โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วยจุลินทรีย์ในลำไส้ (Gut Microbiome for Healthy and Happy Life)
วันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมทิพย์อุบล โรงแรม Arnoma Grand Bangkok

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-010-06-2562 จำนวน 11 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
สมองและทางเดินอาหาร (gut-brain axis) มีการสื่อสารกันโดยอาศัยระบบประสาทและฮอร์โมน เพื่อนำคำสั่งจากสมองมายังทางเดินอาหาร นอกจากนี้ในทางเดินอาหารยังมีระบบประสาทที่อยู่ภายในทางเดินอาหารเองเรียกว่า enteric nervous system (ENS) ซึ่งควบคุมการทำงานของระบบทางเดินอาหารโดยทำงานเป็นอิสระจากการสั่งงานจากสมอง อย่างไรก็ตามระบบทางเดินอาหารเองสามารถสื่อสารกลับไปยังสมองโดยตรงได้เช่นกัน (bidirectional communications) ปัจจุบันมีงานวิจัยสนับสนุนว่า จุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร (gut microbiota) ซึ่งพบมากในลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ โดยเรียกรวมว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ gut-brain axis เรียกว่า brain-gut-microbiota axis หมายถึงการสื่อสารระหว่างจุลินทรีย์ ทางเดินอาหาร และสมอง โดยมีกลไกผ่านทางระบบประสาท (ระบบประสาทอัตโนมัติ และ ENS) ฮอร์โมน (hypothalamus-pituitary-adrenal axis) ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (การหลั่ง cytokines ต่างๆ) และเมแทบอไลต์ของจุลินทรีย์ พบว่าจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารมีบทบาทสำคัญทางสรีรวิทยาหลายประการ ช่วยในการย่อยและดูดซึมสารอาหารที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้ ช่วยสร้างวิตามินเค ช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย และป้องกันการติดเชื้อก่อโรคในลำไส้ หากเกิดการเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ นอกจากจะทำให้การทำงานของระบบทางเดินอาหารผิดปกติ เกิดโรคลำไส้แปรปรวน และยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคอ้วน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคอัลไซเมอร์ การปรับสมดุลของจุลินทรีย์ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติจึงมีความสำคัญที่อาจช่วยป้องกันหรือรักษาโรคต่างๆ ดังกล่าวได้ ทั้งนี้การปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้สามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพลำไส้ เช่น การใช้โพรไบโอติกเพื่อเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และพรีไบโอติกเพื่อเสริมประสิทธิภาพโพรไบโอติกให้ดียิ่งขึ้น การใช้สมุนไพร การปรับพฤติกรรมการนอนและการออกกำลังกาย
ภาควิชาสรีรวิทยา และภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมโภชนาการและสมุนไพรเชิงบูรณาการ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมในหัวข้อ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วยจุลินทรีย์ในลำไส้ (Gut Microbiome for Healthy and Happy Life)” ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับ ความเชื่อมโยงการทำงานระหว่างสมองและทางเดินอาหาร จุลินทรีย์ในร่างกายมนุษย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในลำไส้ต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับระบบทางเดินอาหาร พรีไบโอติก โพรไบโอติก ผักและผักดองของไทยกับการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ บทบาทของจุลินทรีย์ลำไส้ต่อจิตประสาท การใช้จุลินทรีย์ลำไส้และการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งวิธีต่างๆ เพื่อปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ เช่น พฤติกรรมการนอนและการออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งการอบรมนี้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะคือ สร้างบริการวิชาชีพที่มีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิด และสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกวิธี อันก่อให้เกิดการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย:

แพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประมาณ 120 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาสรีรวิทยา E-mail: narumon.sak@mahidol.ac.th, หน่วยจัดวิชาการ E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :ภาคสรีรวิทยา โทรศัพท์/โทรสาร: 02-644-8703, หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์/โทรสาร: 0-2644-4536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 3,000.00 THB
ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 3,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference การชำระเงิน ท่านสามารถจ่ายเป็นเงินสดที่ คณะเภสัชศาสตร์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา” ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-462266-0 พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 หรือ ทาง e-mail: narumon.sak@mahidol.ac.th (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสือเชิญประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- Newโครงการการจัดประชุมวิชาการของภาควิชาสรีรวิทยา16119 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- New Gut Microbiome กำหนดการประชุมวิชาการ 2019 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/yd9fzg6k

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C137-0001 ภญ. ทัศนีย์ สุทธิปิยะโรจน์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
2 C137-0002 นางสาว เมธินี สหะปิยะพันธุ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
3 C137-0003 Shaylaacunk Shaylaacunk Shaylaacunk (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
4 C137-0004 ดร. ผกากรอง วนไพศาล (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
5 C137-0005 travelleral travelleral travelleral (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
6 C137-0006 ภญ. ดวงนภา ธีรานันตชัย (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
7 C137-0007 ภญ. สุรีย์พร รอดเสียงล้ำ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
8 C137-0008 Williepag Williepag Williepag (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
9 C137-0009 Jamesdug Jamesdug Jamesdug (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
10 C137-0010 SantehTaw SantehTaw SantehTaw (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference
การชำระเงิน ท่านสามารถจ่ายเป็นเงินสดที่ คณะเภสัชศาสตร์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา” ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-462266-0 พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 หรือ ทาง e-mail: narumon.sak@mahidol.ac.th (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**โรคระบาดที่มากับน้ำท่วม (ตอนที่ 3) โรคฉี่หนู
ภญ รศ. ม.ล. สุมาลย์ สาระยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ###โรคฉี่หนู  [โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis ), Weil ' s disease ]  จัดอยู่ในกลุ่มโรคที่นำโดยสัตว์ ( ...
Read this article
น้ำมันไพลทอดต่างจากน้ำมันไพลกลั่นอย่างไร?
รองศาสตราจาย์ ดร. เภสัชกรหญิงนพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ไพล หรือปูลอ...
Read this article
ผู้บริโภค ชื่อเสียงของผู้ผลิต และระบบคุณภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย กุลกาญจนาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ###  &nb...
Read this article
ไวรัสร้ายของลูกน้อย…โรคอาร์เอสวี (RSV)
อาจารย์ ดร.ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://png.clipart.me/graphics/thumbs/131/vector-illustration-of-a-cute-sick-s...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554