การประชุมวิชาการ Integration of Pharmacokinetic Principles to Support Rational Drug Use (PK-RDU) 2019
วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรม นารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-007-05-2562 จำนวน 15 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
การประชุมวิชาการ Integration of Pharmacokinetic Principles to Support Rational Drug Use (PK-RDU) 2019 จัดขึ้นเพื่อให้ฟื้นความรู้เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐานและแนะนำแนวทางการใช้หลักทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจโดยอาศัยกรณีศึกษาของผู้ป่วยเป็นตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานบริบาลผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรในการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อประกอบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หลักการพื้นฐานทางเภสัชจลนศาสตร์และค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ อิทธิพลของ protein binding และ volume of distribution ที่มีผลต่อการกำหนดขนาดยา แนวทางในการประยุกต์ข้อมูลจากการศึกษาด้านเภสัชจลนศาสตร์มาใช้กับผู้ป่วย แนวทางในการใช้ยาขนาดโถม (loading dose) การใช้หลักทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อการเพิ่มระยะเวลาการหยดยาทางหลอดเลือดดำ (prolonged infusion) การปรับเวลาบริหารยาปฏิชีวนะเข้ารอบเวลาการบริหารยามาตรฐาน ข้อควรทราบเกี่ยวกับการแปลผลการศึกษาชีวสมมูล แนวทางในการหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาด้านเภสัชจลนศาสตร์ แนวทางในการใช้ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ประกอบการประเมินอาการไม่พึงประสงค์ของยา การพิจารณาข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์เพื่อประกอบการใช้ยารักษาโรคเบาหวานอย่างสมเหตุผล คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยากลุ่ม tyrosine kinase inhibitor และแนวทางการกำหนดขนาดยาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง การประยุกต์ใช้ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์สำหรับยาต้านอาการทางจิต (antipsychotics) การบูรณาการเภสัชจลนศาสตร์เพื่อการใช้ยากลุ่มลดอาการปวดโอปิออยด์อย่างเหมาะสม การใช้หลักทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อส่งเสริมการใช้ยากดภูมิสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเฉพาะราย ข้อพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อการใช้ยากลุ่ม P2Y12 inhibitors, ยาลดความดันโลหิต ยากลุ่ม proton pump inhibitor, การเปลี่ยนเปลงทางเภสัชจลน์ศาสตร์ที่มีผลต่อยาในผู้ป่วยที่มีภาวะ sepsis หรือ septic shock, ข้อพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร์สำหรับการใช้ยากลุ่มต้านการแข็งตัวของเลือดและยาที่ใช้สำหรับโรคหัวใจต่างๆ ทั้งนี้ความรู้ที่ผู้เข้าประชุมได้รับจะช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัยอย่างสูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และผู้สนใจ จำนวน 300 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:pkrdu2019@gmail.com,supattra.kon@mahidol.ac.th,thosawan.ium@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :สาขาเภสัชกรรมคลินิก โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-2644-8694 หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ 0-2644-4536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 4,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ค่าลงทะเบียน สมัคร และโอนเงินค่าลงทะเบียน 4,500 บาท ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ว ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง PK-RDU 2019 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/1/2562 10:20น.
- ขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง PK-RDU 2019 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/1/2562 10:21น.
- ใบจองห้องพักรร.นารายณ์_งานประชุม PK-RDU 2019 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 4/3/2562 11:4น.
- กำหนดการ PK-RDU2019-แก้ไข 8 พค 62 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13/5/2562 16:5น.
- หลักการและเหตุผล_-PK-RDU_2019 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13/5/2562 16:5น.
