การขึ้นทะเบียนตำรับยา
ครั้งที่ 9 การบูรณาการข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์ เสถียรภาพและสารเจือปนเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยา (Integrative Data of Product Quality, Stability and Impurity Testing for Drug Registration)
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-018-07-2562 จำนวน 11.25 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ทะเบียนยาเป็นเอกสารที่สะท้อนถึงคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา ข้อมูลในทะเบียนยาบ่งชี้ถึงการคัดเลือกวัตถุดิบทางยา กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนยาจะต้องเป็นข้อมูลจริงที่แสดงถึงคุณภาพของยา อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับการพิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวยาสำคัญ ข้อมูลการศึกษาเสถียรภาพของยา ข้อมูลการตรวจสอบสารเจือปนธาตุและสารเจือปนอื่น เป็นต้น ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการข้อมูลเหล่านี้ เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยา จึงได้จัดประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนยามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เภสัชกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมข้อมูลและเอกสารขึ้นทะเบียนยาได้อย่างถูกต้อง
การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 9 การบูรณาการข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์ เสถียรภาพและสารเจือปนเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยา (Integrative Data of Product Quality, Stability and Impurity Testing for Drug Registration) เน้นความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่ในตำรายา ข้อกำหนดคุณลักษณะและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการตรวจสอบสารเจือปนธาตุและสารเจือปนอื่น ชีวสมมูลและการละลาย เทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรมิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ยา การถ่ายโอนวิธีไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี และเสถียรภาพของเภสัชภัณฑ์ระหว่างการใช้งานสำหรับยาใช้หลายครั้งในโรงพยาบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการผลิต การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ การขึ้นทะเบียนยา เภสัชกร ผู้มีหน้าที่คัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาทั้งในโรงพยาบาลและร้านยา และบุคลากรที่สนใจ จำนวน 150 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชเคมี โทรศัพท์/โทรสาร 0-26448695 E-mail: headpypc@mahidol.ac.th หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ  โทรศัพท์ :โทรศัพท์/โทรสาร 0-26444536 E-mai: supattra.kon@mahidol.ac.th งานคลังและพัสดุโทรศัพท์/โทรสาร 0-23544316 E-mail: thosawan.ium@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 4,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 026-443603-5 โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-26444536

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- หนังสือเชิญประชุมตำรับยาครั้งที่9 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- อนุมัติจัดประชุมตำรับยาครั้งที่9 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- แบบฟอร์มห้องพัก ม.มหิดล (23-24 กค 62) งานตำรับยา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1/4/2562 9:13น.
- รายละเอียดและกำหนดการประชุมวิชาการตำรับยาครั้ง ที่9 update หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 3/7/2562 10:10น.
   


 

http://tinyurl.com/y6qnbuop

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C139-0001 ภญ. วาทินี เพชรอุดมสินสุข ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C139-0002 ภก. บุญยภัทร มนต์สัตตา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
3 C139-0003 ภก. วัชรวัชร์ เกาศัลย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
4 C139-0004 ภญ. ณิชมน กาญจนวัฒน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
5 C139-0005 ภก. ธิษณ์ธวัช เชาว์ปัญญพัฒน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
6 C139-0006 ภญ. อิษฎา พันธุ์ทวี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
7 C139-0007 ภก. สุรชัย เพ็ญศิรินภา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
8 C139-0008 ภญ. วันวิสาข์ สิริรตวรรณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
9 C139-0009 ภญ. จอมภัค ปิรยะวราภรณ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
10 C139-0010 ภญ. อภัตรา บัณฑุชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
11 C139-0011 ภก. ทิฆัมพร อนันตกิดาการ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
12 C139-0012 ภก. จัตวาศรี เซียวประเสริฐ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
13 C139-0013 ภญ. พันธิตรา วัชระสวัสดิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
14 C139-0015 ภก. พัชรวัฒน์ เลิศเจริญบัณฑิต ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
15 C139-0016 ภญ. สุภัค เหมพรรณไพเราะ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
16 C139-0017 ภญ. สุทิน สายสอาด ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
