การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2018: Pharmacotherapy of Pain and Palliative Care
วันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-029-07-2561 จำนวน 15 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
วิทยาการด้านยาในปัจจุบันต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ นอกจากนี้ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย จึงมีความประสงค์ที่จะนำเสนอการประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2553 และมีแผนการจัดประชุมในลักษณะเป็นรายปี ในแต่ละปีจะมีปรัชญาการประชุมที่เหมือนกันคือเน้นการบูรณาการ แต่เนื้อหาการประชุมอาจจะแตกต่างกันออกไปตามศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับปี พ.ศ. 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการประชุมที่เน้นการดูแลการใช้ยาที่ใช้รักษาความปวด (pain) ประเภทต่าง ๆ และการใช้ยาเพื่อดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะท้ายของชีวิต (palliative care) ขึ้น ซึ่งเนื้อหาการประชุมได้ครอบคลุมสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของความปวด เภสัชวิทยาของยาแก้ปวดหลักและยาแก้ปวดเสริม แนวทางการรักษาอาการปวดที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ ได้แก่ อาการปวดหลังการผ่าตัด อาการปวดเหตุพยาธิสภาพระบบประสาท อาการปวดจากโรคมะเร็ง และอาการปวดเรื้อรังจากภาวะอื่นที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะท้ายของชีวิต การใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการทรมานต่าง ๆ ที่อาจพบในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว เช่น ปวด เหนื่อย หายใจลำบาก ท้องผูก ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน รวมถึงการใช้ยาจิตเวชเพื่อรักษาอาการผิดปกติของพฤติกรรมและอารมณ์ที่พบบ่อยในผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิต โดยเฉพาะอาการวิตกกังวล และภาวะเพ้อ (delirium) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเภสัชกรในการดูแลด้านยาสำหรับผู้ป่วยที่มีความปวด และผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาแบบประคับประคอง ร่วมกับทีมบุคลากรสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยจากการใช้ยาสูงสุดต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจที่ลงทะเบียน จำนวน 300 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th; amporn.son@mahidol.ac.th; riana.wad@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-354-7502 และหน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทร./โทรสาร 02-644-4536

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 3,000.00 THB
ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 3,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


การสมัครและลงทะเบียน - สมัครพร้อมชำระเป็นเงินสดที่ งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-454264-0 ชื่อบัญชี “Pharmacy Review and Update Series” หรือ - สมัครทาง Online ที่เว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม Scan ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) หรือ - ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 02-644-4536 หรือ 02-354-4326 หรือทางไปรษณีย์ ไปยัง หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ในวันประชุม โปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ค่าลงทะเบียน - สมัครและโอนเงิน ภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท - สมัครและโอนเงิน หลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- วส 00-2561 ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ เรื่อง PRUS2018 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29/3/2561 11:42น.
- ศธ 0517.08 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ- PRUS2018 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29/3/2561 11:42น.
- โครงการ Pharmacy Review and Update Series 2018_Pain and Palliative Care หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/4/2561 10:6น.
