บริจาคเพื่อคณะฯของเรา

50 ปี เภสัชมหิดล
สู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ตามนโยบายและโครงการของรัฐบาลในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2510-2514 เพื่อผลิตเภสัชกรตอบสนองการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 40 รุ่น รวมประมาณ 3,738 คน และในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 880 คน ซึ่งผลผลิตที่สำคัญเหล่านี้ได้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและระบบสาธารณสุขของประเทศเพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง

ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นี้จะเป็นวันครบรอบ 50 ปีของการจัดตั้งคณะฯ ทางคณะฯ จึงจัดทำโครงการ “50 ปี เภสัชมหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน” ขึ้นโดยมีกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป เพื่อแสดงถึงบทบาทของคณะฯ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

อนึ่งการดำเนินการที่ยาวนานทำให้อาคารเรียน ห้องเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ มีการเสื่อมสภาพ จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของคณะฯ ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับความจำกัดและความล่าช้าของการพิจารณางบประมาณ คณะฯ จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้เหมาะสมกับการเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ชั้นนำและทำประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยต่อไป โดยผู้บริจาคทุกท่านสามารถนำใบเสร็จการบริจาคไปใช้ในการรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินหรือรายจ่ายที่บริจาคดังกล่าว ตามมาตรา 3 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 616) พ.ศ. 2559 โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับสิทธิดังกล่าวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงธันวาคม 2561วัตถุประสงค์

  • เพื่อจัดกิจกรรมระลึกถึงบทบาทของคณะฯ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เสื่อมสภาพหรือจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของคณะฯ ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกำหนดการระดมทุนหน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-2354-4316 (คุณจรรยา จันทร์เจตนาดี) หรือ รศ.ดร. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ โทร. 096-812-0713 อีเมลล์ wisuda.suv@mahidol.ac.th

Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2013-2016