การประชุมวิชาเภสัชกรรม 3 สาขา (TSAC) ครั้งที่ 1 (เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก) เภสัชกรรมกับผู้ป่วยสูงอายุ
วันที่ 8 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-027-08-2561 จำนวน 13.5 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
สังคมไทยในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุในสัดส่วนที่มากกว่าประชากรในกลุ่มวัยอื่นๆ ความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของระบบสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลงนี้จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ การศึกษาจำนวนมากพบปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาซ้ำซ้อน อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา รูปแบบยาที่ไม่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุ การใช้ยาตามสั่ง รวมไปถึงการเข้าถึงยา พฤติกรรมทางสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุ เทคโนโลยีทางยาใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อปัญหาทางสุขภาพของผู้สูงอายุ ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในลักษณะองค์รวม ที่รวมมิติทางยาที่ได้กล่าวข้างต้น กอปรกับภาควิชาเภสัชกรรม มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก จึงเห็นควรให้จัดการประชุมนี้ขึ้นในลักษณะที่มีการผสมผสานองค์ความรู้ทั้ง 3 สาขา เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาทางยาของผู้ป่วย และการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และผู้สนใจ จำนวน 300 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02 6444536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน 2,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


การสมัครและลงทะเบียน สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ค่าลงทะเบียน ราคา 2,500 บาท (ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- กำหนดการการประชุมวิชาเภสัชกรรม 3 สาขา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/7/2561 21:27น.
- ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 3 สาขา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/7/2561 21:27น.
- ขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการ 3 สาขา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/7/2561 21:28น.
   


 

http://tinyurl.com/ydyzly6r

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C129-0001 ภญ. ปัญจวรรณ อำไพสุวรรณ ค่าลงทะเบียน online
2 C129-0002 ภญ. กอบกาญจน์ สินทรัพย์ ค่าลงทะเบียน online
3 C129-0003 ภญ. วรพร จินาพร ค่าลงทะเบียน online
4 C129-0004 ภญ. มนชยา ศิริอังคาวุธ ค่าลงทะเบียน online
5 C129-0005 ภก. สันต์ ดอรอมาน ค่าลงทะเบียน online
6 C129-0006 ภญ. ชนันท์ณัท เดชะคุปต์ ค่าลงทะเบียน online
7 C129-0007 ภญ. นวพร เชวงชินวงศ์ ค่าลงทะเบียน online
8 C129-0010 ภญ. พรรัตน ภู่พิทยา ค่าลงทะเบียน online
9 C129-0011 ร.อ.หญิง เพ็ญลักษณ์ แก้วทอง ค่าลงทะเบียน online
10 C129-0012 ภญ. ปุณยาภร รัตนชีวร ค่าลงทะเบียน online
11 C129-0014 ภญ. ทาริกา วีรวงศ์ตระกูล ค่าลงทะเบียน online
12 C129-0015 ภญ. ชื่นกมล เนตรชลายุทธ ค่าลงทะเบียน online
13 C129-0016 ภญ. อุษา ลัภนลาภลอย ค่าลงทะเบียน online
14 C129-0017 ภญ. วนิชา สุประดิษฐอาภรณ์ ค่าลงทะเบียน online
15 C129-0018 ภญ. วราริณ ปัญญารัตน์ ค่าลงทะเบียน online
16 C129-0019 ภญ. รวิพิมพ์ พิมพ์กลัด ค่าลงทะเบียน online
17 C129-0020 ภญ. ดวงกมล เลียวกิตติกุล ค่าลงทะเบียน online
18 C129-0021 ภญ. พาริชา ชีรประชา ค่าลงทะเบียน online
19 C129-0022 ภญ. ศุภนิธ อุ่นใจ ค่าลงทะเบียน online
20 C129-0023 ภญ. สุภาวลี วิริยะสม ค่าลงทะเบียน online
21 C129-0024 ภญ. ธีมาพร สายมา ค่าลงทะเบียน online
22 C129-0025 ภญ. กัญจนา ชนะวรรณ์ ค่าลงทะเบียน online
23 C129-0026 ภญ. ปาริฉัตร ภูมิบ่อพลับ ค่าลงทะเบียน online
24 C129-0027 ภญ. จิตติมา โภคาประกรณ์ ค่าลงทะเบียน online
25 C129-0028 ภญ. ภัสสรา ไตรชมภูชูชนะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