   


 

http://tinyurl.com/y9j4mdos

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C127-0001 ภญ. อำนวยพร แดงสีบัว ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
2 C127-0002 ภญ. จีรารัฐ คงรอด ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
3 C127-0003 ภญ. อรวรา พฤษธิสาริกร ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
4 C127-0004 ภญ. กัลยา งามวิริยะพงศ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
5 C127-0005 ภญ. นภาภร พวงมะลิ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
6 C127-0006 ภญ. ธีราพร ทัศพร ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
7 C127-0008 ภญ. สุมาลี พิทักษ์ลิมนุวงศ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
8 C127-0009 ภญ. เสาวลักษณ์ ฉายวิริยะ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
9 C127-0010 ภญ. จรัสศรี เกิดสำราญ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
10 C127-0011 ภญ. นิธิมา เศรษฐธรกุล ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
11 C127-0012 ภญ. ศิริกมล รัตนานนท์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
12 C127-0015 ภญ. สวิตตา จังโหลนราช ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
13 C127-0016 ภญ. จุฑารัตน์ วัชรสุวรรณเสรี ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
14 C127-0017 ภญ. วรรณิดา วงษ์ระวัง ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
15 C127-0018 ภญ. สมพร จันทร์สุขเศรษฐ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
16 C127-0020 พญ. วรรณวิภา มาลัยทอง ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
17 C127-0021 ภญ. ตีรณา นีละเสน ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
18 C127-0023 ภญ. ธมนพัชร์ กาวิโล ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
19 C127-0024 ภญ. ประพรรัตน์ วิเศษสิงห์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
20 C127-0026 ภญ. ศิริรัตน์ กฤตยาวาณิชย์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
21 C127-0027 ภญ. น้ำฝน สุขอ่อน ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
22 C127-0028 ภญ. โชติมา อบเหลือง ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
23 C127-0030 ภญ. ปาริชาติ วงษ์หนองแล้ง ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
24 C127-0031 ภญ. อนงค์นาถ ธเนศสกุล ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
25 C127-0032 ภญ. ธมลวรรณ พรประสิทธิ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
26 C127-0033 ภญ. อัญชิสา อภิกุลวณิช ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
27 C127-0034 ภญ. ปรีดิ์ณพัชร์ โกมลวิภาต ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
28 C127-0035 นางสาว ปิยนุช วรฉัตร ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
29 C127-0036 ภญ. รวิพิมพ์ พิมพ์กลัด ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
30 C127-0037 ภญ. ธัญมน ไกรรณภูมิ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
31 C127-0038 ภญ. ณิชาภัทร แสนโสดา ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
32 C127-0039 ภญ. หทัยกาญจน์ ก๋ำนารายณ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
33 C127-0040 ภญ. พีริยา เที่ยงตรง ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
34 C127-0042 ภญ. สมศรี ฉันทสุวรรณกุล ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
35 C127-0043 ภก. สมยศ ศรีขจรเกียรติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
36 C127-0044 ภญ. ชนากานต์ ชีวาภาคย์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
37 C127-0045 ภญ. ฐิติพร นาคทวน ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
38 C127-0047 ภญ. ธิติมา เพ็งสุภาพ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
39 C127-0048 ภญ. เอมอร เลิศรัฐวิสาร ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
40 C127-0050 ภก. อานนท์ ภัทรปวัตน์วิทู ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
41 C127-0053 ภก. ภีระ เรือนแก้ว ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
42 C127-0054 ภญ. ธมลวรรณ ดุลสัมพันธ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
43 C127-0055 ภญ. สาวิตรี ษรโยหา ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
44 C127-0057 ภญ. อรทัย สุธีรยงประเสริฐ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
45 C127-0058 ภญ. วรลักษณ์ สุุระดม ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
46 C127-0059 ภญ. กรรณิการ์ เอี่ยมเกื้อกูล ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
47 C127-0060 ภญ. ณัฎฐิรา วิศิษฐ์โสภา ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
48 C127-0061 ภญ. พัชรินทร์ สุภาพโสภณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
49 C127-0062 ภญ. นันทพร เล็กพิทยา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
50 C127-0063 ภญ. สุไมพร กรุดพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
51 C127-0064 ภก. คทา บัณฑิตานุกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
52 C127-0065 ภก. ณัฐดนัย มุสิกวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
53 C127-0066 ภญ. วรรณภา วิฐาพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
54 C127-0067 ภก. จตุพร ทองอิ่ม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
55 C127-0068 ภก. ลิขิต บุญเกิด ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