17 C139-0018 ภญ. ปภัสรา โสภณสกุลแก้ว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
18 C139-0019 ภญ. ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
19 C139-0020 ภญ. นิจรัตน์ นาคถนอม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
20 C139-0021 นางสาว ยุวนิจ สุนาคราช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
21 C139-0022 ภก. รักเกียรติ ตั้งล้ำเลิศ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
22 C139-0023 ภญ. เสาวณีย์ ลีลาคุณากร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
23 C139-0024 ภญ. พัชรินทร์ วิจิตรเวียงรัตน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
24 C139-0025 ภญ. พัชรียา จั่นนาค ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
25 C139-0026 ภก. วชรพล แสงศิวะฤทธิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
26 C139-0027 ภก. สันต์ ดอรอมาน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
27 C139-0030 ภญ. ณหทัย รุณรงค์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
28 C139-0031 ภญ. ดวงพร ชูชัยเจริญ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
29 C139-0032 ภญ. นิลวรรณ์ ชนานิรมิตผล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
30 C139-0033 ภญ. ไพเราะ แจ้งตามธรรม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
31 C139-0034 ภญ. ณัฐพร โล้เจริญรัตน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
32 C139-0036 ภญ. กฤษณี เกิดศรี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
33 C139-0037 ภก. สุชาติ สุริยมิตรเสถียร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
34 C139-0038 ภญ. วิชญา ข้อสว่าง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
35 C139-0039 ภญ. รติรัตน์ รัตนไทย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
36 C139-0040 ภญ. รังสิมา ดวงแก้ว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
37 C139-0041 ดร.ภญ. วรารัตน์ ลิโมทัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
38 C139-0042 ดร.ภก. วีรภัทร วิโนทพรรษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
39 C139-0043 ภก. สุรพล พวงเงิน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
40 C139-0044 ภญ. ชนาภา ลิ้มสัจจาพาณิชย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
41 C139-0045 ภญ. ฐิตาพร พูลผลอำนวย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
42 C139-0046 นางสาว เกวลี สอนกลิ่ม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
43 C139-0047 นางสาว พิมใจ ช่วงไกล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
44 C139-0048 ภญ. ประภัสสร ล้อจิตรอำนวย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
45 C139-0049 ภญ. ณัฐธิดา นิยมจันทร์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
46 C139-0050 ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
47 C139-0051 พท.ภ บัญชา สุวรรณธาดา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
48 C139-0052 ภญ. Kingkan Sanphanya ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
49 C139-0053 ภญ. ธัญญ์ฐิตา ปิยกิจสวัสดิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
50 C139-0054 ภญ. วิชชุดา พูนสนอง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
51 C139-0055 ภญ. รัตติกาล ช่างเสียง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
52 C139-0056 ภญ. เบญจมาศ ตรีสิงหวงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
53 C139-0057 ภญ. สุกานดา กิตติพงศ์วรการ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
54 C139-0058 ภญ. วัลลภา ทาทอง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
55 C139-0059 ภญ. ธันวริน พิชญสัจจา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
56 C139-0060 ภญ. พนิตา ภูตระกูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
57 C139-0061 ภก. ปิยทัต แจ่มรัตนกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
58 C139-0062 ภญ. วรรณวิไล ดรุณไกรศร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
59 C139-0063 ภญ. เปมิกา ต้นพานิช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
60 C139-0064 ภญ. ชุติพันธ์ หนูสุก ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
61 C139-0065 ภญ. สกาววรรณ พงษ์สวัสดิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
62 C139-0066 ภญ. สวณี เทพเทียมทัศ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
63 C139-0067 ภญ. พนิตา สุวรรณน้อย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
64 C139-0068 ภญ. นันท์ฐิตา ธนารีย์ศุภสิน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
65 C139-0069 ภญ. นฎา ฉายาหทัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
66 C139-0070 ภญ. ธันย์ธิชา สิริชาญวราพงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
67 C139-0072 ภญ. วราพร อรรคคินพงษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
68 C139-0073 นางสาว เสาวณีย์ ศิวะกุลรังสรรค์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
69 C139-0074 ภก. พิสิฏฐ์ ธีรสุขาภรณ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
