หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์


ดูข่าวยาทั้งหมด

ตอบปัญหาเรื่องยา


ดูคำตอบทั้งหมด

ความเป็นมาของหน่วยคลังข้อมูลยา


"คลังข้อมูลยา" ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ภายใต้นโยบายและการสนับสนุนของ อาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นคณบดีท่านแรกของคณะเภสัชศาสตร์นี้ โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งหลายท่านด้วยกัน อันได้แก่ ศาสตราจารย์ ฉวี บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิ้นจี่ หวังวีระ, รองศาสตราจารย์ เฉลิมศรี ภุมมางกูร และ รองศาสตราจารย์ธิดา นิงสานนท์ "คลังข้อมูลยา" เมื่อแรกเริ่มถูกจัดตั้งเป็นโครงการเฉพาะกิจสิ้นสุดภายใน 5 ปี ตามระเบียบราชการในสมัยนั้น ต่อมาในสมัยที่ รองศาสตราจารย์ ปราณี ใจอาจ ดำรงตำแหน่งคณบดี (พ.ศ. 2530-2534) รศ.เฉลิมศรีซึ่งดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผนในขณะนั้น ได้เสนอโครงการนี้เข้าไปอยู่ภายใต้งานบริการวิชาการในการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6 ทำให้ "คลังข้อมูลยา" เปลี่ยนสภาพจากโครงการเฉพาะกิจเป็นโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน.


DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ประกาศ
CPE ปี 2561-2563 สามารถเก็บคะแนนได้แล้ว!!
บทความที่ 1 เรื่อง การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic)
จำนวน 3.5 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 1/8/2562

บทความที่ 2 เรื่อง การให้คำแนะนำด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
จำนวน 3 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 2/9/2562

บทความที่ 3 เรื่อง โรคจากพังผืด
จำนวน 3 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 6/9/2562

บทความที่ 4 เรื่อง Calcitonin-Gene-Related Peptide (CGRP) Receptor Antagonist A Novel Target for Preventive Treatment of Episodic Migraine: Focus on Erenumab
จำนวน 4 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 8/1/2563

บทความที่ 5 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ยาเคมีบำบัดรูปแบบตัวพาที่มีขนาดนาโนเมตร (nanocarriers) ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
จำนวน 3.5 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 4/2/2563

บทความที่ 6 เรื่อง ยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่ม proton pump inhibitors: เภสัชวิทยาและบทบาททางคลินิก
จำนวน 4 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 24/3/2563

บทความที่ 7 เรื่อง Proton pump inhibitors กับการดูดซึมแร่ธาตุและวิตามิน
จำนวน 3 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 8/4/2563

บทความที่ 8 เรื่อง การใช้ยาในเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
จำนวน 3.5 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 24/6/2563

บทความที่ 9 เรื่อง ยากลุ่ม anti-interleukin-5 สำหรับโรคหืดชนิด eosinophilic asthma: สรุปผลประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการศึกษาทางคลินิก
จำนวน 3.5 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 3/7/2563


>> สมัครสมาชิก (500 บาท/ปี)