การฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง
9 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-033-07-2561 จำนวน 48.25 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
โรคมะเร็งนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความรุนแรงในอันดับต้นๆ ของประเทศ และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอย่างมาก และการเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทยอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลจากรายงานของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของประเทศไทย โดยมีผู้ป่วยระหว่างอายุ 30-70 ปีเสียชีวิตด้วยมะเร็งจำนวน 43,829, 45,892 และ 47,086 คนในปี พ.ศ. 2555, 2556 และ 2557 ตามลำดับ นอกจากนี้จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทยด้วยโรคมะเร็งก็เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปี
ยาเคมีบำบัดจัดเป็นหนึ่งในแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยยากลุ่มเคมีบำบัดนี้เป็นยาที่มีลักษณะพิเศษสำคัญหลายประการเช่น มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่ซับซ้อน วิธีการเตรียมยาจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะและทำอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายแก่บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ยามีราคาค่อนข้างสูง ยาอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้มาก มีข้อควรระวังและข้อห้ามใช้จำนวนมาก อีกทั้งยังมีปฏิกิริยาระหว่างยาได้มากเช่นกัน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเคมีบำบัดเป็นอย่างดี เพื่อให้การใช้ยาเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุด
ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2560 – 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องผลิตเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อให้เภสัชกรเหล่านี้สามารถกลับไปทำงานร่วมกับบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามแผนดังกล่าว
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อตอบรับกับความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการผลักดันการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยการผลิตเภสัชกรที่มีความรู้พื้นฐานที่ดีในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อให้เภสัชกรเหล่านี้สามารถทำงานร่วมกับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ในการยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยไทยต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป/ บุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th; mupyserviceplan2018@gmail.com; supattra.kon@mahidol.ac.th; anuwat_asut@hotmail.co.th  โทรศัพท์ :- ภาควิชาเภสัชกรรม : คุณพิณพิศ แสงเภา หรือ คุณพูนทรัพย์ มี้เจริญ โทรศัพท์/โทรสาร 02-644-8694

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน 15,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


การสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-465770-4 ชื่อบัญชี ระบบการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ค่าลงทะเบียน - สมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียน 15,000 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- กำหนดการการฝึกอบรมระยะสั้นงานมะเร็ง_20062018 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/6/2561 14:34น.
- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/6/2561 14:34น.
   


 

http://tinyurl.com/ybe9qm4t

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  วิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

การสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน
สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-465770-4 ชื่อบัญชี ระบบการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ค่าลงทะเบียน
- สมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียน 15,000 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ทีมหมูป่า เด็กติดถ้ำ กับภาวะ Refeeding Syndrome ที่ต้องระวัง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://f.ptcdn.info/414/058/000/pb8yon3keuTGxUpoWmd-o.png ### ...
Read this article
ยาคุมฉุกเฉิน ... เรื่องจริงที่ผู้หญิงต้องรู้
ยาคุมฉุกเฉิน ชื่อนี้คุณผู้อ่านหลายท่านอาจไม่รู้จัก แต่ถ้าบอกว่าเป็น ยาคุมกำเนิดประเภทหนึ่ง หลายท่านคงร้อง อ๋อ แต่ช้าก่อน ท่านทราบหรือไม่ว่า ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน มีความเหมือนหรือแตกต่างจากยาคุมกำเนิดแ...
Read this article
ยาเบาหวาน ... กินอย่างไรให้ถูกต้อง
อาจารย์ เภสัชกร ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ยาเบาหวานแบ่งเป็นสองประเภทตา...
Read this article
เทอร์โมมิเตอร์กับการดูแลลูกน้อยเมื่อเป็นไข้
รองศาสตราจารย์.ดร.ภญ.พิสมัย กุลกาญจนาธร, รศ.ภญ.ยุวดี วงษ์กระจ่าง และ ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### &nb...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554