การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC
วันที่ 8-9 มีนาคม 2561
ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-019-03-2561 จำนวน 0 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ปัจจุบันทั่วโลกมีการนำสมุนไพรมาใช้อย่างแพร่หลายรวมทั้งในประเทศไทย รัฐบาลได้มีการสนับสนุน และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในด้านต่างๆ และจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเป็นการวางยุทธศาสตร์ และแผนงานต่างๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การเพาะปลูกไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกจำหน่าย เพื่อการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้ประเทศ และเป็นการพึ่งตนเองด้านยา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านคุณภาพและความหลากหลาย นำไปใช้ในตำรับยาแพทย์แผนไทย เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทำให้พืชสมุนไพรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณ ความต้องการพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเลือกใช้วัตถุดิบและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องศึกษาวิธีวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดีตามหลักสากล
การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำเป็นต้องได้รับความรู้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งกระบวนการการควบคุมคุณภาพมีหลายวิธี หนึ่งในวิธีดังกล่าวคือ วิธี Thin-Layer Chromatography (TLC) ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และให้ผลที่มีความถูกต้อง และเป็นวิธีหนึ่งที่เภสัชตำรับหลายประเทศกำหนดให้เป็นวิธีในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ ปัจจุบันวิธีทีแอลซีมีการพัฒนาให้ดีขึ้นทั้งวัฏภาคคงที่ วัฏภาคเคลื่อนที่ ตัวตรวจสอบ วิธีการหยดสารโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ และวิธีการหาปริมาณสารโดยใช้ร่วมกับวิธี densitometry
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้ Thin-Layer Chromatography (TLC) ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมุนไพร (ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง) นักวิชาการ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนที่มีความสนใจในการควบคุมคุณภาพสมุนไพร จึงจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC ในการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหนังสือ “ทีแอลซี: วิธีอย่างง่ายในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องยาไทย” มีความหนา 460 หน้า ภาพสีทั้งเล่ม ปกแข็ง 4 สี หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บท เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้น โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองทุน FTA กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศให้สูงมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีคุณภาพ เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นความยั่งยืนของธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมาย:

ภาคเอกชน จำนวน 30 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:headpypi@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :สุวรรณา มากลั่น โทรศัพท์ : 0-2354-4327, 0-2644-8677-91 ต่อ 5316 โทรสาร 0-2354-4327

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน 5,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


อัตราค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/คน กำหนดลงทะเบียนพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 การชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญชี 026-443603-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

   


 

http://tinyurl.com/y76jf48s

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C123-0002 นางสาว ชนิตร์นันท์ สุริยวิทยาเวช ค่าลงทะเบียน fax
2 C123-0003 ภก. อัครวิทย์ ฉัตรเกษ ค่าลงทะเบียน online
3 C123-0004 นางสาว สิรินทร์ โพธิ์รักษา ค่าลงทะเบียน online
4 C123-0005 นางสาว นฤนาฏ ไตรทิพธำรงโชค ค่าลงทะเบียน online
5 C123-0006 นางสาว นัฐกานต์ กลิ่นรัตน์ ค่าลงทะเบียน corp-online
6 C123-0007 นาย กฤตภาส คุ้มสุภา ค่าลงทะเบียน online
7 C123-0008 นาย สุรพงษ์ เปี่ยมสุวรรณศิริ ค่าลงทะเบียน online
8 C123-0009 นางสาว ภัทราวดี ปิยะปรีชายุทธ ค่าลงทะเบียน online
9 C123-0010 นางสาว หทัยชนก คล้ายสมาน ค่าลงทะเบียน online
10 C123-0011 ภก. สมใจ นันทารมย์เจริญ ค่าลงทะเบียน fax
11 C123-0012 นางสาว วราพรรณ มะหาแสน ค่าลงทะเบียน fax
12 C123-0013 พลเรือเอก สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ ค่าลงทะเบียน fax
13 C123-0017 นาย ฐิติพงษ์ วิชิตนาค ค่าลงทะเบียน corp-online
14 C123-0018 นางสาว ลำปาง ศิริจันทร์ ค่าลงทะเบียน corp-online
15 C123-0019 นางสาว วรรณขนิษฐา เสนาวงษ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
16 C123-0022 นางสาว สิริกร อนันทะสะ ค่าลงทะเบียน fax
17 C123-0023 นางสาว เสาวนีย์ อาภาวศิน ค่าลงทะเบียน corp-online
18 C123-0024 นาย พรดนัย สารธนายุต ค่าลงทะเบียน corp-online
19 C123-0025 นางสาว รติรัตน์ รัตนไทย ค่าลงทะเบียน mail
20 C123-0026 นางสาว วิมลรัตน์ ช่างสลัก ค่าลงทะเบียน corp-online
21 C123-0027 นางสาว ภูริชญา โนราช ค่าลงทะเบียน corp-online
22 C123-0028 นางสาว สุธินี อินแถลง ค่าลงทะเบียน corp-online
23 C123-0029 นางสาว อริศราภรณ์ เพ็ญหนู ค่าลงทะเบียน mail
24 C123-0030 นางสาว ธนารัตน์ คมใน ค่าลงทะเบียน mail
25 C123-0031 นางสาว นวลจันทร์ จังอินทร์ ค่าลงทะเบียน mail
26 C123-0033 นางสาว จันทิมา สุวรรณ ค่าลงทะเบียน online
27 C123-0038 นาย ทักษิณ พันธ์ปุย ค่าลงทะเบียน online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  วิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

อัตราค่าลงทะเบียน
5,000 บาท/คน
กำหนดลงทะเบียนพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561

การชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญชี 026-443603-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**แคลเซียมกับโรคกระดูกพรุน ตอนที่ 1 ?
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เขาว่ากันว่า แคลเซียม ไม่มีปร...
Read this article
อันตรกิริยาระหว่างส้มโอกับยา (ตอนที่ 2)
อาจารย์ ดร.ภญ.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ และ อาจารย์ ดร.ภก.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### อ่านบทความ “อันตรกิริยาระหว่างส้มโอกั...
Read this article
ยาเลื่อนประจำเดือน .. ที่นี่มีคำตอบ
เภสัชกร สุรศักดิ์ วิชัยโย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### การมีประจำเดือนในช่วงเวลาที่ไม่ต้องการให...
Read this article
ตรวจเลือดกับการตรวจร่างกายประจำปี
รองศาสตราจารย์.ดร.ภญ.พิสมัย กุลกาญจนาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.dr-olivier-clinic.com/wp-content/uploads/2014/01/dr-olivier-ch...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554