โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วยจุลินทรีย์ในลำไส้ (Gut Microbiome for Healthy and Happy Life)
วันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมทิพย์อุบล โรงแรม Arnoma Grand Bangkok

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-010-06-2562 จำนวน 11 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
สมองและทางเดินอาหาร (gut-brain axis) มีการสื่อสารกันโดยอาศัยระบบประสาทและฮอร์โมน เพื่อนำคำสั่งจากสมองมายังทางเดินอาหาร นอกจากนี้ในทางเดินอาหารยังมีระบบประสาทที่อยู่ภายในทางเดินอาหารเองเรียกว่า enteric nervous system (ENS) ซึ่งควบคุมการทำงานของระบบทางเดินอาหารโดยทำงานเป็นอิสระจากการสั่งงานจากสมอง อย่างไรก็ตามระบบทางเดินอาหารเองสามารถสื่อสารกลับไปยังสมองโดยตรงได้เช่นกัน (bidirectional communications) ปัจจุบันมีงานวิจัยสนับสนุนว่า จุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร (gut microbiota) ซึ่งพบมากในลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ โดยเรียกรวมว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ gut-brain axis เรียกว่า brain-gut-microbiota axis หมายถึงการสื่อสารระหว่างจุลินทรีย์ ทางเดินอาหาร และสมอง โดยมีกลไกผ่านทางระบบประสาท (ระบบประสาทอัตโนมัติ และ ENS) ฮอร์โมน (hypothalamus-pituitary-adrenal axis) ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (การหลั่ง cytokines ต่างๆ) และเมแทบอไลต์ของจุลินทรีย์ พบว่าจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารมีบทบาทสำคัญทางสรีรวิทยาหลายประการ ช่วยในการย่อยและดูดซึมสารอาหารที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้ ช่วยสร้างวิตามินเค ช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย และป้องกันการติดเชื้อก่อโรคในลำไส้ หากเกิดการเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ นอกจากจะทำให้การทำงานของระบบทางเดินอาหารผิดปกติ เกิดโรคลำไส้แปรปรวน และยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคอ้วน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคอัลไซเมอร์ การปรับสมดุลของจุลินทรีย์ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติจึงมีความสำคัญที่อาจช่วยป้องกันหรือรักษาโรคต่างๆ ดังกล่าวได้ ทั้งนี้การปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้สามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพลำไส้ เช่น การใช้โพรไบโอติกเพื่อเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และพรีไบโอติกเพื่อเสริมประสิทธิภาพโพรไบโอติกให้ดียิ่งขึ้น การใช้สมุนไพร การปรับพฤติกรรมการนอนและการออกกำลังกาย
ภาควิชาสรีรวิทยา และภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมโภชนาการและสมุนไพรเชิงบูรณาการ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมในหัวข้อ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วยจุลินทรีย์ในลำไส้ (Gut Microbiome for Healthy and Happy Life)” ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับ ความเชื่อมโยงการทำงานระหว่างสมองและทางเดินอาหาร จุลินทรีย์ในร่างกายมนุษย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในลำไส้ต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับระบบทางเดินอาหาร พรีไบโอติก โพรไบโอติก ผักและผักดองของไทยกับการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ บทบาทของจุลินทรีย์ลำไส้ต่อจิตประสาท การใช้จุลินทรีย์ลำไส้และการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งวิธีต่างๆ เพื่อปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ เช่น พฤติกรรมการนอนและการออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งการอบรมนี้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะคือ สร้างบริการวิชาชีพที่มีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิด และสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกวิธี อันก่อให้เกิดการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย:

แพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประมาณ 120 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาสรีรวิทยา E-mail: narumon.sak@mahidol.ac.th, หน่วยจัดวิชาการ E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :ภาคสรีรวิทยา โทรศัพท์/โทรสาร: 02-644-8703, หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์/โทรสาร: 0-2644-4536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 3,000.00 THB
ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 3,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference การชำระเงิน ท่านสามารถจ่ายเป็นเงินสดที่ คณะเภสัชศาสตร์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา” ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-462266-0 พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 หรือ ทาง e-mail: narumon.sak@mahidol.ac.th (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสือเชิญประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- New รายละเอียดการประชุมวิชาการ เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วยจุลินทรีย์ในลำไส้ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 4/4/2562 15:48น.