70 C139-0075 ภญ. ทิวาพร รอดทิม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
71 C139-0076 ภญ. ลลิตภัทร อนันตโชคชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
72 C139-0077 ภญ. ศรัญญา ธรรมาภิรมย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
73 C139-0078 ดร. กมลรักษ์ ชีวธนากรณ์กุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
74 C139-0079 ภญ. พราวเดือน นราภรณ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
75 C139-0080 ภก. อัคเรศ ยิ้มเอี่ยม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
76 C139-0081 นาย ธนกฤต ยอดหนู ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
77 C139-0082 ภญ. ขวัญธรา รุ่งโรจน์จินดา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
78 C139-0083 ภญ. สวิตตา มธุรสพรวัฒนา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
79 C139-0084 ภญ. ปานกมล เจริญสิน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
80 C139-0085 ภญ. ธัญลักษณ์ เรืองมงคลเลิศ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
81 C139-0086 ภญ. กันยารัตน์ เมฆวรวุฒิ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
82 C139-0087 ภญ. ธิดารัตน์ เกตุวงศ์วิริยะ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
83 C139-0088 ภญ. ประภัสรา ปราการกมานันท์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
84 C139-0089 ภญ. เพชรัตน์ จิระธนะพรพงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
85 C139-0090 ภญ. กุลลดา วงษา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
86 C139-0091 ภญ. พิมลรัตน์ ธรรมศิริพงษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
87 C139-0092 นาย ธัชชาญ ชีพสุมนต์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
88 C139-0093 ภญ. ปิยฉัตร เกียรติพันธุ์สดใส ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
89 C139-0094 ภญ. ปารีณา วงศ์ละคร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
90 C139-0095 ภญ. สมใจ นันทารมย์เจริญ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
91 C139-0096 ภญ. สุกัญญา รุ่งโรจน์สุวรรณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
92 C139-0097 ภก. อดิศักดิ์ แพร่วัฒนะกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
93 C139-0098 นางสาว อัจฉราภรณ์ แสงกษัตริย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
94 C139-0099 ภญ. ชุติมา กองสุวรรณ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
95 C139-0100 ภญ. นลิน เจนวิทย์วิชัยกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
96 C139-0101 ภญ. ศศิชา ดวงสุวรรณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
97 C139-0102 ภญ. ศิริรัตน์ สกุลศรีประเสริฐ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
98 C139-0103 ภญ. ศุภาพิชญ์ เวียงเพิ่ม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
99 C139-0104 ภก. ถาวร สิงห์ไพบูลย์พร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
100 C139-0105 นางสาว อรอนงค์ ประเสริฐสังข์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
101 C139-0106 ภญ. หทัยทิพย์ หอมแสงประดิษฐ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
102 C139-0107 ภญ. นัยนา วัชราภินชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
103 C139-0108 ภญ. ศิริพร กุมพงษ์พันธุ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
104 C139-0110 นางสาว อาภรณ์ แก้วปรารถนา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
105 C139-0111 ภก. นภาพร เบญจริยาภรณ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
106 C139-0113 ภญ. คนธิยา เอี่ยมอรุณไทย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
107 C139-0114 ภญ. สุทธิรัตน์ จรรยงค์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
108 C139-0115 ภญ. สุชานาฏ โรจนรวีวงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
109 C139-0116 ภญ. พรทิพา ศิริเลิศ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
110 C139-0117 ภญ. วริษฐา โรจน์เจริญเวศย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
111 C139-0119 ภก. ภิรมน ไขแสงทอง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
112 C139-0120 ภญ. สุปรียา ละออง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
113 C139-0121 ภก. กอบนิธิ ธีระบุตร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
114 C139-0122 ภญ. วริศรา จิรฐิติวงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
115 C139-0123 ภญ. ธวัลรัตน์ มิ่งขวัญ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
116 C139-0124 ภญ. ปารีพันธ์ ชารี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
117 C139-0125 ภก. อนุพล ตะติยะ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
118 C139-0126 ภญ. สุภาวดี สืบศาสนา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
119 C139-0127 ภก. ณัฐพงษ์ เชื้อทอง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
120 C139-0128 ภญ. ชาคริยา ระพีเจริญสิน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
121 C139-0129 ภก. พศกร ผ่องเนตรพานิช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
122 C139-0130 ภก. ธัชธรรม แกล้ววิทย์กิจ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