   


 

http://tinyurl.com/y2jy6zrx

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C135-0001 ภญ. ปาจรีย์ ศรีอุทธา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C135-0002 ภญ. มณีรัตน์ พิสารวัฒนา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
3 C135-0003 ภญ. ณัฏฐวลัญชน์ เพชรนุ้ย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
4 C135-0004 ภก. วันเพ็ญ ผณินทรารักษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
5 C135-0005 ภญ. กัลยา งามวิริยะพงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
6 C135-0006 นางสาว ศศิวิมล หงษ์สา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
7 C135-0007 นางสาว อธิปัติยา สังแก้ว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
8 C135-0008 ภญ. วัฒนลักษณ์ วิมลใย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
9 C135-0010 ภก. ธณัฐ ชินวุฒิวงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
10 C135-0013 ภญ. นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
11 C135-0014 ภญ. วนัสนันท์ วรรณสุพริ้ง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
12 C135-0015 ภญ. สุภาวลี วิริยะสม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
13 C135-0017 ภญ. กุลวดี ชูชะเอม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
14 C135-0018 ภญ. สุวเนตร์ มงคลการ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
15 C135-0019 ภญ. อรวรรณ โพธิ์เสนา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
16 C135-0022 ภญ. อนุตรา ฆังตระกูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
17 C135-0023 ภก. กิตติ อัชฌากรลักษณ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
18 C135-0024 ภญ. ชลัมพร กิตติพัฒนศักดิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
19 C135-0025 นางสาว ปิยนุช วรฉัตร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
20 C135-0026 ภญ. ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
21 C135-0027 ภญ. ศิริวรรณ เทพโกศลประณิธิ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
22 C135-0028 ภญ. ภูริดา ชูบำรุง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
23 C135-0029 ภก. ธีระพัฒน์ ปรีชาเวชกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
24 C135-0030 ภญ. สุพิชชา อยู่สุข ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
25 C135-0031 ภญ. สิริวิภา อรตัน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
26 C135-0032 ภก. ประพัฒน์ วรรณประภา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
27 C135-0033 ภญ. กฤตยาพร ไชยรัตน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
28 C135-0034 ภญ. วรรณพร เจริญโชคทวี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
29 C135-0036 ภก. ชาญชัย รักษาสินบริสุทธิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
30 C135-0037 ภญ. ธนิยา ไพบูลย์วงษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
31 C135-0038 นางสาว ปริผกา สุวิทยารัตน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
32 C135-0039 ภก. ภาณุพงศ์ ลิขิตพิทักษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
33 C135-0040 ภญ. ธมลวรรณ พรประสิทธิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
34 C135-0041 ภก. วงศกร สุเชาว์อินทร์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
35 C135-0042 ภญ. อนงค์นาถ ปานแก้ว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
36 C135-0043 ภญ. ศิวากร ปกครอง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
37 C135-0044 ดร. ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
38 C135-0045 ภญ. พิราภรณ์ อยู่เหลี่ยง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
39 C135-0046 ภญ. ศิริเพ็ญ เตียวเจริญโสภา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
40 C135-0047 ภก. ภานุภาค วิบูลชัยชีพ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
41 C135-0048 ภญ. กฤติมา ขาวละออ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
42 C135-0049 ภญ. ณภัชชา วงค์ฉายา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
43 C135-0050 ภญ. วลี อุณหเลขจิตร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
44 C135-0051 ภก. ชัยนันต์ มูณี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
45 C135-0052 ภญ. ภัควดี เสริมสรรพสุข ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
46 C135-0053 ภญ. ปรียาภา ประมวลญาติ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
47 C135-0054 ภญ. จิรพรรณ วัฒนานันท์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
48 C135-0055 ภญ. ปราณิพร ปุณโณฑก ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
49 C135-0056 ภญ. นันทพรรณ์ ชัยนิรันดร์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
50 C135-0057 ภญ. มัญชุดา สุทธิพรชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
51 C135-0058 ภญ. ธนกาญจน์ เรืองศรีธัญกิจ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
52 C135-0059 ภญ. อรชุมา วิภัชภาคไพบูลย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
53 C135-0060 ภญ. ณัชชา นาวีนวคุณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
54 C135-0061 ภญ. วันวิสาข์ เดือนตะคุ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
55 C135-0062 ภญ. วิภูสนา รักเขตกรณ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