56 C127-0069 ภก. จักรกฤษณ์ ใจดี ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
57 C127-0070 นาย รัฐวุฒิ ศรีสิงหเดช ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
58 C127-0071 ภญ. วรัดดา ศรีชวนะ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
59 C127-0072 ภก. ภูมิวศิษฏ์ วงษา ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
60 C127-0073 ภญ. พิชชากร ชูประเสริฐ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
61 C127-0074 ภญ. อรวริญญ์ วชิรสินไพศาล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน fax
62 C127-0075 นพ. เนตร หังสวณิช ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 mail
63 C127-0076 ภญ. ปรีดา รุ่งรัตนพงษ์พร ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
64 C127-0077 ภญ. วิชญาพร ไสยสิทธิ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
65 C127-0078 พญ. ธนาภรณ์ กฤตสิน ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 corp-online
66 C127-0079 นาง สุทธิลักษณ์ บัวพันธ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 corp-online
67 C127-0080 ภญ. กนกพรรณ เกษมสุข ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 onsite
68 C127-0082 ภญ. กฤติมา ขาวละออ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
69 C127-0083 ภญ. กุลธิดา ปัญยะ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
70 C127-0084 ภญ. ณัฐธิดา เหลืองสุชนกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
71 C127-0085 ภญ. พิไลวรรณ สุวรรณชื่น ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
72 C127-0086 ภญ. วณิชยา แซ่ลิ้ม ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
73 C127-0087 ภญ. ปัทมา เหล่าวราพันธุ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 mail
74 C127-0088 ภญ. นันทรัตน์ วัฒนผาสุกานนท์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
75 C127-0089 ภญ. สุดธิดา พงศ์ภัทรภัค ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
76 C127-0091 ภญ. พรินทร สว่างอารมย์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
77 C127-0092 ภก. คมสัน โสตางกูร ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 corp-online
78 C127-0093 ภญ. ชวพร ลีลาเวทพงษ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 corp-online
79 C127-0094 ภญ. กชญดา โกศลสิทธิ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
80 C127-0095 ภญ. ฆอบเสาะ หะสาเมาะ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
81 C127-0096 ภญ. ธนิตา ศรีคุ้ม ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
82 C127-0097 ภญ. ชนากานต์ เลียวรักษ์โอฬาร ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
83 C127-0098 ภญ. นวพรรณ ลิ้มทองไพศาล ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
84 C127-0099 ภก. คณิต บุญธารา ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 onsite
85 C127-0100 ภญ. สาวิตรี วงค์วาส ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
86 C127-0101 ภญ. อัจฉรา สุวรรณกิจ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
87 C127-0102 ภญ. มนสิชา เพ็งคล้าย ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
88 C127-0103 ภญ. สุภัทธา ตรีสุวรรณ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
89 C127-0104 ภญ. ณัฐพร วรวงศ์วิโรจน์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
90 C127-0105 ภญ. ภารดี แซ่คู ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
91 C127-0106 ภญ. พรชนก แตงสมบูรณ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
92 C127-0107 ภญ. โมเรศ ศรีบ้านไผ่ ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 corp-online
93 C127-0108 ภญ. กมลชนก คงเพ็ง ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
94 C127-0109 ภญ. นัทธมน เดชประภัสสร ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 corp-online
95 C127-0110 นางสาว สุชาดา ทรัพย์พิทยากร ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
96 C127-0111 ภญ. มาลี พัดเพชร ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
97 C127-0112 ภก. บุญฤทธิ์ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
98 C127-0113 ภญ. พิชชานันท์ เพ็งช่วย ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
99 C127-0115 ภญ. ปิยะนาถ แสงมณี ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
100 C127-0117 ภญ. ดวงขวัญ เปรมพินิจพงศ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
101 C127-0118 ภญ. สุพัตรา พัฒนจารีต ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 corp-online
102 C127-0119 นพ. สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์ ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
103 C127-0120 ภญ. วรพา คุณาวุฒินันท์กร ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
104 C127-0121 ภญ. สุกัญญา ตาปนานนท์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
105 C127-0122 นพ. ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
106 C127-0123 ภก. วีรวิชญ์ เสาววัฒนพัฒน์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
107 C127-0124 ภญ. มนสิชา จิตรีธรรม ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
108 C127-0125 ภก. ไกรฤกษ์ ศานติอาวรณ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
109 C127-0126 ภก. นิติ เหนือมณีมงคล ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