123 C139-0131 นางสาว มณสิชา ไวยพัทธา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
124 C139-0134 ดร. สุวลีย์ วรคุณพิเศษ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
125 C139-0135 ภก. สิทธิชัย ชวกิจเดชา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
126 C139-0136 ภญ. เนียนนิภา บุญอนันต์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
127 C139-0137 ภญ. วาริณี เจริญบรรพชน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
128 C139-0138 ภญ. เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
129 C139-0139 ภญ. จุฬาลักษณ์ จิระศักดิ์พิศาล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
130 C139-0140 ภก. มานิตย์ อมรศิลปชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
131 C139-0141 ภญ. เสาวลักษณ์ หวังสินสุจริต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
132 C139-0143 ภญ. ศตพร ซ่อนกลิ่น ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
133 C139-0144 ภญ. อนุช กุลจงเจริญเลิศ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
134 C139-0146 ภญ. ผึ้งไพรส์ พัฒนประภาพันธุ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
135 C139-0147 ภญ. ณัฏฐนันท์ บูรพาชีพ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
136 C139-0148 นางสาว นาริน เลิศล้ำ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
137 C139-0149 ภญ. ชญาณิศ เกศมุกดา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
138 C139-0150 นางสาว เมธิรา ชัยตระกูลเสรี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
139 C139-0151 ภญ. ธนฉัตร สุมิรัตนะ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
140 C139-0152 ภญ. วริศรา ขจรวนิชโชติ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
141 C139-0153 นางสาว นัฐวรรณ คำสุภาพ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
142 C139-0154 นาง อภิรดี กระทุ่มทอง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
143 C139-0155 ภญ. คัทรียา บัวเกศ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
144 C139-0156 ภญ. รินรตา วงศ์วิวัฒน์ไชย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
145 C139-0157 ภญ. บุษยมาส เจริญสุข ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
146 C139-0158 ภญ. ปาจรีย์ โภคาพันธ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
147 C139-0159 ภญ. ณภิญญา ฤทธิกำกับการ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
148 C139-0160 ภญ. แคทลียา นิรังสรรค์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
149 C139-0161 นางสาว มนสิชา บุญศิริ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
150 C139-0162 นางสาว ศรัญญา จั่นเพิ้ง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
151 C139-0163 ภญ. สุวรรณี ลาภอิทธิพร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
152 C139-0164 ภญ. ธัญญลักษณ์ ชัยพิชญ์พงษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
153 C139-0165 ภญ. โสรยา ชาวปากนำ้ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
154 C139-0166 ภญ. นาฏวดี สุขสุวรรณ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
155 C139-0167 ภญ. เนาวรัตน์ มาประจง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
156 C139-0168 ภญ. เพ็ญสุพรรณ สิทธิวิรัชธรรม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
157 C139-0169 ภญ. สุวิภา วิชญวรรณกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
158 C139-0170 นางสาว โชติกา พรหมศิริ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
159 C139-0171 ภก. ธงชัย ชมศิริ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
160 C139-0172 ภญ. สุธิตา อินทรโม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
161 C139-0173 ภญ. เยาวเรศ ปิ่นแหลม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
162 C139-0174 ภญ. ดลพร พิทักษ์นพกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
163 C139-0175 ภญ. ดวงใจ จันทร์ประจักษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
164 C139-0176 ภญ. สุพัตรา วิชญโฆษิต ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
165 C139-0177 ภญ. กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
166 C139-0178 ภก. กิตติศักดิ์ ศรีภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
167 C139-0179 ภญ. จิรภรณ์ อังวิทยาธร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
168 C139-0180 ภญ. ชุติมา เพชรกระจ่าง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
169 C139-0181 ภก. บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
170 C139-0182 ภญ. ปิยนุช โรจน์สง่า ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
171 C139-0183 ภญ. ลีณา สุนทรสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
172 C139-0184 ภญ. สวรรยา บูรณะผลิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
173 C139-0185 ภก. ศาศวัต วิศาลศิริกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
174 C139-0186 ภญ. อธิพร ดุมแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
175 C139-0188 ภญ. ประภัสสร มหาภิรมย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