- 10-06-19 กำหนดการประชุมวิชาการ เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วยจุลินทรีย์ในลำไส้ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10/6/2562 16:48น.
   


 

http://tinyurl.com/yxcwdtb8

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C137-0001 ภญ. ทัศนีย์ สุทธิปิยะโรจน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C137-0002 นางสาว เมธินี สหะปิยะพันธุ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
3 C137-0003 รศ.ดร. สุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
4 C137-0004 ดร. ผกากรอง วนไพศาล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
5 C137-0006 ภญ. ดวงนภา ธีรานันตชัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
6 C137-0007 ภญ. สุรีย์พร รอดเสียงล้ำ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
7 C137-0008 ภก. กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
8 C137-0009 ภญ. ดวงจันทร์ วงศ์พรหมเวชย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
9 C137-0010 นางสาว ชนกพร ปานจินดา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
10 C137-0011 ภญ. เปลี่ยมสุข แดงเครือ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
11 C137-0012 ภญ. ดวงพร รุ่งโรจน์จินดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
12 C137-0013 นพ. คณิน ไตรพิพิธสิริวัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
13 C137-0014 ภญ. ชฎา จารุวงศ์วณิชย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
14 C137-0015 ภญ. นริษา ตะปะสา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
15 C137-0017 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
16 C137-0018 ภญ. นัชลิดา รัตนสนธิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
17 C137-0019 พญ. อรกมล อินกองงาม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
18 C137-0020 พญ. กรรณิการ์ สราญรมย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
19 C137-0022 พญ. ศุภวงษ์ วงษ์วันทนีย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
20 C137-0023 นาย บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
21 C137-0024 ผศ.ดร. สุดาทิพย์ จันทร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
22 C137-0025 นางสาว ปริยาภัทร พึ่งสวัสดิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
23 C137-0026 ภญ. ยุวดี วงษ์กระจ่าง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
24 C137-0028 ภญ. ยุวดี หลายเจริญโชคชัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
25 C137-0029 พญ. พริมรตา ติยะจินดา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
26 C137-0030 ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
27 C137-0031 ดร. นริศรา ไล้เลิศ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
28 C137-0032 ดร. สลิล มิ่งมาลัยรักษ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
29 C137-0033 ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
30 C137-0035 ผศ.ภญ.ดร. สุญาณี พงษ์ธนานิกร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
31 C137-0036 นพ. ธีรพงศ์ รัตนตันติกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
32 C137-0037 ภญ. ชินีกาญจน์ วิริยะชัยพร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
33 C137-0038 พญ. ธิดารัตน์ ไตรพิพิธสิริวัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
34 C137-0039 ดร. ศศิธร ศิริลุน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
35 C137-0040 ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
36 C137-0041 ภญ. สุอาภา มูลกัน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
37 C137-0042 พญ. จุฑามณี รัศมี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
38 C137-0043 นพ. โอฬาร เปี่ยมกุลวนิช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
39 C137-0045 ภญ. อโณมา เจริญทรัพย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
40 C137-0046 ภก. ณัฐที เทียนศิริ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
41 C137-0047 ภญ. ชุติกาญจน์ วงค์อินต๊ะวัง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
42 C137-0048 ภญ. อชิรญา ไชยาวรรณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
43 C137-0049 พญ. จุฑามาศ ค้าทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
44 C137-0050 นางสาว ชลธิดา เณรบำรุง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
45 C137-0051 ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
46 C137-0052 นท.พญ. อรวรรณ กิจเชวงกุล ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
47 C137-0053 นางสาว ปวริศา คังคายะ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
48 C137-0054 นางสาว กุลริศา พิชญาบูรณภัค ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
