การประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และแนวปฏิบัติด้านเภสัชบำบัดของยาชีววัตถุ ครั้งที่ 2
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561
ห้องประชุม 302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-031-06-2561 จำนวน 13 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ยาชีววัตถุ (biological products) เป็นยาที่ผลิตขึ้นโดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต เช่นพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) หรือ รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอเทคโนโลยี (recombinant DNA technology) ไฮบริโดมาเทคโนโลยี (hybridoma technology) เป็นต้น ยาในกลุ่มนี้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการรักษาโรคในปัจจุบัน เช่น โรคมะเร็ง (cancer) เบาหวาน (diabetes mellitus) ข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) การปลูกถ่ายอวัยวะ (organ transplantation) เป็นต้น แนวโน้มในอนาคตอัตราการเติบโตด้านการตลาดของยาชีววัตถุจะมีอัตราการเติบโตประมาณ 2 เท่าของยาที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี (ยาเคมี) หรือเรียกว่ายาที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก (small molecule drugs) เนื่องจากปัจจุบันองค์ความรู้ทางด้านการรักษาเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านพันธุกรรม (genetic) หรือภูมิคุ้มกันบำบัด (immunotherapy) ทำให้มีการคิดค้นยาให้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นประมาณร้อยละ 50 ของยาที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเป็นยาชีววัตถุ และมียาชีววัตถุที่อยู่ระหว่างรอขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าสู่ท้องตลาดอีกมาก ตัวอย่างเช่นในโรคมะเร็งมียาชีววัตถุที่อยู่ระหว่างพิจารณาโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาในปี 2018-2021 ประมาณ 81 รายการ คาดการณ์ว่าตลาดของยาชีววัตถุทั้งหมดทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 250,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ.2020 นอกจากนี้การเริ่มหมดสิทธิบัตรของยาชีววัตถุต้นแบบ (originator/innovator products) รุ่นแรกๆ จะส่งผลให้ในอนาคตอันใกล้จะมียาที่ผลิตเลียนแบบยาชีววัตถุต้นแบบ เรียกว่า ไบโอซิมิลาร์หรือยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilars) เริ่มเข้ามามีบทบาทที่เป็นทางเลือกของการรักษา
เภสัชกรโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยาชีววัตถุ แต่ยังขาดองค์ความรู้ด้านการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาชีววัตถุ และขาดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกและพิจารณายาชีววัตถุต้นแบบและยาชีววัตถุคล้ายคลึง ซึ่งเภสัชกรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมผ่านการประชุมวิชาการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง การประชุมวิชาการครั้งนี้จึงมีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ในการดูแลการใช้ยาได้มีองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าด้านยาชีววัตถุ และมีความเข้าใจในบทบาททั้งในด้านการคัดเลือก เก็บรักษา กระจายยา และให้คําแนะนํากับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในการใช้ยาอย่างเหมาะสมให้ได้ประโยชน์สูงสุด และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดจากการใช้ยาชีววัตถุ รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ใหม่ในหลักการของภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) สำหรับโรคมะเร็ง

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :Tel./Fax 02-6444536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


การลงทะเบียน ค่าสมัครเข้าร่วมประชุมคนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุมค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี • สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ • สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา หรือ ส่งทางโทรสาร (Fax) ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) มายังโทรสาร 02-644-4536 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์/โทรสาร 02-6444536 Email: ratree.pap@mahidol.ac.th หรือ ภาควิชาเภสัชวิทยา โทรศัพท์/โทรสาร 02-6448700 *** ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ ****

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- จดหมายขอเชิญประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17/4/2561 14:26น.
- จดหมายขออนุมัติจัดประชุม(1) หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17/4/2561 14:26น.
- กำหนดการประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17/4/2561 14:26น.
   


 