176 C139-0189 ภก. ชุติพนธ์ เหลี่ยวรุ่งเรือง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
177 C139-0190 ภญ. ชาคิณี สถาปนพิทักษ์กิจ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
178 C139-0191 ภญ. นันทนัช ช้างประสิทธิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
179 C139-0193 ภญ. บุญตา ฉัตร์วีระสกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
180 C139-0194 ภก. ศุภณัฐ สุนทราภิรมย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
181 C139-0195 ภญ. พนาวัลย์ พฤกษผา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
182 C139-0197 นางสาว นริสา รักดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
183 C139-0198 นางสาว สุภาวดี ทิมอ่ำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
184 C139-0199 นางสาว นิษฐิดา อาชีพสุจริต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
185 C139-0200 นางสาว สุทธิกานต์ ศรไชย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
186 C139-0201 ภญ. ฉวีวรรณ สุวรรณเวโช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
187 C139-0202 ภญ. ปองทิพย์ สิทธิสาร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
188 C139-0203 ภญ. อธิษฐ์ญานินท์ ลือนาม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
189 C139-0204 ภญ. กนกวรรณ ธีระวราพฤกษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
190 C139-0205 ภญ. กนกวรรณ เหล่าชาญกิจวนิช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
191 C139-0206 ภญ. ปาริฉัตร โพธิไสย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
192 C139-0207 ภก. ทวีพงษ์ เนาวราช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
193 C139-0208 รศ.ภญ พิสมัย กุลกาญจนาธร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
194 C139-0209 ภญ. นันทวลักษณ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
195 C139-0210 ภก. ณัฐวุฒิ เจริญไทย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
196 C139-0212 ภญ. มธุรส จิ๋วปัญญา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
197 C139-0213 ภญ. พิชชาพร มีอุปการ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
198 C139-0214 ภญ. ปรารถนา สิริปราณชล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
199 C139-0215 ภญ. มาลัย สถิรพันธุ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
200 C139-0216 ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
201 C139-0217 ภญ. อรพรรณ จำเริญ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
202 C139-0218 ภญ. นฤมล จิตติพร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
203 C139-0219 ภญ. ทศนันท์ นิ่มเจริญวรรณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
204 C139-0220 ภก. เปรม มาซากิ ซาโต้ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
205 C139-0221 ภญ. กุลวดี สวัสดิ์ไพบูลย์ทวี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
206 C139-0222 ภก. สมศักดิ์ ประเสริฐตระกูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
207 C139-0223 ภญ. วรรษมน เจียรวรนันท์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
208 C139-0224 ภญ. ชญานี ปิ่นแก้ว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
209 C139-0225 ภญ. รังษินี พงษ์ประดิษฐ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
210 C139-0226 ภญ. ชญานี อมรรุจิ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
211 C139-0227 ภก. ชิตปัญญา จักรนิรมล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
212 C139-0229 ภก. ชาตรี บริเวธานันทน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
213 C139-0230 ภญ. รวีปภา สุพรรณชนะบุรี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
214 C139-0231 ภญ. เบ็ญญา แสงใส ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
215 C139-0232 ภญ. ภาริศา คูณวัฒนาพงษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
216 C139-0233 ภก. ภัทรพล เอมรัฐ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
217 C139-0234 ภก. พริษฐ์ เพชรประดับ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
218 C139-0235 ภญ. วราภรณ์ กาบบัวลอย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
219 C139-0236 ภญ. ปณาลี อยู่รอด ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
220 C139-0237 ภก. เกียรติชัย ธนปราการตระกูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
221 C139-0238 ภก. สมศักดิ์ เสาวพุทธสุเวช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
222 C139-0239 ภญ. จันทกานต์ จันทยานนท์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
223 C139-0240 ภญ. ปริฉัตร พรมสูงเนิน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
224 C139-0241 ภญ. อัญชิสา พิทยาอมรวงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
225 C139-0243 ภญ. รุ่งอรุณ กรุดนิ่ม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
226 C139-0244 ภญ. อิงหทัย บุญพงษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
227 C139-0245 นางสาว ณธษา ขาวหอม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
