การประชุมวิชาการบูรณาการทางเภสัชกรรม (TSAC) ครั้งที่ 2 (เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก) การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลในการดูแลผู้สูงอายุ
วันที่ 1-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-020-07-2562 จำนวน 16.25 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2564 โดยประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2574 ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายวิภาคและทางสรีรวิทยาเนื่องจากความชราเกิดขึ้นในทุกระบบอวัยวะของผู้สูงอายุ ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน หัวใจ มะเร็ง อัลไซเมอร์และอาจเป็นหลายโรคในเวลาเดียวกัน จึงทำให้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ได้แก่ ยา สมุนไพร ตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อรักษาหรือสร้างเสริมสุขภาพ เภสัชกรในฐานะบุคลากรทางการแพทย์จึงมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้สูงอายุรวมทั้งผู้ดูแลและครอบครัวเพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เภสัชกรจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในรูปแบบต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีทางยาใหม่ๆ ที่ทันสมัยเพื่อสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างสมเหตุผล
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นถึงความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุทั้งในด้านการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เทคโนโลยีทางยาที่ทันสมัย กอปรกับภาควิชาเภสัชกรรม มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก จึงได้จัดการประชุมนี้ในลักษณะการผสมผสานองค์ความรู้ทั้ง 3 สาขา เพื่อนำไปสู่การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างดี

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และผู้สนใจ จำนวน 300 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชกรรม Email: somying.pum@mahidol.ac.th หรือ tsac2mupy@gmail.com โทรศัพท์/โทรสาร  โทรศัพท์ :0-2644-8694 หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2644-4536 Email: supatra.kon@mahidol.ac.th งานคลังและพัสดุ โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-2354-431

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียน ราคา 3,000 บาท ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างและอาหารกลางวัน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- จดหมายขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ_TSAC2 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- จดหมายขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ_TSAC2 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- โครงการและกำหนดการงานประชุมวิชาการ TSAC 2 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/y6n2hzzt

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C140-0009 ภญ. มุจจรินทร์ หาญทรงกณิฏฐ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
2 C140-0011 ภญ. อรวรรณ อมรทรรศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
3 C140-0013 ภก. วิเชียร คุตตวัส ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
4 C140-0018 ภญ. สนธยา เชี่ยวชาญชำนาญกิจ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
5 C140-0021 ศ.ดร.ภญ. ณัฐนันท์ สินชัยพานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
6 C140-0026 ภญ. กันต์กนิษฐ์ เกียรติก้องแก้ว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
7 C140-0031 ภญ. อัมพร ฮั่นตระกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C140-0032 ภญ. ปัณรสี วีระกำแหง online 3000 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C140-0001 ภญ. ทรัพย์พานิช พลาบัญช์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
2 C140-0002 ศ.ดร.ภญ. จงจิตร อังคทะวานิช (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
3 C140-0003 ภก. คันธรส จิตอัคคะ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
4 C140-0004 ภญ. วิสินี จันทร์มหเสถียร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
5 C140-0005 ภญ. ผดุงขวัญ จิตโรภาส (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
6 C140-0006 ภญ. สุรางคณา ส่งศิริ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
7 C140-0007 ภก. ปริญญ์ อยู่เมือง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
8 C140-0008 ภญ. อัจฉรา ไชยวงศ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
9 C140-0010 ภญ. สุวิภา ตั้งสมบัติไพบูลย์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
10 C140-0012 ภญ. เมษมาส กาญจนพันธุ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
11 C140-0014 ภญ. สุรัตน์ ปริชาตินนท์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
12 C140-0015 ภญ. นภาพร เสถียรนพเก้า (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
13 C140-0016 ภก. เสรี ชินรุ่งเรือง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
14 C140-0017 ภญ. ทินมณี ทินกร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
15 C140-0019 ภญ. อภิญญา เหลืองวิเชียรพร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
16 C140-0020 ภญ. ธนารักษ์ โสตประวัติ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
17 C140-0022 ภญ. ณภัทร ต.รุ่งเรือง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
18 C140-0023 ภญ. ปริญดา พีรธรรมานนท์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
19 C140-0024 ภญ. ศิริพร ศรีสะระ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
20 C140-0025 ภญ. พ.อ.หญิง จริยา เกตุแก้ว (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
21 C140-0027 ภญ. ปิยะนาถ แสงมณี (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
22 C140-0028 ภญ. สุมาลิน ศ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
23 C140-0029 ภญ. สุมาลิน ศีลพิพัฒน์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
24 C140-0030 ภก. ก่อเกียรติ์ ปานผาสุข (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
25 C140-0033 ภญ. ศวิตา เต็มผลทรัพย์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียน ราคา 3,000 บาท
ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างและอาหารกลางวัน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ผิวแพ้ง่ายและผื่นแพ้ผิวหนังกับการดูแล
อาจารย์ ดร. ภญ. บุญธิดา มระกูล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://groundupstrength.wdfiles.com/local--files/nutrition%3Acalories-from-lipids-...
Read this article
ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง...ใช้อย่างไร
รองศาสตราจารย์ ดร. ภ.ญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### โรคความดันโลหิตสูง เป็...
Read this article
ปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สอบทานความสมบูรณ์และถูกต้อง : รศ.ดร.ภก.ศุภโชค มั่งมูล และ ผศ.ดร.ภญ.วิลาสินี ซาโตะ ) ภาพ...
Read this article
ตัวจี๊ด พยาธิตัวอันตรายที่มากับความอร่อย
รองศาสตราจารย์ แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ข่าวสั่นสะเทือนวงการเมือง...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554