http://tinyurl.com/ya8ftc9g

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C130-0001 ภก. ทวีศักดิ์ ธรรมราช ค่าลงทะเบียน online
2 C130-0002 ภก. วิระพล ภิมาลย์ ค่าลงทะเบียน online
3 C130-0003 ภญ. ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช ค่าลงทะเบียน online
4 C130-0004 ภญ. วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม ค่าลงทะเบียน online
5 C130-0005 ภญ. ภารดี ศรีสุวรรณธัช ค่าลงทะเบียน online
6 C130-0006 ภญ. สุมาลี นาทีกาณจนลาภ ค่าลงทะเบียน online
7 C130-0007 นาย ภรัณพรรัสมิ์ จิวัตธนิน ค่าลงทะเบียน corp-online
8 C130-0008 นาย สันติราษฎร์ ภู่ด้าย ค่าลงทะเบียน corp-online
9 C130-0009 นางสาว วิลาวัณย์ ปั่นแก้ว ค่าลงทะเบียน corp-online
10 C130-0011 ภญ. อนุตรา พจน์เนตราคม ค่าลงทะเบียน online
11 C130-0014 ภญ. เพชรรัตน์ ทองดูศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
12 C130-0015 ภญ. พัชรินทร์ ปคุณวรกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
13 C130-0016 ภญ. จิราพร จิตตั้งตรง ค่าลงทะเบียน online
14 C130-0018 ภญ. วรารัตน์ ยังสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
15 C130-0019 ภญ. ภัทรพร เตชทวีฤทธิ์ ค่าลงทะเบียน online
16 C130-0020 ภญ. อัมพร ฮั่นตระกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
17 C130-0021 ภญ. นารีธร อุดมทองสุข ค่าลงทะเบียน online
18 C130-0022 ภญ. ชนิกา บุญญารักษ์ ค่าลงทะเบียน online
19 C130-0023 ภญ. ปราณี ธนอัญญาพร ค่าลงทะเบียน online
20 C130-0024 พ.ท.หญิง เพ็ญพรรณ สุภาภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
21 C130-0025 ภญ. วรวิมล เชิดชูจิต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
22 C130-0026 ภญ. วรีสา เตชะชาญวิชิต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
23 C130-0027 ภญ.ร.ต.อ.หญิง พิรดา วงษ์พิรา ค่าลงทะเบียน corp-online
24 C130-0028 ภก.ร.ต.ท. อฐิรัฐ จันทร์พานิชเจริญ ค่าลงทะเบียน corp-online
25 C130-0029 ภญ. ธนิษฐา พึ่งอัมรินทร์ ค่าลงทะเบียน corp-online
26 C130-0030 ภญ.นอ. มารินา ฐิตะฐาน ค่าลงทะเบียน corp-online
27 C130-0031 ภญ. จิราภรณ์ พันธ์เกษม ค่าลงทะเบียน corp-online
28 C130-0032 ภญ. รัตนา จิตรวีระนันทรังษี ค่าลงทะเบียน corp-online
29 C130-0033 ภญ. ศรีสุณีย์ โชคชัยพิทักษ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
30 C130-0034 ภญ. ชนานุช เอื้อสมหวัง ค่าลงทะเบียน corp-online
31 C130-0035 นาย รุจ สุวรรณเสวก ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
32 C130-0036 นาง วรพร ธีรชัยศุภกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
33 C130-0037 ภญ. ยุวรัตน์ เปรมประยูรวงศา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
34 C130-0038 ภก. ธนสิทธิ์ ภูเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
35 C130-0039 ภก. สมเจตน์ สุวรรณศิริพัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
36 C130-0040 ภก. ธีระพรรณ เหลืองรุ่งทรัพย์ ค่าลงทะเบียน online
37 C130-0041 ภก. บุญญวรรธน์ แก้วปันตา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
38 C130-0042 ภญ. ปริญญดา พีรธรรมานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
39 C130-0045 ภก. สุพล คงสัจวิวัฒน์ ค่าลงทะเบียน online
40 C130-0046 ภญ. กมลชนก ดาวลอย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
41 C130-0047 ภก. สมศักดิ์ เสรีกิจเจริญ ค่าลงทะเบียน online
42 C130-0048 ภญ. เก็จกนก แก่นบุญ ค่าลงทะเบียน online
43 C130-0049 ภญ. ปัญจรี สมสกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
44 C130-0050 ภญ. อัญมณี ปิ่นน้อย ค่าลงทะเบียน online
45 C130-0051 ภญ. สุภิญญา วัชรวสุนธรา ค่าลงทะเบียน online
46 C130-0052 นางสาว สมนภา บัวโทน ค่าลงทะเบียน fax
47 C130-0053 ภญ. สุดาวดี เจริญสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
48 C130-0054 ภญ. พัชรินทร์ สุภาพโสภณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
49 C130-0055 ภญ. สิรินารถ สกุลมา ค่าลงทะเบียน online
50 C130-0056 ภก. ชิษณุพงศ์ รัตนสินทวีกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
51 C130-0057 ภญ. วิมลศิริ ปัญจธนศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
52 C130-0058 ภญ. สิรีธร จันทรนิจกร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
53 C130-0059 ภญ. วิรากร ฉัตรมงคลพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
54 C130-0060 ภก. ธนพงษ์ เธียรผาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
55 C130-0061 นาย นิพล วรรณะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
56 C130-0062 ภก. จักรกฤษณ์ ใจดี ค่าลงทะเบียน corp-online
57 C130-0063 ภญ. วรัญญา ครองแก้ว ค่าลงทะเบียน corp-online
58 C130-0064 ภญ. อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ ค่าลงทะเบียน corp-online
59 C130-0065 ภก. ณัฐวุฒิ จรีบุญสมโภช ค่าลงทะเบียน corp-online
60 C130-0066 ภญ. อนุตรา ฆังตระกูล ค่าลงทะเบียน corp-online
61 C130-0067 ภญ. ดวงเดือน อังกลมเกลียว ค่าลงทะเบียน corp-online
62 C130-0068 ภญ. ฝันสุ ชุมวรฐายี ค่าลงทะเบียน corp-online
63 C130-0069 ภญ. ทวีวรรณ ปิยะพรมดี ค่าลงทะเบียน corp-online
64 C130-0070 ภญ. สุวรรษา ไชยวงศ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
65 C130-0071 ภก. ศิรปรัชญ์ จำปาหอม ค่าลงทะเบียน corp-online
66 C130-0072 ภญ. จริยา เกตุแก้ว ค่าลงทะเบียน corp-online
67 C130-0073 ภญ. เพียงเดือน ชัยวงศ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
68 C130-0074 ภญ. ณัฐพร ลิขิตสกุลชัย ค่าลงทะเบียน corp-online
69 C130-0075 ภญ. วรารักษ์ ทรัพย์อรัญ ค่าลงทะเบียน corp-online
70 C130-0076 ภญ. อภิชญา อดิสรณกุล ค่าลงทะเบียน corp-online
71 C130-0077 ภก.ร.ท. กิตติพันธุ์ ชินสร้อย ค่าลงทะเบียน corp-online
72 C130-0078 ภญ. ภัทรภร รักษ์ชูชีพ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
73 C130-0079 นาย พงศ์ศิษฎ์ จิตตวานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
74 C130-0080 นางสาว ปณิธิตา วิทยศรีเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
75 C130-0081 นางสาว พจนีย์ ญาณาธรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
76 C130-0082 นาย ธนภัทร ลิ้มเจริญพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
77 C130-0083 ภก.ดร. จตุพล เจริญกิจไพบูลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
78 C130-0084 ภก.ดร. นรภัทร ปีสิริกานต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
79 C130-0085 ภก.ดร. บัญชา เชื้อสุวรรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
80 C130-0086 ภญ.ดร. สุมาลี ฐิตินันท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
81 C130-0087 ภญ.ดร. สิริวรรณ ฉายะศรีวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
82 C130-0088 ภญ. สิริรัฐ สิริชูสินวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
83 C130-0089 ภญ. จิตโสมนัส สุพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
84 C130-0090 ภก. นิพนธ์ ลิมปวธัญญู ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
85 C130-0091 ภก. สราวุฒ์ โพธิ์ศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
86 C130-0092 ภญ. บุณยานุช สุธีราภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
87 C130-0093 ภญ. ธนิตรา จูงาม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
88 C130-0094 ภก. วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
89 C130-0095 ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
90 C130-0096 ภก. กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
91 C130-0097 ภญ. วรรณิศา ศรีจำนงค์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
92 C130-0098 ภญ. ทิพย์วิมล จุลหาญกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
93 C130-0099 ภญ. เกวลิน วรเวชธนกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
94 C130-0100 ภญ. วนิดา ศรีพวาทกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
95 C130-0101 ภก. ชัยวัฒน์ ตันติพลพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
96 C130-0102 ภก. ศิริชัย เจียตระกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
97 C130-0103 ภญ. ทลิยา ลครศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
98 C130-0104 นางสาว ธันย์ชนก วงศ์พัฒนาสิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
99 C130-0105 ภญ. สุวลักษณ์ ชั้นไพบูลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
100 C130-0106 ภญ. ณัฐพร วรรณภินพงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
101 C130-0107 ภญ. ปรียานุช ดีบุกคำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
102 C130-0108 ภก. ชัชสิน มุดเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
103 C130-0109 ภญ. เนตรนภา เลิศมาลัยมาลย์ ค่าลงทะเบียน mail
104 C130-0110 ภญ. วรลักษณ์ ทองศุภผล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
105 C130-0111 ภก. ชาญวิทย์ ภิ่นจอม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C130-0010 ภญ. อุมาพร กฤชกระพัน (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
2 C130-0012 ภญ. ทักขิณา ยาณะสาร (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
3 C130-0013 ภญ. ศิริลักษณ์ ทวีรัตน์ (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
4 C130-0017 ภก. สุเชษ สุขสงค์ (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
5 C130-0043 ภญ. พัชรี เจริญศิริ (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
6 C130-0044 ภญ. พรทิพา ตระการรังสี (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