49 C137-0055 ดร.สพญ. นรรฆวี แสงกลับ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
50 C137-0056 ดร. ภญ. อารยา ไรวา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
51 C137-0057 ภญ. พิมพิกา กาญจนดำเกิง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
52 C137-0058 ภก. จิรศักดิ์ กุศลวิริยะวงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
53 C137-0059 ดร ภญ วาสินี ลิ่มวงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
54 C137-0060 ผศ.ดร. อรสา สุริยาพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
55 C137-0061 ดร. ถาวรีย์ ถิละเวช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
56 C137-0062 ผศ.ดร.ภญ. ศวิตา จิวจินดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
57 C137-0063 ภญ. สุวพิศ ธีรภัทรสกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
58 C137-0064 ภญ. ภุมภา สุวรรณชัยสกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
59 C137-0065 ภก. อลงกต สำราญพงษ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
60 C137-0066 ภก. ทินพัฒน์ เทพศิริ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
61 C137-0067 ภญ. ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
62 C137-0068 ภก. ศุภชัย ศุภคติสันติ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
63 C137-0069 ภก. ธราวิชญ์ ศุภคติสันติ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
64 C137-0070 พญ. ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
65 C137-0072 รศ.ดร. เพ็ญโฉม พึ่งวิชา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
66 C137-0073 ภญ. สุดศรี พิชัยรักษ์พร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
67 C137-0074 ภญ. ชินนภา พิชัยรักษ์พร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
68 C137-0075 นพ. กฤศ ธิติรังสี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
69 C137-0076 ภญ. นริศรา ผูกจีน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
70 C137-0078 ภญ. ศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
71 C137-0079 ภญ. รัตน์จิกา วงศ์วนากุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
72 C137-0080 ภญ. ณัฐปภัสร(สุรสา) วิริยะชัยพร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
73 C137-0082 ภก. ปรัชญา ล้อตระกานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
74 C137-0083 ภก. วรพจน์ ลาภพเพิ่มพูนทรัพย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
75 C137-0084 ภญ. ปนิตา สิทธิพัฒน์พงษ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
76 C137-0085 ภญ. พนิตพร ตระกูลมุทุตา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
77 C137-0086 ผศ.ดร.ภญ. วรวรรณ กิจผาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
78 C137-0087 อ.ดร.ภก วสุ ศุภรัตนสิทธิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
79 C137-0088 พท.ภ บัญชา สุวรรณธาดา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
80 C137-0089 ภญ. รุ้งลาวัลย์ ตันติวัฒนกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
81 C137-0092 ภญ. จิตราวดี เหมมณฑารพ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
82 C137-0093 ผศ.ดร.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
83 C137-0094 นาย ภาคภูมิ เพิ่มมงคล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
84 C137-0095 ภญ. ธารารัตน์ ทองธัญญะ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
85 C137-0096 ภญ. วสุธร มุสิกะทัน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
86 C137-0097 นางสาว ธิดารัตน์ ขจรไพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
87 C137-0098 นางสาว จิรภิญญา เบญจอมร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
88 C137-0099 ภญ. นีลกมล ภูมิภมร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
89 C137-0100 ภญ. ดารณี สายอุบล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
90 C137-0101 ภก. เอกสิทธิ์ ลลิตสุรเดช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
91 C137-0102 ภก. จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
92 C137-0103 ภญ. บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
93 C137-0105 ดร. ร่มกมล แดงประเสริฐ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
94 C137-0106 นาย คงพล แดงประเสริฐ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
95 C137-0107 ผศ. พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
96 C137-0109 ภญ. นพรัตน์ นิเวศน์ไชยยันตร์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
97 C137-0110 ภญ. ธีรารัตน์ แทนขำ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
98 C137-0112 ภญ. ณัฐกานต์ สุรีย์พงษ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
99 C137-0113 ภญ. ณัฐกานต์ ประภัสสรกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
