งานปาฐกถาเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
7 มิถุนายน 2561
ห้องประชุม 302 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-030-06-2561 จำนวน 0 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท ภายใต้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ตามนโยบายและโครงการของรัฐบาลในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔ เพื่อเพิ่มการผลิตเภสัชกรตอบสนองการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้จะเป็นวันครบรอบ ๕๐ ปีของการก่อตั้งคณะฯ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าวนี้ ทางคณะฯ จึงจัดโครงการ “๕๐ ปี เภสัชมหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน” ภายใต้คำขวัญ “๕๐ ปีเภสัชศาสตร์มหิดล สร้างสรรค์คุณค่าเรื่องยา ดั่งปัญญาของแผ่นดิน” โดยในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ จะเป็นพิธีรำลึกถึงวันก่อตั้งคณะฯ รูปแบบของงานจะเป็นการทำพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะฯ พิธีเจิมป้าย “อาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร” เพื่อเป็นการรำลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดีท่านแรกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการระลึกถึงคุณูปการของบูรพคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสื่อสารให้กับศิษย์เก่าและบุคลากรในวงการเภสัชกรรมรับรู้ถึงการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นย้ำที่การพัฒนาที่สำคัญของคณะฯ และบทบาทของคณะฯ ในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขและผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมไทย รวมทั้งการวางรากฐานและเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคตต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย:

ศิษย์เก่าและบุคลากรในวงการเภสัชกรรม

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02 6444536

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนแต่ ไม่ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี 0.00 THB
ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี 0.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


-

ดาวน์โหลดเอกสาร :

   


 

http://tinyurl.com/ycrwdgjx

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C128-0001 รศ.ดร.ภญ. จงจิตร อังคทะวานิช ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
2 C128-0002 นางสาว สาธิดา ศรีชาติ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
3 C128-0003 ภญ. ภททพร สุขสวัสดิ์ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
4 C128-0004 นาย นพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
5 C128-0005 นางสาว วนิดา ไทรชมภู ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
6 C128-0006 ภก. ศิริวรรณ รุจิมิตร ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
7 C128-0007 ภญ. บุษกร เลิศวัฒนสิวลี ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
8 C128-0008 ภก. สมโภชน์ พรรณรายน์ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
9 C128-0009 ภก. ชัญชาต กุลานุวัฒน์ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
10 C128-0010 ภญ. ปอรวัลย์ อ่ำกลัด ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
11 C128-0011 ภญ. จุฑารัตน์ ลิขิตรัตน์เจริญ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
12 C128-0012 ภญ. ภรภัทร เรืองเดช ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
13 C128-0013 นางสาว เบญจวรรณ โสภา ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
14 C128-0014 นาง สมศรี สำรองกิจ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
15 C128-0015 KeithDib KeithDib KeithDib ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
16 C128-0016 ภญ. ณัฐกานต์ จิตพิมพ์ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
17 C128-0017 ภญ. วิวรรณ วรกุลพาณิชย์ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
18 C128-0018 ภก. บวรสวัสดิ์ เลิศอมรดิเรก ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
19 C128-0019 ภญ. ชนากานต์ มาลา ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
20 C128-0020 ภญ. ประภัสสรา พงศ์พันธุ์พิศาล ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
21 C128-0021 ภญ. ดวงกมล นุตราวงศ์ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
22 C128-0022 นางสาว ปัญจธร เตชวณิชย์พงศ์ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
23 C128-0023 ภญ. พนิตา สุวรรณน้อย ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
24 C128-0024 ภญ. จุรีรัตน์ อัศวัฒน์วิไกร ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
25 C128-0025 ภก. ประพฤทธิ์ สวัสดิ์วิภาชัย ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
26 C128-0026 ภก. วีรพล บัณฑูรประยุกต์ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
27 C128-0027 ภก. สาธิต Disthajorn ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
28 C128-0028 ภก. สุกิตติ กิตติภัสสร ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
29 C128-0029 ภญ. วรรณกร ธรรมกุลาเลิศ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
30 C128-0030 ภญ. ประสบอร รินทอง ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
31 C128-0031 ภก. กัญจน์ โสดาลี ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
32 C128-0032 ภญ. รวิพิมพ์ พิมพ์กลัด ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
33 C128-0033 ภญ. ปาริชาติ ธัมมรติ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
34 C128-0034 ภญ. จันทร์นภัสสร์ ธราวิจิตรกุล ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
35 C128-0035 ภญ. รุยาพร เจียมประเสริฐ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
36 C128-0036 ภก. จำรัส หริจันทนะวงศ์ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
37 C128-0037 ภญ. สุรางคณา พึ่งรุ่ง ลงทะเบียนแต่ ไม่ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
38 C128-0039 ภญ. อังศนา เนตรปฏิภาณ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
39 C128-0041 ภก. ภูริวัธน์ จิวะตระกูลธรรม ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
40 C128-0045 ภก. เอกชัย แดงไพบูลย์ ลงทะเบียนแต่ ไม่ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
41 C128-0047 ภญ. ศศิมา อาจสงคราม ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
42 C128-0048 ภก. เสน่ห์ สจินพรัหม ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
43 C128-0049 ภก. ประภัทร์ เปรมกิจวณิชกุล ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
44 C128-0050 ดร. ประภา ศรีสวัสดิ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
45 C128-0051 ภก. ชัยชนะ หะริณธนาวุฒิ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
46 C128-0052 ภก. วิเชียร คุตตวัส ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
47 C128-0053 ภญ. วรวรรณ จุนชยะ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
48 C128-0054 ภก. บัญชา เลิศสุวรรณโรจน์ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
49 C128-0055 ภญ. กัญญา อนันตกุล ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
50 C128-0056 ภก. บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
51 C128-0057 ภก. ชัชวัลย์ ปิยชาติ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
52 C128-0058 ภญ. กนกวรรณ ประสิทธิ์พร ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
53 C128-0059 ภญ. พัชรา คูถิรตระการ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
54 C128-0060 ภก. สิทธิื ถิระภาคภูมิอนันต์ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
55 C128-0061 ภญ. รุ่งระวี ลิขิตาภรณ์ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
56 C128-0063 ภญ. นฤมล ธนะ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
57 C128-0064 ภก. ธวัชชัย ลิขิตาภรณ์ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
58 C128-0065 ภก. กิตติ พิทักษืนิตินันทื ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
59 C128-0066 ภญ. สุนิชา พิทักษ์นิตินันท์ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
60 C128-0067 ภญ. วรรณภา วิฐาพร ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
61 C128-0069 ภก. ศุภชัย สายบัว ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
62 C128-0070 ภญ. วีรวรรณ อุชายภิชาติ ลงทะเบียนและ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน - ฟรี online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  วิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

-
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**อันตรกิริยา (ยาตีกัน) ของว่านหางจระเข้กับยาแผนปัจจุบัน
ณัฏฐณิชชา มหาวงษ์ สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ว่านหางจระเข้เป็นพืชสมุนไพรที่มีส...
Read this article
การคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาล ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance)
อาจารย์ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.arlington-tx.gov/news/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Articles-Police-07...
Read this article
เครื่องดื่มเจียวกู่หลาน ดอกคำฝอย ใบหญ้าหวาน
เภสัชกรหญิง กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://mypullzone-fitnessworld1.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/11/cocktail...
Read this article
น้ำมันหอมระเหย...ชีวิตนี้ขาดเธอไม่ได้
รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อมบุญ วัลลิสุต ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ตื่นเช้าขึ้นมาลุกขึ้นไปแป...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554