การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 5 เรื่อง Updates on Vaccines 2019: What You Need To Know
วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-014-05-2562 จำนวน 9.5 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ปัจจุบันองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและวิจัยวัคซีนชนิดใหม่ การปรับปรุงการใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคในประเทศโดยการพิจารณานำวัคซีนใหม่เข้าสู่แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรครวมถึงการพัฒนาแนวทางการใช้วัคซีนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วัคซีนเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ ที่เป็นปัญหาของประเทศไทยและของโลกโดยการดำเนินโครงการตามนโยบายเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับประชาชนในชุมชนกลุ่มต่างๆ ได้แก่เด็กเล็ก เด็กโต วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุรวมถึงการนำมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มบุคคลเฉพาะเช่น หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น
หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี (2559 - 2579) ของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลคือการวางเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขและระบบสุขภาพยั่งยืน โดยมาตราการหนึ่งที่สอดรับกับนโยบายและแผนงานดังกล่าวคือการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพและการเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคด้วยวัคซีน เพื่อลดปัญหาของการระบาดของโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้โดยวัคซีน อันเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นและเสริมสร้างความยั่งยืนของระบบสุขภาพได้
สืบเนื่องจากทางภาควิชาจุลชีววิทยาได้จัดประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยาครั้งที่ 3 เรื่อง วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (Vaccines for emerging and re-emerging diseases) ในปี 2560 ที่ผ่านมา และเนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์ความรู้ งานวิจัยรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ดังนั้น เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสหวิชาชีพสาขาต่างๆ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ร่วมกันในการวางนโยบาย แผนงานและสร้างกลไกในการป้องกันการระบาดของโรค ส่งเสริมให้การใช้วัคซีนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค รวมทั้งการให้ความรู้ในการป้องกันและการสร้างสื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขแบบยั่งยืน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น จึงจัดประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 5 เรื่อง Updates on Vaccines 2019: What You Need To Know ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการที่ทันสมัยให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงผู้ที่มีความสนใจเรื่องวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยในเรื่องของวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยฉบับใหม่ ความก้าวหน้าของวัคซีนใหม่ในปี 2562 วัคซีนที่ใช้ในประชากรเฉพาะกลุ่ม รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการวิจัยและพัฒนาวัคซีน โดยเป็นเนื้อหาการบรรยายที่ต่อยอดและเพิ่มเติมจากการจัดประชุมวัคซีนในครั้งก่อนหน้า ซึ่งเป็นการอันจะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันในลักษณะของสหวิชาชีพในการให้ความรู้รวมถึงการใช้วัคซีนในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจในบทบาทของชุมชนในการช่วยป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้โดยวัคซีนต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรและบุคลากรสายสุขภาพ มีความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในการป้องกันโรคที่สำคัญ สามารถให้ข้อมูลในการบริหารวัคซีน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาจุลชีววิทยา คุณอรพรรณ์ โขมะสรานนท์ เลขานุการ ; orapan.kom@mahidol.ac.th,ผศ.ดร.ภก.จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล หัวหน้าภาค ;jaturong.pra@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :ภาควิชาจุลชีววิทยา โทรศัพท์/โทรสาร: 02-644-8692 หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ : 02-644-4536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครผ่านเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสาร หมายเลข 02-644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- หนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Updates on Vaccines 2019 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- โครงการ เรื่อง Updates on Vaccines 2019 ล่าสุด หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6/3/2562 10:36น.
- ใบจองห้องพัก Updates on Vaccines 30-31 พค. 62 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1/4/2562 14:7น.
- กำหนดการ เรื่อง Updates on Vaccines 2019 ล่าสุด หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2/4/2562 16:8น.
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการเภสัชจุลขีววิทยา ครั้งที่ 5 (ประชาสัมพันธ์) new หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5/4/2562 15:21น.
   


 

