การประชุมวิชาการ Integration of Pharmacokinetic Principles to Support Rational Drug Use (PK-RDU) 2019
วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรม นารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-007-05-2562 จำนวน 15 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
การประชุมวิชาการ Integration of Pharmacokinetic Principles to Support Rational Drug Use (PK-RDU) 2019 จัดขึ้นเพื่อให้ฟื้นความรู้เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐานและแนะนำแนวทางการใช้หลักทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจโดยอาศัยกรณีศึกษาของผู้ป่วยเป็นตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานบริบาลผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรในการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อประกอบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หลักการพื้นฐานทางเภสัชจลนศาสตร์และค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ อิทธิพลของ protein binding และ volume of distribution ที่มีผลต่อการกำหนดขนาดยา แนวทางในการประยุกต์ข้อมูลจากการศึกษาด้านเภสัชจลนศาสตร์มาใช้กับผู้ป่วย แนวทางในการใช้ยาขนาดโถม (loading dose) การใช้หลักทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อการเพิ่มระยะเวลาการหยดยาทางหลอดเลือดดำ (prolonged infusion) การปรับเวลาบริหารยาปฏิชีวนะเข้ารอบเวลาการบริหารยามาตรฐาน ข้อควรทราบเกี่ยวกับการแปลผลการศึกษาชีวสมมูล แนวทางในการหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาด้านเภสัชจลนศาสตร์ แนวทางในการใช้ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ประกอบการประเมินอาการไม่พึงประสงค์ของยา การพิจารณาข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์เพื่อประกอบการใช้ยารักษาโรคเบาหวานอย่างสมเหตุผล คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยากลุ่ม tyrosine kinase inhibitor และแนวทางการกำหนดขนาดยาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง การประยุกต์ใช้ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์สำหรับยาต้านอาการทางจิต (antipsychotics) การบูรณาการเภสัชจลนศาสตร์เพื่อการใช้ยากลุ่มลดอาการปวดโอปิออยด์อย่างเหมาะสม การใช้หลักทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อส่งเสริมการใช้ยากดภูมิสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเฉพาะราย ข้อพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อการใช้ยากลุ่ม P2Y12 inhibitors, ยาลดความดันโลหิต ยากลุ่ม proton pump inhibitor, การเปลี่ยนเปลงทางเภสัชจลน์ศาสตร์ที่มีผลต่อยาในผู้ป่วยที่มีภาวะ sepsis หรือ septic shock, ข้อพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร์สำหรับการใช้ยากลุ่มต้านการแข็งตัวของเลือดและยาที่ใช้สำหรับโรคหัวใจต่างๆ ทั้งนี้ความรู้ที่ผู้เข้าประชุมได้รับจะช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัยอย่างสูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และผู้สนใจ จำนวน 300 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:pkrdu2019@gmail.com,supattra.kon@mahidol.ac.th,thosawan.ium@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :สาขาเภสัชกรรมคลินิก โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-2644-8694 หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ 0-2644-4536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 4,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ค่าลงทะเบียน สมัคร และโอนเงินค่าลงทะเบียน 4,500 บาท ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ว ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- รายละเอียดและกำหนดการ_งานประชุม PK-RDU2019 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/1/2562 10:20น.
- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง PK-RDU 2019 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/1/2562 10:20น.
- ขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง PK-RDU 2019 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/1/2562 10:21น.
   


 

http://tinyurl.com/y8s39xpo

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C135-0004 ภก. วันเพ็ญ ผณินทรารักษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C135-0005 ภญ. กัลยา งามวิริยะพงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C135-0001 ภญ. ปาจรีย์ ศรีอุทธา (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
2 C135-0002 ภญ. มณวรัตน์ เลาหจีรพันธุ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
3 C135-0003 ภญ. ณัฏฐวลัญชน์ เพชรนุ้ย (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
4 C135-0006 นางสาว ศศิวิมล หงษ์สา (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
5 C135-0007 นางสาว อธิปัติยา สังแก้ว (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
6 C135-0008 ภญ. วัฒนลักษณ์ วิมลใย (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
7 C135-0009 ภญ. สุภัทธา ตรีสุวรรณ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
8 C135-0010 ภก. ธณัฐ ชินวุฒิวงศ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
9 C135-0011 ภญ. ฐิตารีย์ อยู่แย้ม (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THB
10 C135-0012 ภก. นันทศักดิ์ งามจิตร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
4500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ค่าลงทะเบียน
สมัคร และโอนเงินค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ว
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**แกงเลียง อาหารเป็นยา
อุบลวรรณ บุญเปล่ง และ รองศาสตราจารย์ ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### &nb...
Read this article
จัดร้านยาเพื่อผู้สูงวัย
อาจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://www.thedrugstoremuellerdrugs.com/images/front.jpg ### ...
Read this article
โรคระบาดที่มากับน้ำท่วม (ตอนที่ 2) น้ำกัดเท้าและข้อควรปฏิบัติ
รองศาสตราจารย์แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ###น้ำกัดเท้า เป็นโรค/อาการที่พบมากหลังเ...
Read this article
ลดความอ้วนด้วยยาชุด...อันตราย
นศภ. ศิรดา เด่นชูวงศ์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ปัจจุบันโรคอ้วนเป็นปัญหาอย่างม...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554