228 C139-0246 นาย กิตติธัช สุพรรณพันธุ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
229 C139-0247 ภญ. ชลฎา ปีตะวนิค ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
230 C139-0248 นางสาว ดลพร ทองพิพัฒนากูร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
231 C139-0249 ภญ. สุนิสา เกียรติคุณไพโรจน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
232 C139-0250 ภญ. วิรากร ฉัตรมงคลพร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
233 C139-0251 ภญ. ธิติมา พุ่มรัตนา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
234 C139-0252 ภญ. อลิสา ยีสมัน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
235 C139-0253 ภญ. กุลวดี สวัสดิ์ไพบูลย์ทวี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
236 C139-0254 ภญ. ศิริรัตน์ แต้ปีติกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
237 C139-0257 ภญ. นันทวลักษณ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
238 C139-0259 ภก. สหรัฐ เสริมเสนาพร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
239 C139-0260 ภญ. ปิติพร จาตุรันต์ภิญโญ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
240 C139-0261 ภญ. พรนภัส พุธวัฒนะ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
241 C139-0262 ภญ. พิรชา ศิลป์ศรีกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
242 C139-0263 ภญ. รัชนก เพ็ญพวง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
243 C139-0264 ภญ. ดรุณี หงษ์วิเศษ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
244 C139-0265 ภก. ธนาชิน กัญญาวัชยุวพงษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
245 C139-0266 ภญ. เพ็ญพิชชา โพธิ์ศรีทอง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
246 C139-0267 ภญ. นุชนภางค์ ศรีวิชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
247 C139-0268 ภญ. ณภัทรา อุดมพงศ์พิพัฒน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
248 C139-0269 ภก. โกศล แซ่ติ้ง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
249 C139-0270 นางสาว พัทรวรินทร์ แก้ววงษ์สกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
250 C139-0271 ภญ. กุลนิธี บุญดีสมโชค ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
251 C139-0272 นางสาว มยุรีย์ เถื่อนขุนขำ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
252 C139-0273 นางสาว พุทธชาต พิบูลย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
253 C139-0274 ภญ. ไอรินทร์ ธีระเศวตศักดิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
254 C139-0275 ภก. ปิ่นปินัทธ์ แสนกล้า ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
255 C139-0276 ภญ. วรกมล สมพันธุ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
256 C139-0277 ภญ. ชุลีรัตน์ ทรงศรีพิพัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
257 C139-0278 นางสาว พรภัสสร เลิศผดุงกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
258 C139-0279 ภญ. วาสน์วลี จุลเสน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
259 C139-0280 ภญ. สลินทิพย์ จารุสินธนากร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
260 C139-0281 ภญ. กชพรรณ ชูลักษณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
261 C139-0282 ภญ. โอภา วัชระคุปต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
262 C139-0283 ภญ. พิสมัย กุลกาญจนาธร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
263 C139-0284 ภก. เกิดคุณ เดชมา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
264 C139-0285 ภก. ธัญญลักษณ์ กฤตศักดิ์วัฒนา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
265 C139-0286 ภญ. สุนิสา ลิมาวงษ์ปราณี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
266 C139-0287 ภญ. ธนภัทร ตฤณเกศโกศล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
267 C139-0288 ภก. ศรัณย์ ชัยยะศิริสุวรรณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
268 C139-0289 ภญ. ธิติมา นาสถิตย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
269 C139-0290 ภญ. เจนจิรา อภิวงศ์งาม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
270 C139-0291 ภญ. จุฑามาศ ชนะสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
271 C139-0292 ภญ. พิชชาอร มั่นเมือง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
272 C139-0293 ภญ. ประณีต สมิตะเศรษฐ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
273 C139-0294 ภญ. นิศาชล เปลี่ยนชื่น ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
274 C139-0295 ภก. ศรุต นิธิธนากูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
275 C139-0296 ภญ. วรัญญา ศศิวงศ์ภักดี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
276 C139-0297 ภญ. ธนภรณ์ ซิ้มเจริญ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
277 C139-0298 ภญ. สุกัญญา ผ่องมณี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
278 C139-0299 นางสาว ชนิสรา แก้วสระแสน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
279 C139-0300 นาย วิรัตน์ อัศวภาณุมาศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
280 C139-0301 นางสาว รุ่งนภา อ๋องคณา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