110 C127-0127 ภญ. ญาณิศา ษมาวัตร ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
111 C127-0128 ภก. อรรณพ ภู่ประดิษฐ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
112 C127-0129 ภก. ปริทัศน์ สุขสนาน ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
113 C127-0131 ภญ. พิมลพรรณ พงษ์กล่ำ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
114 C127-0132 ภญ. ชลพิชชา บานเย็น ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
115 C127-0134 ภญ. ณัฏฐ์นรี ก้งโง้ย ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
116 C127-0135 ภญ. ธนนันต์ เกษสุวรรณ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
117 C127-0136 ภญ. มีนานุช พิรุณ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
118 C127-0137 ภญ. สุพาณี สุพงศ์พัฒนกิจ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
119 C127-0138 ภญ. นวพร แก้วชูเสน ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
120 C127-0139 ภญ. นริสรา แสงเทียน ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
121 C127-0140 ภญ. สุวิมล ยี่ภู่ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
122 C127-0141 ภก. คชาทอง นพคุณสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
123 C127-0142 ภญ. สมฤดี ริมดุสิต ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
124 C127-0143 พญ. วิชิตา วิชาชัย ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
125 C127-0144 ภญ. ณัฐพร เลิศดี ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
126 C127-0145 ภญ. พราวพักตรา ทองเอี่ยม ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
127 C127-0146 ภญ. ณิชาภา ตั้งสมบัติวิสิทธิ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
128 C127-0147 ภญ. ศรีสมพร ปรีเปรม ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
129 C127-0148 ภญ. นันทิพร อภินันทนีสถิต ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
130 C127-0149 ภก. นพดล กลิ่นหวล ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
131 C127-0150 พญ. สุทธดา อมราภรณ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
132 C127-0151 พญ. ชุติมา สิมะสาธิตกุล ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
133 C127-0152 ภก. เอกเศรษฐ์ บุญขจรเดช ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
134 C127-0153 ภก. ภทรชัย พรปัญญานุกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
135 C127-0154 ภญ. อรุณวรรณ วัฒนพงศ์ชาติ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
136 C127-0155 ภญ. สุกัญญา วิบูลรังสรรค์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
137 C127-0158 ภญ. วิภาวี ชาดิษฐ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
138 C127-0159 ภก. ทวีเกียรติ เครือแพทย์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
139 C127-0160 ภก. เอกประพันธ์ ทำสะดวก ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
140 C127-0162 ภก. วุฒิชัย วงษ์เลี้ยง ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
141 C127-0163 ภญ. วรรณวิสา จินดาดำรงวนิช ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
142 C127-0164 ภญ. ธณัถฐา ปวะบุตร ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
143 C127-0165 ภญ. อังคณา วิญญูวิริยวงศ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
144 C127-0166 ภญ. ธนัญญา ถาน้อย ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
145 C127-0167 ศ.นพ. วิชัย อิทธิชัยกุลฑล ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
146 C127-0168 ภญ. วราภรณ์ เวชพานิช ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
147 C127-0169 พญ. มัลลิกา อาฮูยา ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
148 C127-0170 ภญ. จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
149 C127-0171 นพ. ธงชัย เต็มปีติกุล ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
150 C127-0172 พญ. ขวัญชนก ธัญญาวินิชกุล ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
151 C127-0173 พญ. สุริสา ศิริวงศ์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
152 C127-0175 ภญ. ฤตินันท์ บุศย์ประยูร ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
153 C127-0176 ภก. กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
154 C127-0177 ภก. พงศธร มีสวัสดิ์สม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
155 C127-0178 ภก. สิทธิชัย ฤทธิกุลสิทธิชัย ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
156 C127-0179 ภญ. จิตราภรณ์ อรุณ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
157 C127-0180 ภญ. ชุติมา เจี้ยเวชศิลป์ ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
158 C127-0181 ภญ. ปาริชาติ เหล็กแข็ง ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
159 C127-0182 ภญ. ศุภิสรา ชำนาญจิตต์ ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
160 C127-0183 ภก. เจนวิทย์ เดชรักษา ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
161 C127-0184 ภญ. อุษณีย์ อังทองกำเนิด ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
162 C127-0185 ภก. ธีธัช กันยุบล ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 corp-online
163 C127-0186 พ.ท. ประยุทธ์ จงเปาหยิน ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 corp-online
164 C127-0187 ภญ. ศุภรภา สุนทรอดิศัย ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 corp-online
