การประชุมวิชาการบูรณาการทางเภสัชกรรม (TSAC) ครั้งที่ 2 (เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก) การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลในการดูแลผู้สูงอายุ
วันที่ 1-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-020-07-2562 จำนวน 16.25 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2564 โดยประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2574 ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายวิภาคและทางสรีรวิทยาเนื่องจากความชราเกิดขึ้นในทุกระบบอวัยวะของผู้สูงอายุ ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน หัวใจ มะเร็ง อัลไซเมอร์และอาจเป็นหลายโรคในเวลาเดียวกัน จึงทำให้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ได้แก่ ยา สมุนไพร ตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อรักษาหรือสร้างเสริมสุขภาพ เภสัชกรในฐานะบุคลากรทางการแพทย์จึงมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้สูงอายุรวมทั้งผู้ดูแลและครอบครัวเพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เภสัชกรจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในรูปแบบต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีทางยาใหม่ๆ ที่ทันสมัยเพื่อสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างสมเหตุผล
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นถึงความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุทั้งในด้านการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เทคโนโลยีทางยาที่ทันสมัย กอปรกับภาควิชาเภสัชกรรม มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก จึงได้จัดการประชุมนี้ในลักษณะการผสมผสานองค์ความรู้ทั้ง 3 สาขา เพื่อนำไปสู่การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างดี

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และผู้สนใจ จำนวน 300 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชกรรม Email: somying.pum@mahidol.ac.th หรือ tsac2mupy@gmail.com โทรศัพท์/โทรสาร  โทรศัพท์ :0-2644-8694 หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2644-4536 Email: supatra.kon@mahidol.ac.th งานคลังและพัสดุ โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-2354-431

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียน ราคา 3,000 บาท ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างและอาหารกลางวัน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- จดหมายขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ_TSAC2 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- จดหมายขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ_TSAC2 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- กำหนดการ TSAC แก้ไข 4 มิย 62 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5/6/2562 12:57น.
   


 

