หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาการใช้ CLARITHROMYCIN 500 MR ในผู้ป๋วย H. Pylori มีขนาดการรับประทานอย่างไรคับ


รหัสคำถาม: 7513 ถามโดย: เอกภพ บัวบาน (บุคคลทั่วไป) เมื่อ: 13/09/2018-18:31:52 -- อ่านแล้ว 509 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร

ยา clarithromycin เป็นยาต้านจุลชีพในกลุ่ม macrolides มีข้อบ่งใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ทางเดินหายใจ ผิวหนังและที่อื่นๆ รวมถึงการติดเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Helicobacter pylori (หรือ H. pylori) ในทางเดินอาหาร ในกรณีที่ใช้กับการติดเชื้อแบคทีเรียที่กล่าวถึง มีสูตรยาที่ใช้หลายอย่าง โดยทั่วไปเป็นสูตรที่ประกอบด้วยยาต้านแบคทีเรีย 2 ชนิด ร่วมกับยายับยั้งการหลั่งกรดในกลุ่ม proton pump inhibitors อีก 1 ชนิด กรณีที่ใช้ clarithromycin ในผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหาร ยาต้านแบคทีเรียชนิดอื่นอีก 1 ชนิด อาจเป็น amoxicillin รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง หรือ metronidazole รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ส่วนยาในกลุ่ม proton pump inhibitors อาจเป็น omeprazole ยานี้รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง โดยทั่วไปรับประทานยาเหล่านี้เป็นระยะเวลา 10-14 วัน แต่ในปัจจุบันพบการดื้อของเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ต่อยาในกลุ่ม macrolides สูงขึ้น ดังนั้นการเลือกยาในการรักษาจึงต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคล หากเคยมีการใช้ยากลุ่ม macrolides (ตัวอย่างเช่น erythromycin, azithromycin, roxithromycin, clarithromycin) มาก่อนหรืออยู่ในพื้นที่ที่อัตราการดื้อต่อยาในกลุ่มนี้สูง จะไม่ใช้ยา clarithromycin ดังนั้นยาที่ใช้รักษา H. pylori จึงอาจเป็นสูตรที่ประกอบด้วย amoxicillin, metronidazole และ omeprazole

Keywords: clarithromycin, proton pump inhibitors, Helicobacter pylori, macrolides

อ้างอิงจาก:
1. American Pharmacists Association. Drug information handbook with international trade name index. 26th ed. Ohio: Lexi-Comp; 2017.
2. Micromedex® [Database on internet]. Clarithromycin: Thomson Reuters (Healthcare); c2018. Available from: http://www.micromedexsolutions.com /micromedex2/librarian/.

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล