างๆ รวมถึงการเสริมสุขภาพ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค จึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานของเภสัชภัณฑ์ขึ้นเพื่อควบคุณภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเภสัชภัณฑ์ไม่ปราศจากเชื้อ เช่น ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาจากสมุนไพร ซึ่งไม่จำเป็นต้องปลอดจากจุลินทรีย์ อาจพบการปนเปื้อนอยู่ได้บ้าง แต่ปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนนั้นต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และต้องปราศจากจากจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค นอกจากนี้การปนเปื้อนจุลินทรีย์ อาจทำให้เภสัชภัณฑ์นั้นมีคุณสมบัติทางกายภาพเสียไป เช่น สี กลิ่น รส หรือเกิดการสูญเสียคุณสมบัติทางเคมีของสารในเภสัชภัณฑ์ อาจส่งผลต่อฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเภสัชภัณฑ์นั้นเสื่อมลงได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการควบคุมคุณภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด โดยมีข้อกำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในเภสัชภัณฑ์ระบุไว้ในตำรายาต่างๆ เช่น US Pharmacopeia, Thai Pharmacopoeia และ Thai Herbal Pharmacopoeia และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพทั้งในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และเพื่อการพิจารณาขึ้นทะเบียนเภสัชภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้วิธีการทดสอบทางจุลชีววิทยาของเภสัชภัณฑ์ไม่ปราศจากเชื้อจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องเป็นวิธีที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ และทดสอบในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน
โดยทั่วไปการทดสอบทางจุลชีววิทยาในเภสัชภัณฑ์ไม่ปราศจากเชื้อ ได้แก่ การทดสอบหาจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในเภสัชภัณฑ์ (Microbial enumeration tests) และการทดสอบหาจุลินทรีย์ชนิดจำเพาะ (Tests for specified microorganisms) รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพของสารกันเสียในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ (Antimicrobial effectiveness testing) ที่อยู่ในเภสัชภัณฑ์ไม่ปราศจากเชื้อ วิธีทดสอบเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ซึ่งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในวิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานในตำรายาทุกประการ อีกทั้งต้องได้รับการพิสูจน์ยืนยันถึงความเหมาะสมของวิธีทดสอบ (Suitability of test method) ความถูกต้องของวิธีทดสอบ (Method verification) หรือความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (Method validation) รวมถึงการประเมินความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty measurement) ของวิธีทดสอบ ที่มีความสำคัญในการแปลผลและสรุปผลการทดสอบทางจุลชีววิทยา นอกจากนี้การเรียนรู้ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ฉบับใหม่ 2017 เพื่อขอการรับรองรายการทดสอบทางจุลชีววิทยาดังกล่าว จะช่วยให้ห้องปฏิบัติการนั้นได้รับความน่าเชื่อถือ มั่นใจได้ว่าผลการทดสอบนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามหลักวิชาการ ช่วยพัฒนาระบบการทดสอบในห้องปฏิบัติการนั้นให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการเปิดประตูสู่ตลาดโลก
ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาจุลชีววิทยาจึงตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐาน ข้อกำหนด วิธีทดสอบทางจุลชีววิทยาและการทดสอบประสิทธิภาพของสารกันเสียในการยับยั้งจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปราศจากเชื้อ และให้มีมาตรฐานของวิธีทดสอบที่ได้รับการรับรองด้วยระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 ภาควิชาฯ จึงจัดงานประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 4 เรื่อง
Microbiological testing of non-sterile products : Step-by-step practical approach to quality control ขึ้น ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 ทั้งในรูปแบบบรรยาย ณ ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ และปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาจุลชีววิทยา 108/1-3 อาคารเทพรัตน์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและการปฏิบัติให้แก่ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยา นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพหรือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยา ในสถานที่ผลิตยาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนที่มีความสนใจและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขานี้ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพด้านจุลชีววิทยาของเภสัชภัณฑ์ไม่ปราศจากเชื้ออย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยา นักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจ - ภาคบรรยาย ประมาณ 60 คน - ภาคบรรยายและปฏิบัติการ ประมาณ 60 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th, supattra.kon@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02 6444536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) 6,500.00 THB
ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน 4,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน ท่านละ 4,000.- บาท บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน ท่านละ 6,500.- บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 วิธีการสมัครและลงทะเบียน สมัครผ่านเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) หรือ สลิป ATM มาที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางโทรสาร หมายเลข 02-644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติคณบดี หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16/3/2561 11:37น.
- ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการภาควิชา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16/3/2561 11:37น.
- กำหนดการ_จุลชีว 2561 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/3/2561 16:34น.
   


 

http://tinyurl.com/yah4tgjo

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C126-0001 ภญ. นิลวรรณ์ ชนานิรมิตผล ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
2 C126-0002 ภญ. สุรัชวดี อมรเดชาวัฒน์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
3 C126-0003 นาย ก้องเกียรติ แสงสุริยาอุทัย ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
4 C126-0004 นางสาว สุชาดา ประสบสันติสุข ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
5 C126-0005 ภญ. เยาวภา แก้วสายตา ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
6 C126-0006 ภญ. ณัฐพร ผลเต็ม ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
7 C126-0007 ภญ. วราภรณ์ เตียงธวัช ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
8 C126-0008 นางสาว กรรณิการ์ มาแอ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) mail
9 C126-0010 นางสาว เกศินี แสงจันทร์ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน mail
10 C126-0011 นางสาว กุณรศาภร โวหาญคล่อง ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน mail
11 C126-0012 ภญ. ชาลินี ทองทิพย์ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน corp-online
12 C126-0013 ภญ. สุวรรณรัตน์ สุวรรณโสภิต ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน corp-online
13 C126-0014 ภก. สุรพล พวงเงิน ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
14 C126-0015 นางสาว สนิทใจ พยัคฆเดช ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
15 C126-0016 ภญ. มยุรี ธัญพิทยากุล ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
16 C126-0017 ภญ. กันติศา เสร็จกิจ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
17 C126-0018 นางสาว รัญญา ใจหนักแน่น ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
18 C126-0019 ภญ. เจริญสุข เมฆศิลป์ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
19 C126-0020 นางสาว ประทุม เพชรสำฤทธิ์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) corp-online
20 C126-0021 นางสาว กฤษฎาพรรณ โชคบัณฑิต ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) corp-online
21 C126-0022 ภญ. นงนุช เชี่ยวพัทธยากร ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
22 C126-0024 ภก. กฤต เพชรสุวรรณ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
23 C126-0025 นาย ตวงบุญ ศุภโกวิท ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
24 C126-0026 ภก. ศิริพล ศรีเฮงไพบูลย์ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
25 C126-0027 ภก. วศิน คอวณิชกิจ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
26 C126-0028 ภญ. ขนิษฐา ชาญตระการ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
27 C126-0029 ภญ. วรรณพร กำลังสถาพร ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
28 C126-0030 นาย พัฒนา ชานวาทิก ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
29 C126-0031 นางสาว สุภาพร พัฒนะวิริยะศิริกุล ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
30 C126-0032 นางสาว พิรดา พรมโลก ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
31 C126-0033 ภญ. สายพิณ เศรษฐชีวกุล ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
32 C126-0034 ภญ. พรรณรัชต์ พรหมเพ็ญ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
33 C126-0035 ภญ. ภัทนกนก สุมาลกันต์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
34 C126-0036 ภญ. สุกัญญา เฮงพัฒนาพงศ์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
35 C126-0037 ภญ. รุ่งนภา อัมรินทร์นุเคราะห์ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
36 C126-0038 นางสาว ผกามาศ เนียมสำเภา ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
37 C126-0039 นางสาว เพ็ญนภา ยืนกระโทก ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
38 C126-0040 ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
39 C126-0041 ภก. ปองพล ทนุผล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
40 C126-0042 ภก. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
41 C126-0043 ภก. สุเมธ จงรุจิโรจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
42 C126-0044 ภก. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
43 C126-0045 ดร. ผกากรอง วนไพศาล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
44 C126-0046 ดร. เมธี ศรีประพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
45 C126-0047 ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
46 C126-0048 ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
47 C126-0049 ภญ. ปาจรีย์ โภคาพันธ์ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
48 C126-0050 นางสาว สุภัค ลิปิสุวรรณพงศ์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
49 C126-0051 ภญ. ชนภัค เลิศภิญโญชัยถาวร ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
50 C126-0052 ภญ. นิทยา สิทธิ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
51 C126-0053 นางสาว ขวัญจิรา เกล้าละม่อม ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
52 C126-0054 ภญ. สมใจ นันทารมย์เจริญ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
53 C126-0055 ภญ. เพ็ญจันทร์ พานิชกุล ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน corp-online
54 C126-0056 ภญ. ภาวิณี นุ่มวงษ์ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน corp-online
55 C126-0057 นางสาว กองทอง วิเชียรอินทร์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
56 C126-0058 ภญ. วนิดา ธีระเรืองไชยศรี ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน mail
57 C126-0059 ภก. ผทีปเธียร อินทรทัต ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) mail
58 C126-0061 ภญ. จารุณี ยี่นาง ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
59 C126-0062 นางสาว โยธกา ชำนาญ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
60 C126-0063 นางสาว นวลใจ นีละภมร ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) fax
61 C126-0064 นางสาว วาสนา สงกระสิน ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
62 C126-0065 ภญ. สุนารี หล้าธรรม ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
63 C126-0066 ภญ. รัชนีกร ธงทอง ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
64 C126-0067 ภก. กุลเชษฐ์ ชัยสุโรจน์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
65 C126-0068 ภญ. ธีรดา คำขจร ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
66 C126-0069 ภญ. พัชชา แก้วกำพลนุชิต ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
67 C126-0070 ภญ. ธวัลรัตน์ มิ่งขวัญ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
68 C126-0071 นางสาว ดวงพร สิทธิวงศ์วณิช ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
69 C126-0072 ภญ. นาถสิรี ปลั่งสมบัติ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
70 C126-0073 นางสาว อัญชลี วงษ์ทอง ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
71 C126-0074 ภญ. ฐาปนี เพ็งฉุย ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
72 C126-0075 นาง สุริยาพร โพธิเดช ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
73 C126-0076 นางสาว ฐานิศา บำรุงเวช ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
74 C126-0077 นางสาว รัชนก เปาวัลย์ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน corp-online
75 C126-0078 นางสาว นันทน์ณัฏฐ์ สร้อยนาค ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน corp-online
76 C126-0079 ภก. สุวรรณ์ จงประสพโชคชัย ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
77 C126-0080 นางสาว เมวิภา อัญญาบาล ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
78 C126-0081 ภญ. พจนา โกเมศมุนีบริรักษ์ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
79 C126-0082 ภญ. ศรีเพ็ญ นวประภากุล ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
80 C126-0083 นางสาว ชนิดาภา อนันบุตร ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
81 C126-0084 ภญ. วรรณวิไล ดรุณไกรศร ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
82 C126-0085 ภญ. นิตยา อดิศักดิ์พานิชกิจ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
83 C126-0086 นางสาว อัจฉราพร นาแหลม ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
84 C126-0087 ภญ. ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
85 C126-0088 นาง มณีรัตน์ อันชนะกรกิจ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
86 C126-0089 นางสาว วิภารัตน์ ถิราวัฒน์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
87 C126-0090 ภญ. วิสาขา นิมิตรวานิช ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
88 C126-0091 ภญ. ศิริพร กุมพงษ์พันธุ์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
89 C126-0092 นางสาว ทิพย์วรรณ ทองดีแท้ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
90 C126-0094 นางสาว จันทิมา พรหมวิหาร ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
91 C126-0095 ภญ. กิ่งฟ้า เจือวิจิตรจันทร์ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน fax
92 C126-0096 นางสาว สุกันยา อุยสาห์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) fax
93 C126-0097 นางสาว วราภรณ์ พรประเสริฐยิ่ง ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
94 C126-0098 นางสาว วลัยลักษณ์ ไกลถิ่น ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
95 C126-0099 นางสาว ละมุล คำแก้ว ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
96 C126-0100 นางสาว ฉัตรภรณ์ ใจมา ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
97 C126-0101 นางสาว ปฐมาพร ปรึกษากร ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
98 C126-0102 ดร. ศศิวิมล กิตติวรวิทย์กุล ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) corp-online