http://tinyurl.com/y4x32ybc

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C138-0001 ภญ. ธนกร ศิริสมุทร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C138-0002 ภญ. น้ำพลอย ร่มแก้ว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
3 C138-0009 ภญ. อติยา ทรัพย์สังข์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
4 C138-0010 ภญ. ดวงรัตน์ นิยมไทย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
5 C138-0012 ภก. มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
6 C138-0013 ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
7 C138-0014 ภญ. รวงรัตน์ วิรยศิริ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
8 C138-0015 ภญ. วรวรรณ กิจผาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
9 C138-0016 ภก. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
10 C138-0017 ภก. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
11 C138-0018 ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
12 C138-0019 ดร. ผกากรอง วนไพศาล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
13 C138-0020 ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
14 C138-0023 ดร. เมธี ศรีประพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
15 C138-0024 ภก. สุเมธ จงรุจิโรจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
16 C138-0029 ภญ. กันทิมา สงวนโภคัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
17 C138-0046 ภญ. บุณยนุช โกสุมวิสัยสกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
18 C138-0047 ภก. บุญชัย พรประสิทธิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
19 C138-0048 ภญ. ฉัตรยุพา ธวัชสถิตย์วานิช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
20 C138-0049 ภญ. จิระดา เจริญมานพ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
21 C138-0050 ภญ. จิรดา ประเสริฐทรัพย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
22 C138-0051 ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
23 C138-0053 ภญ. ขวัญใจ สาโรจน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
24 C138-0054 ภก. บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
25 C138-0056 ภญ. วิรชา ศิริสกุลพร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
26 C138-0069 ภญ. ศศิวรรณ ลิ้มฉุ้น ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
27 C138-0073 ภก. นฤชา ตันติยาทร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
28 C138-0074 ภก. มณฑล วิบูลย์ศิริกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C138-0078 ภญ. ปัญจวรรณ อำไพสุวรรณ online 3000 THB
2 C138-0079 ภก. พิสิษฐ์ สุวรรณนิกรกุล online 3000 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C138-0003 ภญ. ปิยะนาถ แสงมณี (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
2 C138-0004 ภญ. สุดสิริ ชาญณรงค์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
3 C138-0005 ภญ. มณฑิตา ปรกติ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
4 C138-0006 ภญ. ธนพร รัตนศิรินทรวุธ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
5 C138-0007 ภก. วงศธร กิติรัตน์ตระการ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
6 C138-0008 ภญ. ภูริชญา อาจจำนงค์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
7 C138-0011 ภญ. วิลาสินี ยุวรี (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
8 C138-0021 ภญ. เบญจวรรณ แจ่มใส (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
9 C138-0022 ภญ. วิภาดา สัมประสิทธิ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
10 C138-0025 ภญ. บุษกร สันติจิตรุ่งเรือง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
11 C138-0026 ภก. ธีระพรรณ เหลืองรุ่งทรัพย์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
12 C138-0027 ภญ. เหมือนฝัน แผนวิริยะกุล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
13 C138-0028 ภก. จิรศักดิ์ กุศลวิริยะวงศ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
14 C138-0030 ภก. อัศวิน อิศโรจน์กุล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
15 C138-0031 ภญ. ธนิดา สุวรรณวิจิตร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
16 C138-0032 ภญ. กนกกาญจน์ ทองนิตย์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
17 C138-0033 ภก. ยุทธพงศ์ น่วมทอง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
18 C138-0034 ภญ. เพลินเนตร โลหะการ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
19 C138-0035 นางสาว ปองขวัญ วิศาลเศรษฐพันธ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
20 C138-0036 นาย ธนิตพงศ์ สิริวลีวิชญ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
21 C138-0037 ภญ. อัญพัชญ์ พูลโพธิ์ทอง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
22 C138-0038 ภญ. จงกลนี ดำรงรัตน์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
23 C138-0039 ภญ. นรมน จีนจรรยา (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
24 C138-0040 ภญ. สุภัทร์ชา ถาวรชีพ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
25 C138-0041 ภญ. พัชรี เจริญศิริ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
26 C138-0042 ภญ. สุมณี เลิศกนกกุล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
27 C138-0043 ภญ. สุรัชวดี อมรเดชาวัฒน์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
28 C138-0044 ภก. ศราวุฒิ ตันติชัยวนิช (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
29 C138-0045 ดร. วันวิสาข์ ทองคำวิทูรย์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
30 C138-0052 ภญ. วรุณรัตน์ แก้วกาญจนารัตน์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
31 C138-0055 ภญ. อรวรรณ บุญสิทธิ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
32 C138-0057 ภญ. พรปวีณ์ ตรีวรปรัชญ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
33 C138-0058 ภญ. เกล็ดดาว ธิมา (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
34 C138-0059 ภก. วัชรากร รัตนมังคลานนท์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
35 C138-0060 ภก. วรรณี ผาณิตพงศ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
36 C138-0061 ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
37 C138-0062 ภญ. พัชรินทร์ วิจิตรเวียงรัตน์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
38 C138-0063 ภญ. พัชรียา จั่นนาค (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
39 C138-0064 ภญ. เสาวณีย์ ลีลาคุณากร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
40 C138-0065 ภญ. วณิชยา แซ่ลิ้ม (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
41 C138-0066 ดร. จำปี เกรนเจอร์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
42 C138-0067 นางสาว มนฤดี โชคประจักษ์ชัด (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
43 C138-0068 ภญ. ชนาธิป อินทรกำแหง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
44 C138-0070 ภญ. ชนกพร จุติอมรเลิศ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
45 C138-0071 ภญ. ณัฏฐพร คำยิ่ง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
46 C138-0072 ภก. อัษฎายุทธ โคตรวงษ์จันทร์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
47 C138-0075 ภญ. นราวดี กาญจนินทุ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
48 C138-0076 ภก. ภัทราพร อัศววงศ์พรหม (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
49 C138-0077 ภก. อนุศรา พิพัฒน์พิทยาสกุล (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
50 C138-0080 ภก. กิตติศักดิ์ ศรีภา (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
51 C138-0081 ภญ. ศุทธินี ทรัพย์โชคอนันต์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
52 C138-0082 ภญ. อัญชิสา อภิกุลวณิช (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
53 C138-0083 ภก. ขัตติยะ อุตม์อ่าง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
54 C138-0084 นาย เผด็จศักดิ์ ชอบธรรม (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
55 C138-0085 ภญ. วัชรากร บุญทวีสกุล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
56 C138-0086 ภญ. ธนิกานต์ เทพนาม (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference
พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-443603-5
ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสาร หมายเลข 02-644-4536
(ในวันประชุมโปรดนำใบฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ย่านาง ...อาหารที่เป็นยา
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ย่านางนับว่าเป็นผักที่มีประโยชน์อีกชนิดหนึ่ง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง...
Read this article
ฟ้ารั่ว ฝนปรอย กับโรคเมลิออยโดสิส
ผู้ช่วยอาจารย์ เภสัชกร ธีรวิชญ์ อัชฌาศัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://cdn.dribbble.com/users/523762/screenshots/2242580/raining_girl...
Read this article
กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เมื่อผู้บริโภคเกิดปัญหาหรือไม่ได้รับความเป...
Read this article
อาหารหลากสี มีประโยชน์หลากหลาย (ตอนที่ 3): สารเคมีที่มีประโยชน์จากผักผลไม้ที่มีสีม่วงและสีน้ำเงิน
ภญ.ดร.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ผักผลไม้ที่มีสีม่วงและสีน้ำเงิน  ...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554