26 C129-0030 ภก. เอกประพันธ์ ทำสะดวก ค่าลงทะเบียน online
27 C129-0031 ภญ. สาวิตรี เจนรุ่งโรจน์สกุล ค่าลงทะเบียน online
28 C129-0032 ภญ. ศรศิรี ประพฤติธรรม ค่าลงทะเบียน online
29 C129-0033 ภก. ธนากร ดุลนีย์ ค่าลงทะเบียน online
30 C129-0034 ภญ. สมร บุญวิสูตร ค่าลงทะเบียน online
31 C129-0035 ภญ. ณัฐพร สุดสุข ค่าลงทะเบียน online
32 C129-0036 ภญ. วิภาวี รอดจันทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
33 C129-0037 ภญ. ศุทธินี ทรัพย์โชคอนันต์ ค่าลงทะเบียน online
34 C129-0038 ภญ. ปทิตตา เหล่าโนนคร้อ ค่าลงทะเบียน online
35 C129-0039 ภญ. ภมรวรีย์ ลัทธิโสภณกุล ค่าลงทะเบียน online
36 C129-0040 ภญ. ศุภวรรณ จริงจิตร ค่าลงทะเบียน online
37 C129-0041 ภญ. พัชมณ สุพิทักษ์ ค่าลงทะเบียน online
38 C129-0042 ภญ. ระหงษ์ วงศ์เกียรติขจร ค่าลงทะเบียน online
39 C129-0043 ภญ. สมสกุล ศิริไชย ค่าลงทะเบียน online
40 C129-0044 ภก. ณรงค์พล สันติวิกรานนท์ ค่าลงทะเบียน online
41 C129-0045 ภญ. ภรภัทร ฟราเซียร์ ค่าลงทะเบียน online
42 C129-0046 ภญ. มุจจรินทร์ หาญทรงกณิฏฐ์ ค่าลงทะเบียน online
43 C129-0047 ภญ. ศุภิสรา ผลประสิทธิโต ค่าลงทะเบียน online
44 C129-0048 ภก. ปรัชญา ล้อตระกานนท์ ค่าลงทะเบียน online
45 C129-0049 ร.ต.อ.หญิง รพีพร จำเนียรสุข ค่าลงทะเบียน online
46 C129-0050 ภก. กษมา โครตเทียม ค่าลงทะเบียน online
47 C129-0051 ภญ. ภัครินทร์ โสภณวัฒนกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
48 C129-0052 ภก. สัญญา ยือราน ค่าลงทะเบียน online
49 C129-0053 ภญ. สุภาวดี นิ่มนวล ค่าลงทะเบียน online
50 C129-0054 ภญ. สิรินทร์ นาถอนันต์ ค่าลงทะเบียน online
51 C129-0055 ภญ. กรกนก ไชยสุทธิ์ ค่าลงทะเบียน online
52 C129-0056 ภญ. อัญชลี อังศธรรมรัตน์ ค่าลงทะเบียน online
53 C129-0057 ภญ. เกล็ดดาว ธิมา ค่าลงทะเบียน online
54 C129-0058 ภญ. วนิชา มีชาญเชี่ยว ค่าลงทะเบียน online
55 C129-0060 ภก. ธนัญชัย จวบประสพ ค่าลงทะเบียน online
56 C129-0061 ภญ. จิรภรณ์ กานาค ค่าลงทะเบียน mail
57 C129-0062 ภญ. ยิ่งพรรณ กลิ่นอาจ ค่าลงทะเบียน online
58 C129-0063 ภก. วิรัญชน์ ตวงสุวรรณ ค่าลงทะเบียน online
59 C129-0064 ภญ. พรชนก นันตะเสนีย์ ค่าลงทะเบียน online
60 C129-0065 ภญ. มุทิตา ปรีมาศ ค่าลงทะเบียน online
61 C129-0066 ภญ. ณฐมน เอี่ยมหนู ค่าลงทะเบียน online
62 C129-0067 ภญ. ธมลณัฏฐ์ ลิ้มสุวรรณ ค่าลงทะเบียน online
63 C129-0068 ภก. สุพจน์ เดี่ยวรัตนกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
64 C129-0069 ภญ. พิมพ์ทอง ชนะชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
65 C129-0070 ภญ. ภัครินทร์ โสภณวัฒนกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
66 C129-0071 ภก. สมศักดิ์ วัจฉละฐิติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
67 C129-0072 นางสาว รัชนี พันธุ์โอภาส ค่าลงทะเบียน online
68 C129-0073 ภญ. ปิยะนาถ แสงมณี ค่าลงทะเบียน online
69 C129-0074 ภญ. พัชราภรณ์ นาคเอี่ยม ค่าลงทะเบียน online
70 C129-0075 ภญ. สุกันยา จรรยาเจริญ ค่าลงทะเบียน online
71 C129-0076 ภญ. สมฤดี คู่สุขธรรม ค่าลงทะเบียน online
72 C129-0078 ภก. รนกร ปริสุทธิวุฒิพร ค่าลงทะเบียน online
73 C129-0079 ภก. ศุภชัย จารุพานิช ค่าลงทะเบียน online
74 C129-0083 ภญ. สุพรรณี รามพูล ค่าลงทะเบียน online
75 C129-0084 ภญ. ลัดดาวัลย์ เธียรธิติ ค่าลงทะเบียน online
76 C129-0085 ภญ. ทวีพร ศูนย์ดอน ค่าลงทะเบียน online
77 C129-0086 ภญ. สุดสิริ ชาญณรงค์ ค่าลงทะเบียน online
78 C129-0087 ภญ. สุรีย์พร จิรนันทพาณิช ค่าลงทะเบียน online
79 C129-0088 ภญ. สิริกานต์ กวินอติชาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
80 C129-0089 พ.ต.หญิง พรสุข ตันติลีปิกร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
81 C129-0090 ภญ. ศศิธร กลับประสิทธิ์ ค่าลงทะเบียน online
82 C129-0091 ภก. พงศกร จีนกล่ำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
83 C129-0092 ภญ. จันจเนตร เตชรัชตนนท์ ค่าลงทะเบียน online
84 C129-0093 ภก. สุชาติ มัชฌิมานิสัย ค่าลงทะเบียน online