100 C137-0114 ภก. พิศาล จันทฤทธิรัศมี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
101 C137-0115 นพ. ชวภณ กิจหิรัญกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
102 C137-0116 นาย ณัฐชนน ญาณวัฒนพร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
103 C137-0117 พญ. วรรณา ศุภศิริลักษณ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
104 C137-0118 พญ. ณัฏฐ์นรี บุญศิรภัสสร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
105 C137-0119 ภญ. มัลลิกา เหล่าวีระธรรม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
106 C137-0120 ภญ. จตุพร เจริญกิจไพบูลย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
107 C137-0121 ภญ. สุดสงวน เลาหวินิจ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
108 C137-0122 นาง สุวัทนา อารีพรรค ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
109 C137-0123 นพ. พีร์ วัชรวงษ์ไพบูลย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
110 C137-0124 ภญ. ผาณิตตา วงศ์แกล้ว ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
111 C137-0125 ภญ. สุภาณี ฟ้ารุ่งสาง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
112 C137-0127 นาง ไพลิน บุญลิปตานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
113 C137-0128 นพ. คมกฤช วงค์ทิวานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
114 C137-0129 นพ. ภาคภูมิ ตันแสนทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
115 C137-0130 พญ. เคียงญาดา ยาคล้าย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
116 C137-0131 พญ. พุทธรักษา พุ่มเจริญ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
117 C137-0132 ภญ. เพ็ญพร พัฒนเกรียงไกร ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
118 C137-0134 ภญ. นิดา เจียรธีรางกูร ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
119 C137-0135 ภญ. วิไลรัตน์ หวานกิจเจริญ ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
120 C137-0136 นางสาว ยิ่งรัก บุญดำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
121 C137-0137 นางสาว จันทรวรรณ แสงแข ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
122 C137-0138 นาง เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์ ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
123 C137-0139 ภก. เกียรติศักดิ์ ทวีคำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
124 C137-0140 ภก. ธนภูมิ ลิ่มชูเชื้อ ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
125 C137-0141 นางสาว อนงค์ ขำเสม ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
126 C137-0142 นางสาว ชุติมณฑน์ ติยะอมรเลิศ ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
127 C137-0144 นางสาว มานิตา สุวรรณวงศ์พร ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
128 C137-0145 ภก. อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
129 C137-0146 นางสาว เมลิสา สินธุ์ศิริพันธ์ ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
130 C137-0148 ภก. นพดล เหลืองภิรมย์ ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
131 C137-0149 ภญ. ณภัชชา วงค์ฉายา ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
132 C137-0150 ภญ. กฤติมา ขาวละออ ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
133 C137-0151 ดร. ฉัฏฐพิศุทธิ์ สัญชาติ ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
134 C137-0152 ภญ. นฤมล รุ่งอภิรักษ์กุล ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
135 C137-0153 ภก. สมศักดิ์ เสรีกิจเจริญ ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
136 C137-0154 ภญ. กัญญ์ภักดิ์ ชัยทิศานันต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
137 C137-0155 นาย พีฐณกรป์ สิริอารยพัฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
138 C137-0156 ภญ. วิภาพร ตั้งธรรมนิยม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
139 C137-0157 นสภ. ปูริฎา สัจจกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
140 C137-0158 ภญ. แพรพิไล สรรพกิจจานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
141 C137-0159 พญ. กนกนาถ บุญวิสุทธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
142 C137-0160 ภก. พีรพร สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
143 C137-0161 นพ. ธนรัตน์ ใบเจริญโรจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
144 C137-0162 ภก. ธนพงศ์ เพ็งผล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
145 C137-0163 นางสาว ฐานิตา บุญเชิด ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
146 C137-0164 ดร.ภก. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
147 C137-0165 ผศ.ภก. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
148 C137-0166 ผศ.ดร.นพ. กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