56 C135-0063 ภญ. กาญจนา เศวตเสรีธรรม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
57 C135-0064 ภญ. ศิริพร แซ๋เล้า ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
58 C135-0065 ภก. อัญชลี อารยชัยชาญ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
59 C135-0066 ภญ. ปิยรัตน์ วินิจกุลชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
60 C135-0067 ภญ. วรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
61 C135-0068 ภญ. สมพร จันทร์สุขเศรษฐ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
62 C135-0069 ภก. เอกลักษณ์ อุปติ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
63 C135-0070 ภญ. สิดานัน ตันตินีรนาท ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
64 C135-0071 ภญ. ปาริชาต กิจมาตรสุวรรณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
65 C135-0072 ภญ. เจนาลิน เย็นสบาย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
66 C135-0073 ดร. ทวีศักดิ์ มโนมยิทธิกาญจน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
67 C135-0075 ภญ. จุฑารัตน์ จันทร์ตา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
68 C135-0076 ภญ. มณีรัตน์ สิทธิเดช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
69 C135-0079 ภญ. มัทนียา ภู่เกษร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
70 C135-0080 ภก. โยธิน ดีพรธนพล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
71 C135-0081 ภญ. วิลาวัลย์ อัธยาจิรกูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
72 C135-0082 ภญ. วิภาวดี ศรีมา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
73 C135-0083 ภญ. มนัสวี จารุสาธิต ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
74 C135-0084 ภญ. ชุติวรรณ ราชคม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
75 C135-0085 ภญ. สุภัทร์ชา ถาวรชีพ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
76 C135-0086 ภก. ทิพวรรณ เมธะคานนท์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
77 C135-0087 ภญ. สุพัตรา ผ่องใส ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
78 C135-0088 นางสาว พักตรพิมล อุทธาสิน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
79 C135-0090 ภญ. วันทนี อภิชนาพงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
80 C135-0091 ภญ. กัญจน์กมลณัฏฐ์ หิรัญขจรพันธ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
81 C135-0092 ภญ. กชพรรณ ประยงค์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
82 C135-0093 ภญ. วัชรพรรณ เหรียญทอง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
83 C135-0094 ภญ. สุภาพร ชดช้อย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
84 C135-0095 ภญ. อุษณีย์ รัตนคูหา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
85 C135-0096 ภก. ไพโรจน์ โจวตระกูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
86 C135-0098 ภก. อัตถสิทธิ์ ระเบียบโลก ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
87 C135-0099 ภก. หทัยรัตน์ เตชะเมลืองกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
88 C135-0100 ภก. ก่อเกียรติ ฤทธิมนตรี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
89 C135-0101 ภญ. นัฎฐิตา ทารัตน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
90 C135-0102 ภญ. ปัญญฉัตร ซอสุขไพบูลย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
91 C135-0103 พ.อ.หญิง จริยา เกตุแก้ว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
92 C135-0104 ร.ต.หญิง วีรภาณ์ จิระวงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
93 C135-0105 ภญ. อัจฉรา แหลมทอง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
94 C135-0106 ภญ. สุพิชชา หรรษา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
95 C135-0107 ภญ. ณิชาภัทร เลปนะวัฒน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
96 C135-0108 ภญ. เกณิกา ปราณอุดมรัตน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
97 C135-0109 ภก. อาภาพร พรมโนภาศ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
98 C135-0111 ภก. สันต์ ดอรอมาน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
99 C135-0114 ภญ. นัดดาภรณ์ บัวศรี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
100 C135-0115 ภญ. ปภัสรา วรรณทอง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
101 C135-0116 ภญ. พัชรฎา เดือนดาว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
102 C135-0117 ภญ. อาภรณ์ กาญจนะ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
103 C135-0118 ภญ. พีรยา เจริญเลิศ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
104 C135-0119 ภญ. ปริยากร ลิ้มสุวรรณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
105 C135-0120 ภญ. จาติกา รัตนดาดาษ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
106 C135-0121 ภญ. มนชยา ศิริอังคาวุธ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
107 C135-0122 ภก. ธเนศ ศรีมติมานนท์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
108 C135-0123 ภก. วุฒิชัย วงค์เกษ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
109 C135-0126 ภญ. มาลีวัลย์ พีรพัฒนไพบูลย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
110 C135-0127 ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ สุภาพ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
111 C135-0128 ร.ต.อ.หญิง รพีพร จำเนียรสุข ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