85 C129-0094 ภญ. อัญธิดา เสงี่ยมเฉย ค่าลงทะเบียน online
86 C129-0095 ภก. พินิจ เลิศวิมลลักษณ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
87 C129-0096 ภญ. จิตผกา เลิศวิมลลักษณ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
88 C129-0097 ภญ. โซเฟีย แก้วดำรงชัย ค่าลงทะเบียน online
89 C129-0098 ภญ. ปุณยวีร์ ลักษมีเศรษฐ์ ค่าลงทะเบียน online
90 C129-0099 ภญ. เสาวภา เอี๊ยวฉาย ค่าลงทะเบียน online
91 C129-0100 ภญ. สวรรยา รัตน์วิจิตต์เวช ค่าลงทะเบียน online
92 C129-0101 ภญ. ขันธรัตน์ บัญชามณีโรจน์ ค่าลงทะเบียน online
93 C129-0102 ภญ. แอนนี่ ไพศาลสิริกุล ค่าลงทะเบียน online
94 C129-0103 นางสาว ฉัตร์วิใล กระเดา ค่าลงทะเบียน online
95 C129-0104 รศ.ดร.ภก. กอบธัม สถิรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
96 C129-0105 อ.ดร.ภญ. กฤตติกา ตัญญะแสนสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
97 C129-0106 ภญ. นิโลบล เจนกาญจนดิลก ค่าลงทะเบียน online
98 C129-0107 ภญ. รัตนาพร นิละนนท์ ค่าลงทะเบียน online
99 C129-0108 ภญ. ธนัญญา พิรกิตติวรกุล ค่าลงทะเบียน online
100 C129-0109 ภญ. สิริลักษณ์ แย้มกลีบ ค่าลงทะเบียน corp-online
101 C129-0110 ภญ. วนัชพร พานทอง ค่าลงทะเบียน corp-online
102 C129-0111 ภญ. รุ่งทิวา ศรีจันทึก ค่าลงทะเบียน corp-online
103 C129-0112 ภญ. จันทนา ห่วงสายทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
104 C129-0113 ผศ.ดร.ภก. จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
105 C129-0115 ภก. ณัฐดนัย มุสิกวงศ์ ค่าลงทะเบียน online
106 C129-0116 อ.ดร.ภญ. จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
107 C129-0117 ภก. เอกรัตน์ สิทธิชาติบุรณะ ค่าลงทะเบียน online
108 C129-0118 ภญ. จิณณพัต เทพปริยะพล ค่าลงทะเบียน online
109 C129-0119 ภก. ธีรพงษ์ ธนกิจอนันต์ ค่าลงทะเบียน online
110 C129-0120 ภญ. นิจนาวี คำไชยเทพ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
111 C129-0122 รศ.ดร.ภญ. ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
112 C129-0123 ภญ. จิดาภา ฉัฐมะพรรณรังสี ค่าลงทะเบียน online
113 C129-0124 ผศ.ภก. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
114 C129-0125 รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
115 C129-0126 อ.ดร.ภญ. บุญธิดา มระกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
116 C129-0127 รศ.ดร.ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
117 C129-0128 รศ.ดร.ภก. ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
118 C129-0129 รศ.ดร.ภก. ปรีชา มนทกานติกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
119 C129-0130 อ.ดร.ภญ. ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
120 C129-0131 อ.ภญ. พิชญา ดิลกพัฒนมงคล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
121 C129-0132 อ.ดร.ภญ. ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
122 C129-0133 ภก. ภาณุพงศ์ เทียนสุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
123 C129-0134 อ.ดร.ภญ. มนทยา สุนันทิวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
124 C129-0135 รศ.ดร.ภญ. มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
125 C129-0136 อ.ภญ. ลักขณา สุวรรณน้อย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
126 C129-0137 อ.ดร.ภก. ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
127 C129-0138 รศ.ดร.ภญ. วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
128 C129-0139 ผศ.ดร.ภก. วิชิต โนสูงเนิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
129 C129-0140 ภญ. วิภารักษ์ บุญมาก ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
130 C129-0141 อ.ดร.ภก. วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
131 C129-0142 อ.ภญ. ศยามล สุขขา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
132 C129-0143 อ.ดร.ภญ. ศิตาพร ยังคง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