99 C126-0103 นาง กานต์สินี สุทธิทองสกุล ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) corp-online
100 C126-0104 นาย พิเชษฐ์ มหาบุณย์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
101 C126-0105 นางสาว เยาวลักษณ์ เล่นวารี ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
102 C126-0106 ภญ. ศศพินทุ์ กมลธรรมวงศ์ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
103 C126-0107 นางสาว ลลิตา ยงรุ่งเรือง ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน fax
104 C126-0108 นางสาว จีรวรรณ ทองยืน ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน fax
105 C126-0109 ภญ. ฐิติรัตน์ จันทบุรานันท์ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
106 C126-0110 ภญ. นิรัชดา ลีลารัศมี ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
107 C126-0113 นางสาว เบญจพร พรมดี ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) corp-online
108 C126-0114 นางสาว จันทร์จิรา ขำสุวรรณ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) corp-online
109 C126-0115 นางสาว จิราภา อิ่มช้อย ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
110 C126-0116 ภญ. กิตติมา อัมพวา ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
111 C126-0117 ภก. พัลลภ อินทพิชัย ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
112 C126-0118 ภญ. เพ็ญพรรณ เรศานนท์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
113 C126-0119 ภญ. ธัญญาภัทร์ วัชรชัยพัฒน์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) online
114 C126-0120 ภญ. กัญญา อนันตกุล ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
115 C126-0121 นางสาว ศดานันท์ จันทร์ชาวนา ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน corp-online
116 C126-0122 นางสาว ภัทราภรณ์ วุตบัววงค์ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน corp-online
117 C126-0123 ดร. สุทธิดารักษ์ ชัยจันทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
118 C126-0124 นางสาว วาสนา อนันตโรจน์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) fax
119 C126-0125 ภญ. นฎา ฉายาหทัย ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
120 C126-0126 น.ส. รุจรินทร์ ก่ายแก้ว ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
121 C126-0127 ภญ. เนาวรัตน์ มาประจง ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
122 C126-0128 ภก. ปราโมทย์ ศรยิงไกล ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน fax
123 C126-0129 นางสาว ทัศนีย์ เมธีผาติกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน fax
124 C126-0130 นางสาว เสาวภา ชโลทร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
125 C126-0131 ภญ. ศิริพรรณ สุวัฒน์บวรกุลชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
126 C126-0132 ภญ. ประกายวรรณ เดชะประเสริฐพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
127 C126-0133 ภญ. พรพิมล เวชพงศา ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง) mail
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C126-0009 นางสาว จิรภิญญา เบญจอมร (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน (จำกัด 60 ที่นั่ง)
6500 THB
2 C126-0023 ภญ. เพ็ญศิริ เทอดเทพพิทักษ์ (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
3 C126-0093 นางสาว จิณณภัทร ณะนวล (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ค่าลงทะเบียน
บรรยาย 2 วัน ท่านละ 4,000.- บาท
บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน ท่านละ 6,500.- บาท
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วิธีการสมัครและลงทะเบียน
สมัครผ่านเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference
พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-443603-5
ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) หรือ สลิป ATM มาที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางโทรสาร หมายเลข 02-644-4536
(ในวันประชุมโปรดนำใบฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**มะเร็ง ... นวัตกรรมใหม่ในการรักษาและวินิจฉัยที่ได้ผลเฉียบกว่าเดิม
อาจารย์ ดร. ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.editiontruth.com/wp-content/uploads/2017/11/Head-and-Neck-Cancer...
Read this article
การล้างไซนัสด้วยตนเอง...ปลอดภัยหรือไม่?
รองศาสตราจารย์แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### คำถามนี้ มาจากเอกสารที่เผ...
Read this article
ผิวแพ้ง่ายและผื่นแพ้ผิวหนังกับการดูแล
อาจารย์ ดร. ภญ. บุญธิดา มระกูล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://groundupstrength.wdfiles.com/local--files/nutrition%3Acalories-from-lipids-...
Read this article
Drugs that should be avoided in patients with dementia
Associate Professor Chuthamanee C Suthisisang BPharm, PhD Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University. Title image from : http://images.indianexpress.c...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554