112 C135-0129 ภญ. ยุพา ศุภนันทร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
113 C135-0130 นางสาว กันยรัตน์ คัจฉวารี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
114 C135-0131 ภญ. พัณณิตา มงคลธนตระกูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
115 C135-0132 ภญ. สินีนาถ แซ่โค้ว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
116 C135-0133 ภญ. รวินันท์ รัตนธราธร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
117 C135-0134 ภก. พงศธร พลายสายทอง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
118 C135-0135 ภก. กฤชนัท อินทรา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
119 C135-0136 ภก. ศุภกร เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
120 C135-0137 ภก. ปรัชญา ล้อตระกานนท์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
121 C135-0138 ภญ. เทพวิมล โลหณุต ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
122 C135-0139 ภญ. จุรีรัตน์ อัศวัฒน์วิไกร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
123 C135-0140 พญ. วีรวดี จันทรนิภาพงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
124 C135-0141 ภญ. ญาณิศา ษมาวัตร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
125 C135-0142 ภก. สุธีวรรณ โหตกษาปน์กุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
126 C135-0143 ภญ. ศุทธินี จันดี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
127 C135-0144 ภก. นัฐวดี คำพิพจน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
128 C135-0145 ภญ. วชิราภรณ์ น้อยพิทักษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
129 C135-0146 ภญ. ศิริเพ็ญ ภูริพัฒน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
130 C135-0147 ภญ. จิตการุณ จันทร์มิตรสกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
131 C135-0148 ภญ. ณิชา แสวงศักดิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
132 C135-0149 ภญ. ยุคล จันทเลิศ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
133 C135-0150 ภญ. กนกวรรณ ศักดิ์สกุลไกร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
134 C135-0151 ภญ. ศุภมาศ พูลศรี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
135 C135-0152 ภญ. กิ่งกาญจน์ ภาณุมาศ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
136 C135-0153 ร.อ.ภญ. คณางค์ ทองแย้ม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
137 C135-0154 ภญ. ลติพร อุดมสุข ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
138 C135-0155 ภญ. วทันยา สุริยวรรณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
139 C135-0157 ภก. พงษ์พัฒน์ สุยะนา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
140 C135-0158 นางสาว หทัยรัตน์ ณ ระนอง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
141 C135-0159 ภญ. สุนทรี ทวีพฤกษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
142 C135-0160 นพ. วีระเทพ ฉัตรธนโชติกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
143 C135-0161 ภญ. สุกัญญา วิบูลรังสรรค์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
144 C135-0162 ภญ. อรุณวรรณ วัฒนพงศ์ชาติ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
145 C135-0163 ภญ. วรัญญา จันทรพรหมรินทร์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
146 C135-0164 ภญ. เสาวนีย์ ศรีพงค์สุทธิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
147 C135-0165 ภญ. จีรภา ติไชย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
148 C135-0166 ภญ. เสาวภา ศิริกาญจน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
149 C135-0167 ภญ. มณวรัตน์ เลาหลีพันธุ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
150 C135-0168 ภญ. กรรณิการ์ เสมเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
151 C135-0169 ภญ. ภิญญดา วงษ์นาค ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
152 C135-0170 ภญ. จิตต์ประไพ น้อยนวล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
153 C135-0171 ภญ. บุญญวรรธน์ แก้วปินตา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
154 C135-0172 ภญ. พัชรินทร์ ประภัสสรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
155 C135-0173 ภญ. เพชรรัตน์ ทองดูศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
156 C135-0174 ภญ. วรรณพร เจริญโชคทวี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
157 C135-0175 ภก. สถาพร ขนันไทย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
158 C135-0176 ภก. ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
159 C135-0177 ภญ. วรรณวิไล ดรุณไกรศร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
160 C135-0178 ภญ. นุชนารถ กลับบ้านเกาะ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
161 C135-0179 ภญ. คงสคราญ จิรธรรมธนากุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
162 C135-0180 ภก. ภีระ เรือนแก้ว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
163 C135-0182 ภก. ชัยสิทธิ์ สุนทรา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
164 C135-0183 ภญ. ดรรชนี จงเจริญ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
165 C135-0185 รศ. ภก. กอบธัม สถิรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
166 C135-0186 ภญ. จันทนา ห่วงสายทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