133 C129-0144 อ.ภก. ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
134 C129-0145 ผศ.ดร.ภญ. สมหญิง พุ่มทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
135 C129-0146 รศ.ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
136 C129-0147 รศ.ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
137 C129-0148 ภญ. สุวิดา ตั้งตระกูลธรรม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
138 C129-0149 ภญ. ปาริชาติ ธัมมรติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
139 C129-0150 ภญ. สุวิชา สร้อยสุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
140 C129-0151 ภญ. อโนมา เจริญทรัพย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
141 C129-0152 รศ.ดร.ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
142 C129-0153 ภญ. ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ ค่าลงทะเบียน mail
143 C129-0154 ภญ. ภูริชญา เมธีวรคุณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
144 C129-0155 ภญ. ปิ่นนุช โลหิตคุปต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
145 C129-0156 ภญ. สุวรรณี ฟูรังษีโรจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
146 C129-0180 ภญ. เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
147 C129-0181 ภญ. เสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
148 C129-0182 อ.ดร.ภญ. อมราพร วงศ์รักษ์พานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
149 C129-0183 อ.ดร.ภญ. อัญชลี จินตพัฒนากิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
150 C129-0184 รศ.ดร.ภก. อาทร ริ้วไพบูลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
151 C129-0185 รศ.ดร.ภญ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
152 C129-0186 ภก. สมศักดิ์ เสรีกิจเจริญ ค่าลงทะเบียน online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C129-0008 ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
2 C129-0009 ภก. วีระศักดิ์ เหล่าตระกูล (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
3 C129-0013 ภก. ประมนัส ตุ้มทอง (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
4 C129-0029 ภญ. ปิยะดา เพชรสวัสดิ์ (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
5 C129-0059 ภญ. วิภารัตน์ นุพันธ์ (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
6 C129-0077 ภญ. ปิยรัตน์ ปรีดียานนท์ (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
7 C129-0080 ภญ. ชุติมา วิจิตรานุวัตร (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
8 C129-0081 ภก. รัสมี งามหอม (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
9 C129-0082 ภก. ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
10 C129-0114 ภญ. มัทนา สรรพฤษสิน (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
11 C129-0121 ภญ. นลินี เครือทิวา (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

การสมัครและลงทะเบียน
สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ค่าลงทะเบียน ราคา 2,500 บาท

(ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**เก็บยาในโรงพยาบาลให้ถูกวิธี
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.clipartlord.com/wp-content/uploads/2013/10/hospital5.png #...
Read this article
โรคพิษสุนัขบ้า ร้ายแรง แต่ป้องกันได้!
โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร? “โรคพิษสุนัขบ้า”“โรคกลัวน้ำ”หรือ “โรคหมาว้อ&rdq...
Read this article
กระท่อม .. พืชที่ทุกคนอยากรู้
อาจารย์ ดร. ภก. สมนึก บุญสุภา ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://farm7.staticflickr.com/6133/5982207404_ed7e4bee05_o.jpg ###  ...
Read this article
ยาตีกันในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เภสัชกร วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### การใช้ยารักษาโรคมะเร็งนั้น ขนาดของยาที่ใช้เป...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554