281 C139-0302 ภก. สุรัตน์ มณีจันสุข ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
282 C139-0303 นางสาว ฮารัชดีป โกรเวอร์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
283 C139-0304 นางสาว ชาคริยา วรโชติกาญจนา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
284 C139-0305 ภญ. จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
285 C139-0307 ภญ. วิมลรัตน์ วุฒิเวทย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
286 C139-0308 ภญ. ณัฏฐินี อนันตโชค ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
287 C139-0309 ภก. กชกริช กล่ำนคร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
288 C139-0310 ภก. ชินพันธ์ เมธีวัชรสิริชาติ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
289 C139-0311 ภญ. ศุภกานต์ พรรัตนรักษา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
290 C139-0315 ภญ. ศุภนิดา ชุติพงศ์ศาศวัต ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
291 C139-0316 ภญ. ชุติมา กิติทัศน์เศรณี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
292 C139-0317 ภญ. มณินทร เลาหวินิจ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
293 C139-0318 นางสาว สุวรรณา จันทร์นิกร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
294 C139-0319 ร.อ. พงศ์พโยม พหุลรัต ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
295 C139-0320 ร.ท.หญิง ปรมาภรณ์ ธาณี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C139-0014 ภญ. สุอาภา มูลกัน (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
2 C139-0028 ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
3 C139-0029 ภญ. ศวิตา จิวจินดา (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
4 C139-0035 ภญ. สุมาลี นาทีกาญจนลาภ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
5 C139-0071 ภญ. วิกานดา ตังประเสริฐ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
6 C139-0109 ภญ. ไอรินทร์ ธีระเศวตศักดิ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
7 C139-0112 ภก. ฉัตรเกษม พันธจักร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
8 C139-0118 ภญ. การะเกต คำอินต๊ะ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
9 C139-0132 ภญ. เพียงขวัญ นครรัตนชัย (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
10 C139-0133 ภญ. ศมน อนุตรชัชวาลย์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
11 C139-0142 ภญ. พัชราวดี มังคสิงห์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
12 C139-0145 ภญ. ฐิตาภา จันทร์อุไร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
13 C139-0187 ภญ. พิมลรัตน์ ธรรมศิริพงษ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
14 C139-0192 ภญ. จงดี เฟื่องมารยาท (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
15 C139-0196 ภก. วชรพล แสงศิวะฤทธิ์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
16 C139-0211 ภญ. กรกมล เธียรธิติ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
17 C139-0228 ภก. มานะ ชูบรรจง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
18 C139-0242 นางสาว ภาณุมาศ ไหมพรหม (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
19 C139-0255 ภญ. ไอรินทร์ ธีระเศวตศักดิ์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
20 C139-0256 ภญ. วรกมล สมพันธุ์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
21 C139-0258 ภก. สหรัฐ เสริมเสนาพร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
22 C139-0306 ดร.ภญ. สุชาดา นิลกำแหง วิลคินส์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
23 C139-0312 ภก. อาทิตย์ ศิริธีราลักษณ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
24 C139-0313 ภญ. สายไหม ศรีจันทร์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THB
25 C139-0314 ภญ. มณินทร เลาหวินิจ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
4000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 026-443603-5
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-26444536
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ยาตีกัน
นศภ. กุลวดี ชูชะเอม นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### อันตรกิริยาระหว่างยาหรือที่เรามั...
Read this article
สมุนไพรและสารธรรมชาติบำรุงตา
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อ้อมบุญ วัลลิสุต ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : httpsi.ytimg.comviWVdvwkza6nUmaxresdefault.jpg ### &nb...
Read this article
มะรุม พืชที่ทุกคนอยากรู้
คำเตือน : ผู้ป่วยที่ใช้มะรุมติดต่อเป็นเวลานานๆ ควรตรวจการทำงานของตับ เพราะพบว่าผู้ป่วยบางรายที่ใช้มะรุมติดต่อกันเป็นเวลานาน แล้วพบว่าเอนไซม์ตับเพิ่มขึ้น ระยะนี้มีข่าวในหน้า หนังสือพิมพ์เกี่ยวกั...
Read this article
เตือนปรับลดขนาด ยาพาราเซตามอล (paracetamol) สูงสุดต่อวัน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดความเป็นพิษต่อตับ
ภญ. ศยามล สุขขา ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### พาราเซตามอล (Paracetamol; acetaminophen) เป็นยาส...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554