149 C137-0167 ดร.ภญ. สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
150 C137-0168 ดร. กมล ไชยสิทธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
151 C137-0169 พญ. วิมลจันทร์ วุฒิคงสมบัติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
152 C137-0170 พญ. วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
153 C137-0171 พญ. วิภากร เพิ่มพูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
154 C137-0172 รศ. ภญ. รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
155 C137-0174 ภญ. รสริน อัศวดิตถ์ ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
156 C137-0175 ภญ. อภิมน วุฒิวรวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
157 C137-0176 ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
158 C137-0177 ภก. ธวัชชัย ลิขิตาภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
159 C137-0178 ภญ. รุ่งระวี ลิขิตาภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
160 C137-0179 ภญ. อนัญญา วงศ์สว่างศิริ ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
161 C137-0180 ภญ. ทวีพร กิจถาวรชัยสกุล ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
162 C137-0181 คุณ สลิล ดุษฎีสุรพจน์ ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
163 C137-0182 คุณ กษิดิศ ไกรพัฒนพงศ์ ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
164 C137-0183 ภญ. สุกัญญา นิยมธรรมกิจ ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
165 C137-0184 นางสาว เสาวภาพ รักษาพราหมณ์ ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C137-0005 พญ. ธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
2 C137-0016 ผศ.ดร. ภูณิกา งามวงศ์สถิต (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
3 C137-0021 ภญ. วรญา หวังพฤติพณิช (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
4 C137-0027 ภก. สุทธิพงศ์ เชียงทอง (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
5 C137-0034 นพ. ยุทธนา ศรีวิจิตร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
6 C137-0044 พญ. ชลลดา เวชชศาสตร์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
7 C137-0071 ภญ. สุชาดา สูรพันธุ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
8 C137-0077 ภญ. อารีรัตน์ ศิริวัจนพร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
9 C137-0081 ผศ.ดร. ปิยะดา ส่งเสริมสกุล (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
10 C137-0090 ภญ. สุรัตน์ ปริชาตินนท์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
11 C137-0091 ภก. ยศนนท์ พัฒนศรีโรจน์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
12 C137-0104 นางสาว อัจจิมา ศรีปรัชญาอนันต์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
13 C137-0108 ภญ. ศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
14 C137-0111 ภญ. ชุติวรรณ โสตถิสิริ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
15 C137-0126 ดร. อรนุช อรุณทัต (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3000 THB
16 C137-0133 ภญ. ปรัชญาพร อินทองแก้ว (online) ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3500 THB
17 C137-0143 ภญ. วิภาพร ตั้งธรรมนิยม (online) ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3500 THB
18 C137-0147 ภก. นวัต ชีวะพฤกษ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3500 THB
19 C137-0173 นางสาว เปรมใจ เอี่ยมสอาด (online) ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
3500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference
การชำระเงิน ท่านสามารถจ่ายเป็นเงินสดที่ คณะเภสัชศาสตร์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา” ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-462266-0 พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 หรือ ทาง e-mail: narumon.sak@mahidol.ac.th (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ปลาดิบไม่มีพยาธิ (จริงหรือ ?)
อาจารย์ ดร. ภก. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล และ ภก. สุเมธ จงรุจิโรจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ...
Read this article
น้ำมะระ เหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### มีรายงานจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียว่าพบผู้ป่วยชายอา...
Read this article
ยา...หมดอายุ?
รองศาสตราจารย์ ดร. ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ถึงแม้ยาที่ผลิตมานั้นจะผ่า...
Read this article
สมุนไพรและสารธรรมชาติบำรุงตา
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อ้อมบุญ วัลลิสุต ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : httpsi.ytimg.comviWVdvwkza6nUmaxresdefault.jpg ### &nb...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554