167 C135-0187 ผศ.ภก. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
168 C135-0188 รศ.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
169 C135-0189 รศ.ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
170 C135-0190 รศ.ภก. ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
171 C135-0191 รศ.ภก. ปรีชา มทนกานติกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
172 C135-0192 อ.ภญ. พิชญา ดิลกพัฒนมงคล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
173 C135-0193 ภก. ภาณุพงศ์ เทียนสุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
174 C135-0194 อ.ภญ. ลักขณา สุวรรณน้อย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
175 C135-0195 ผศ.ภก. วิชิต โนสูงเนิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
176 C135-0196 อ.ภญ. วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
177 C135-0197 อ.ภญ. ศยามล สุขขา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
178 C135-0198 ผศ.ภก. ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
179 C135-0199 รศ.ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
180 C135-0200 รศ.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
181 C135-0201 ภญ. สุวิดา ตั้งตระกูลธรรม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
182 C135-0202 อ.ภญ. ศุภรัตน์ สุวิชาพาณิชย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
183 C135-0203 อ.ภก. กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
184 C135-0204 รศ.ภญ. ธิดา นิงสานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
185 C135-0205 ภญ. ธีมาพร สายมา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
186 C135-0206 ภญ. มณฑาทิพย์ เพ็ชร์สีสม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
187 C135-0207 ภก. ศุภชัย จารุปริญญารัตน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
188 C135-0209 ภญ. กุลภัสสร์ รัศมีมณฑล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
189 C135-0211 ภญ. ณธาริน สงกรานตานนท์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
190 C135-0212 ภก. วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
191 C135-0213 ภญ. รจเรศ หาญรินทร์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
192 C135-0214 ภญ. กชกร บุณยเกียรติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
193 C135-0215 ภญ. ปิยนุช รองรัตน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
194 C135-0216 ภญ. ธนาภรณ์ มณีฉาย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C135-0009 ภญ. สุภัทธา ตรีสุวรรณ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
2 C135-0011 ภญ. ฐิตารีย์ อยู่แย้ม (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
3 C135-0012 ภก. นันทศักดิ์ งามจิตร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
4 C135-0016 ภก. ประมนัส ตุ้มทอง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
5 C135-0020 ภญ. พิมภรณ์ สมกิตติธรรม (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
6 C135-0021 ภญ. ชลธิชา สอนสุภาพ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
7 C135-0035 ภก. ศุภณัฐ มโนชมภู (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
8 C135-0074 ภญ. ศุภมาศ พูลศรี (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
9 C135-0077 ภญ. ณิชาภา ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
10 C135-0078 ภญ. พัตรพิมล คำพุฒ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
11 C135-0089 ภญ. จันทิมา เมทนีธร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
12 C135-0097 ภก. สถาพร ขนันไทย (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
13 C135-0110 ภญ. รวิพรรณ หลักรัตน์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
14 C135-0112 ภก. คันธรส จิตอัคคะ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
15 C135-0113 นางสาว รัชนี คำหล้า (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
16 C135-0124 ภญ. นันทพร ใจเที่ยง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
17 C135-0125 ภญ. กนกวรรณ ศักดิ์สกุลไกร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
18 C135-0181 ภก. พิศาล จันทฤทธิรัศมี (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
19 C135-0184 ภญ. ศุจินันท์ อ่อนเจริญ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
20 C135-0208 ภก. ศิริกุล พงษ์ศักดิ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
21 C135-0210 ภญ. สุธาบดี ม่วงมี (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ค่าลงทะเบียน
สมัคร และโอนเงินค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ว
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ยารักษาโรคเบาหวาน ใช้อย่างไร
รองศาสตราจารย์ ดร. ภ.ญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### &n...
Read this article
เจนเอ็กซ์ เจนวาย เจนแซด คืออะไร
อาจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคแห่งการเป...
Read this article
ปลาดิบไม่มีพยาธิ (จริงหรือ ?)
อาจารย์ ดร. ภก. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล และ ภก. สุเมธ จงรุจิโรจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ...
Read this article
ตัวจี๊ด พยาธิตัวอันตรายที่มากับความอร่อย
รองศาสตราจารย์ แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ข่าวสั่นสะเทือนวงการเมือง...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554