การลงทะเบียน
ค่าสมัครเข้าร่วมประชุมคนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุมค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี
• สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
• สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา หรือ ส่งทางโทรสาร (Fax) ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) มายังโทรสาร 02-644-4536 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์/โทรสาร 02-6444536 Email: ratree.pap@mahidol.ac.th หรือ ภาควิชาเภสัชวิทยา โทรศัพท์/โทรสาร 02-6448700
*** ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ ****
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สอบทานความสมบูรณ์และถูกต้อง : รศ.ดร.ภก.ศุภโชค มั่งมูล และ ผศ.ดร.ภญ.วิลาสินี ซาโตะ ) ภาพ...
Read this article
ยาแก้ปวดศีรษะไมเกรน Ergotamine ใช้อย่างไรจึงจะปลอดภัย
ไมเกรน (migraine) เป็นโรคปวดศีระษะที่พบได้บ่อยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สาเหตุของโรคเชื่อว่าอาจเกิดจากพันธุกรรม หรือ ปัจจัยกระตุ้น (trigger factor)จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลทำให้หลอดเลือดแดง (vasodila...
Read this article
ทุเรียน..ราชาแห่งผลไม้
กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### แหม่...คำกล่าวนี้ไม่ถือว่าเกินไปจริงๆ เพราะเมือง...
Read this article
10 อันดับอาหารที่มีโปแทสเซียมสูง กับประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพ
ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### โปแทสเซียมเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็น...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554