การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 3 Innovative and Collaborative Researches in Pharmaceutical Chemistry
วันที่ 7 กันยายน 2561
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-012-09-2561 จำนวน 4.25 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
งานวิจัยด้านเภสัชเคมีเป็นงานที่มีความสำคัญและมีบทบาทเกี่ยวข้องในการค้นคว้าพัฒนาและควบคุมมาตรฐานยา การยกระดับงานวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชเคมีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยาในการแข่งขันของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มีเวทีในการนำเสนองานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย เพื่อให้งานวิจัยสามารถขับเคลื่อนพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วและมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองในที่สุด ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยด้านเภสัชเคมี จึงได้จัดงานประชุมวิชาการ Innovative and Collaborative Researches in Pharmaceutical Chemistry มุ่งเน้นเกี่ยวกับการนำเสนอความก้าวหน้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเภสัชเคมี การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเภสัชเคมี เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนางานวิจัยในเชิงลึกและผลิตงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงสาธารณะต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่สนใจด้านเภสัชเคมี จำนวน 80 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th; supattra.kon@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02 6444536

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 2,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- กำหนดการการประชุมวิชาการเภสัชเคมีครั้งที่3(ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์) หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11/5/2561 15:51น.
- หนังสือเชิญประชุมวิชาการเภสัชเคมีครั้งที่3 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11/5/2561 15:51น.
- อนุมัติจัดประชุมวิชาการเภสัชเคมีครั้งที่3 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11/5/2561 15:52น.
   


 

http://tinyurl.com/yahyh3rc

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C121-0001 ภญ. วิราณี ศรีเวียง ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C121-0002 ภญ. มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
3 C121-0003 ภญ. จิรัฐติกาล ไม้จีน ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
4 C121-0004 ภก. ภูริต ธนะรังสฤษฏ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
5 C121-0005 ภญ. จุฑามาศ เจียรนัยกุลวานิช ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
6 C121-0006 ดร. ปัทมา สิงห์หิรัญนุสรณ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
7 C121-0007 ภญ. ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
8 C121-0009 ภญ. พรสิรี จิตรถเวช ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
9 C121-0010 ภก. ปวีณวัชร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
10 C121-0011 นาย ปิยพันธุ์ สุวัฒนานุรักษ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
11 C121-0012 นาย วิวัฒน์ ศุภเสนา ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
12 C121-0013 นาย ชวัลพัชร เมืองน้อย ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
13 C121-0014 นาย ณัฐพงษ์ แซ่ลิ้ม ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
14 C121-0015 ภญ. ลักษณา เจริญใจ ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
15 C121-0016 ภญ. สุปรียา ละออง ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
16 C121-0017 ภญ. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
17 C121-0018 ภญ. สุวรรณา วรรัตน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
18 C121-0019 ภญ. พุทธิพร คงแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
19 C121-0020 ภญ. ศรีวรรณ ธีระมั่นคง ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
20 C121-0021 ภญ. กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
21 C121-0022 ภก. กิตติศักดิ์ ศรีภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
22 C121-0023 ภญ. จิรภรณ์ อังวิทยาธร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
23 C121-0024 ภญ. ชุติมา เพชรกระจ่าง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
24 C121-0025 ภญ. นันทนา นุชถาวร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
25 C121-0026 ภก. บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
26 C121-0027 ภญ. ปิยนุช โรจน์สง่า ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
27 C121-0028 ภญ. ลีณา สุนทรสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
28 C121-0029 ภญ. สวรรยา บูรณะผลิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
29 C121-0030 ภญ. โอภา วัชระคุปต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
30 C121-0031 ภก. ศาศวัต วิศาลศิริกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
31 C121-0032 ภญ. พรภัสสร เลิศผดุงกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
32 C121-0034 ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
33 C121-0035 ภญ. อรวรรณ มนทกานติรัตน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
34 C121-0036 ภญ. จริญญา คำภักดี ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
35 C121-0037 ภก. ปรีชา บุญจูง ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
36 C121-0038 ภญ. ฉวีวรรณ สุวรรณเวโช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
37 C121-0039 นาย อภินันท์ คณะสุวรรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
38 C121-0040 นาย ญาณวุฒิ หมานมานะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
39 C121-0041 นางสาว สุนันทา ปัญญสังข์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
40 C121-0042 นาย HUY HOANG TRAN MINH ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
41 C121-0043 ดร. Jiradanai Sarasamkan ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
42 C121-0045 ภก. วีระศักดิ์ สามี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
43 C121-0046 ภก. พรชัย โรจน์สิทธิศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
44 C121-0047 ภญ. อาทิตา ศรีมณี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
45 C121-0048 ภก. ธีรศักดิ์ โรจนราธา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
46 C121-0049 ภญ. พนัสยา ศุภสารสาทร ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
47 C121-0050 ภญ. ภัทรพร ใจขาน ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
48 C121-0051 ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C121-0008 นพ. วรฉัตร ไชยโก (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
2 C121-0033 ภญ. ชวัลนุช มัดจุปะ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
3 C121-0044 ผศ.ดร. นงนุช สังข์อยุทธ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
4 C121-0052 EdwardscawS EdwardscawS EdwardscawS (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
5 C121-0053 b_e_n_d_e_r b_e_n_d_e_r b_e_n_d_e_r (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THB
6 C121-0054 asyaTouth asyaTouth asyaTouth (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**มหาหิงคุ์...ยาเก่าเอามาเล่าใหม่
ภญ.ดร.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เมื่อพูดถึงมหาหิงคุ์ หลายคนคงเค...
Read this article
10 อันดับอาหารที่มีโปแทสเซียมสูง กับประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพ
ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### โปแทสเซียมเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็น...
Read this article
พยาธิในเนื้อหมู
อ. ดร. ภก. สุเมธ จงรุจิโรจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://chestofbooks.com/health/disease/Pathology/images/Head-of-Taenia-Solium-Mosler-an...
Read this article
ยาแก้วิงเวียน ระวัง! อย่าใช้พร่ำเพรื่อ
รองศาสตราจารย์.ดร.ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### อาการวิงเวียนศีรษะเป็นคว...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554