http://tinyurl.com/y6n2hzzt

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C140-0002 ศ.ดร.ภญ. จงจิตร อังคทะวานิช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
2 C140-0003 ภก. คันธรส จิตอัคคะ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
3 C140-0005 ภญ. ผดุงขวัญ จิตโรภาส ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
4 C140-0008 ภญ. อัจฉรา ไชยวงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
5 C140-0009 ภญ. มุจจรินทร์ หาญทรงกณิฏฐ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
6 C140-0010 ภญ. สุวิภา ตั้งสมบัติไพบูลย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
7 C140-0011 ภญ. อรวรรณ อมรทรรศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
8 C140-0012 ภญ. เมษมาส กาญจนพันธุ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
9 C140-0013 ภก. วิเชียร คุตตวัส ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
10 C140-0014 ภญ. สุรัตน์ ปริชาตินนท์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
11 C140-0015 ภญ. นภาพร เสถียรนพเก้า ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
12 C140-0016 ภก. เสรี ชินรุ่งเรือง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
13 C140-0017 ภญ. ทินมณี ทินกร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
14 C140-0018 ภญ. สนธยา เชี่ยวชาญชำนาญกิจ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
15 C140-0019 ภญ. อภิญญา เหลืองวิเชียรพร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
16 C140-0020 ภญ. ธนารักษ์ โสตประวัติ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
17 C140-0021 ศ.ดร.ภญ. ณัฐนันท์ สินชัยพานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
18 C140-0023 ภญ. ปริญดา พีรธรรมานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
19 C140-0024 ภญ. ศิริพร ศรีสะระ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
20 C140-0025 ภญ. พ.อ.หญิง จริยา เกตุแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
21 C140-0026 ภญ. กันต์กนิษฐ์ เกียรติก้องแก้ว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
22 C140-0027 ภญ. ปิยะนาถ แสงมณี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
23 C140-0029 ภญ. สุมาลิน ศีลพิพัฒน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
24 C140-0030 ภก. ก่อเกียรติ์ ปานผาสุข ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
25 C140-0031 ภญ. อัมพร ฮั่นตระกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
26 C140-0032 ภญ. ปัณรสี วีระกำแหง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
27 C140-0033 ภญ. ศวิตา เต็มผลทรัพย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
28 C140-0034 ภญ. ลัดดาวัลย์ เธียรธิติ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
29 C140-0036 ผศ.ดร. อรสา สุริยาพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
30 C140-0039 ภญ. ศิรินทิพย์ ม่วงประเสริฐ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
31 C140-0040 ภญ. ปริยานุช พงษ์เกษมพรกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
32 C140-0041 ภก. วันชัย นามั่นคง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
33 C140-0042 ภญ. ดวงทิพย์ ชัยสุริยะพันธ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) mail
34 C140-0043 ภญ. กณิศา ฉ่ำพึ่ง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
35 C140-0044 ภญ. พนิดา ชูประเสริฐสุข ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
36 C140-0045 ภก. ธนวัฒน์ ฉายศิริโชติ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
37 C140-0047 ภก. อาภัสสา ตั้งกิจพานิช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
38 C140-0048 ภญ. ฐานิตา แสงเขียว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
39 C140-0049 ภก. ไชยพงษ์ เกรียงไกรวุฒิ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
40 C140-0050 ภญ. ปัญญฉัตร ซอสุขไพบูลย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
41 C140-0051 ภญ. กรกนก ไชยสุทธิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
42 C140-0052 นางสาว นิชญนันทน์ บุณยพัฒน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
43 C140-0053 ภญ. รัชดาพร มะโนประเสริฐกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
44 C140-0054 ภญ. วิลินดา วณิชกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
45 C140-0055 ทพ. สุทิมา ศุกรีเขตร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
46 C140-0056 ภญ. เกษชรี นวมครุฑ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
47 C140-0057 ภญ. นฤมล เจริญกิจภัณฑ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
48 C140-0058 ภญ. วิภาทิพย์ นิธีปานสืบเชื้อ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
49 C140-0059 นาย ธนวัฒน์ หนูนารถ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
50 C140-0060 ผศ.ดร.ภญ. ศวิตา จิวจินดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
51 C140-0061 ผศ.ดร.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
52 C140-0062 ภญ. ฐานิช จั่นครุฑ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
53 C140-0063 ภญ. ปิยาภรณ์ เดชสุภา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
54 C140-0064 ภญ. วนิชา สุประดิษฐอาภรณ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
55 C140-0065 ภก. เปรมชัย เม่นสิน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
56 C140-0066 ภญ. ศิริลักษณ์ ทวีรัตน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
57 C140-0067 ภญ. จินตนา ลิ่มระนางกูร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
58 C140-0068 ภญ. ณิชาภา ตั้งสมบัติ์วิสิทธิ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
59 C140-0069 ภญ. จณิสตา ธรรมดี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
60 C140-0070 ภก. สุภกรรณ จันทวงษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
61 C140-0071 ภญ. นิภาพร มณีขาว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
62 C140-0072 ภก. ณัฐวุธ มณีขาว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
63 C140-0073 ภก. เทพฤทธิ์ ทองสุกมาก ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
64 C140-0074 ภญ. รุ้งลาวัลย์ ตันติวัฒนกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
65 C140-0075 ภญ. วราณี นุตผลิน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
66 C140-0076 ภญ. พรทิพย์ วรนัยพินิจ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
67 C140-0077 ภก. สุชาติ มัชฌิมานิสัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
68 C140-0078 ภญ. สุชาดา กาญจนะภาชนะ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
69 C140-0080 ภญ. ภรสุภา กนกวารีรัตน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
70 C140-0081 นางสาว มานิตา สุวรรณวงศ์พร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
71 C140-0082 ภก. ประภัสสร์ ลี้โรจนาประภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
72 C140-0083 ภญ. เพ็ญพิชชา อ่อนทรัพย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
73 C140-0088 ทพญ. อรวรรณ กิจเชวงกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C140-0001 ภญ. ทรัพย์พานิช พลาบัญช์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
2 C140-0004 ภญ. วิสินี จันทร์มหเสถียร (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
3 C140-0006 ภญ. สุรางคณา ส่งศิริ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
4 C140-0007 ภก. ปริญญ์ อยู่เมือง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
5 C140-0022 ภญ. ณภัทร ต.รุ่งเรือง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
6 C140-0028 ภญ. สุมาลิน ศ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
7 C140-0035 ภก. รัสมี งามหอม (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
8 C140-0037 ภญ. ณัฐกานต์ จิตพิมพ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
9 C140-0038 ภญ. ประภัสสรา พงศ์พันธุ์พิศาล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
10 C140-0046 ภญ. สุภาวดี อัศวศิริวิลาศ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
11 C140-0079 ภญ. ปภินพิทย์ ธนพัตจรูญพงษ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
12 C140-0084 ภก. ปัญกร กนกวารีรัตน์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
13 C140-0085 ภญ. อภิญญา เผ่าจินดา (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
14 C140-0086 ภญ. สุภาพร รัตนธรรม (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
15 C140-0087 ภญ. สุนิสา อรุณเจริญรัตน์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
16 C140-0089 ภญ. ดารณี สายอุบล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THB
17 C140-0090 ภญ. วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียน ราคา 3,000 บาท
ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างและอาหารกลางวัน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ทีมหมูป่า เด็กติดถ้ำ กับภาวะ Refeeding Syndrome ที่ต้องระวัง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://f.ptcdn.info/414/058/000/pb8yon3keuTGxUpoWmd-o.png ### ...
Read this article
การพัฒนาอนุภาคนาโนและระบบนำส่ง ตอนที่ 2
ศ.ดร.อำพล ไมตรีเวช, ศ.ดร.ณรงค์ สาริสุต, ภญ.ดวงมณี มณีโรจน์ภักดี, ภญ.วสุ วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์ และ ภก.โกศล แซ่ติ้ง ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### บทนำ &...
Read this article
ถั่งเช่า ช่วยเพิ่มสมรรถภาพ จริงหรือ?
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และ ธิดารัตน์ จันทร์ดอน สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ณ วันนี้ค...
Read this article
เบญจกูล – อาหารเสริมแผนไทยสำหรับฤดูสมุฏฐาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อ้อมบุญ วัลลิสุต ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : httpwww.yesspathailand.comimagescolumn_1286301050a503-335.gif ### &nb...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554