165 C127-0188 ภญ. สวิตตา มธุรสพรวัฒนา ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 corp-online
166 C127-0189 ภญ. กชวรรณ วงษ์จันนา ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 corp-online
167 C127-0190 ภญ. สรพัศ ล้ออุทัย ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 corp-online
168 C127-0191 ภญ. มานิตา หาญพานิชเจริญ ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 online
169 C127-0193 ภก. วรชาติ เลิศพิภพเมธา ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 mail
170 C127-0194 ภญ. วีณารัตน์ เสนาวิน ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 mail
171 C127-0195 ภก. วราทิตย์ วรรณเรศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
172 C127-0196 ภญ. ปรางวิภา มาลากรรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
173 C127-0197 ภญ. กิ่วทิพย์ ภูพิพัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
174 C127-0198 ภญ. สายฝน ลักษณาวร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
175 C127-0199 ผศ.พญ. กรวีร์ พสุธารชาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
176 C127-0200 ภญ. กฤตติกา ตัญญะแสนสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C127-0007 ภญ. พรศิริ ไพทอง (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
2 C127-0013 ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
3 C127-0014 ภก. วีระศักดิ์ เหล่าตระกูล (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
4 C127-0019 พญ. รภาพรรร ฉลอง (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
5 C127-0022 ภก. โชติวุฒิ เลาหศิริ (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
6 C127-0025 ภญ. จิรภรณ์ กานาค (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
7 C127-0029 ภญ. ชุติมา สันป่าแก้ว (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
8 C127-0041 ภญ. ปิยะดา เพชรสวัสดิ์ (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
9 C127-0046 ภญ. พัชมณ สุพิทักษ์ (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
10 C127-0049 ภญ. ปรียาภา ประมวลญาติ (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
11 C127-0051 ภก. อนุพล จันทภักดิ์ (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
12 C127-0052 ภญ. ธัญกร ฝักเจริญผล (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
13 C127-0056 ภญ. จุมพิตา ยอดสุรางค์ (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
14 C127-0081 ภญ. นฤมล คูณเจริญรัตน์ (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
15 C127-0090 ภญ. ธัญญาลักษณ์ รัตนหิรัญรัตน์ (corp-online) ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน
0 THB
16 C127-0114 ภก. เยือน แย้มขำ (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
17 C127-0116 ภญ. ณัฐชา พิมพ์เลิศ (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
18 C127-0130 ภญ. ปิยะพร อินทร์ปิ่น (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
19 C127-0133 ภญ. ธีราพร ทัศพร (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
20 C127-0156 ภก. เอกเศรษฐ์ บุญขจรเดช (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
21 C127-0157 พ.ท. ประยุทธ์ จงเปาหยิน (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
22 C127-0161 ภญ. พิธัญญา มะลารัมย์ (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
23 C127-0174 ภก. วรพงษ์ สังสะนะ (online) ลงทะเบียนภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3000 THB
24 C127-0192 ภญ. ธนิตา จำปาเรือง (online) ลงทะเบียนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

การสมัครและลงทะเบียน
- สมัครพร้อมชำระเป็นเงินสดที่ งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-454264-0 ชื่อบัญชี “Pharmacy Review and Update Series” หรือ
- สมัครทาง Online ที่เว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม Scan ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) หรือ
- ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 02-644-4536 หรือ 02-354-4326 หรือทางไปรษณีย์ ไปยัง หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ในวันประชุม โปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
ค่าลงทะเบียน
- สมัครและโอนเงิน ภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
- สมัครและโอนเงิน หลัง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง

 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**เครื่องสำอางสำหรับผู้ชาย ใช้ของผู้หญิงได้หรือไม่?
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ปัจจุบันจะพบว่ามีการโฆษณาขายเครื่องสำอางสำ...
Read this article
น้ำมันหอมระเหย...ชีวิตนี้ขาดเธอไม่ได้
รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อมบุญ วัลลิสุต ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ตื่นเช้าขึ้นมาลุกขึ้นไปแป...
Read this article
ย่านาง ...อาหารที่เป็นยา
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ย่านางนับว่าเป็นผักที่มีประโยชน์อีกชนิดหนึ่ง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง...
Read this article
หอมดอกปีบ
ภญ.กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://medthai.com/wp-content/uploads/2013/08/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%9A.jpg ### &nbs...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554