Download DT/PY_MU-IRB form for Human Research

Form 1 Cover letter for MU-DTPY-IRB โหลดแล้ว 20 ครั้ง
Form 10 Consent form for subject thai people โหลดแล้ว 13 ครั้ง
Form 11 Volunteer information sheet for questionnaire subject thai people โหลดแล้ว 13 ครั้ง
Form 12 Commitment for Research Conduct Research Project with Request for Certification of Approval โหลดแล้ว 810 ครั้ง
Form 13 Cover letter for MU-DTPY-IRB Submission after Correction โหลดแล้ว 16 ครั้ง
Form 14 Annual Research Report Form โหลดแล้ว 10 ครั้ง
Form 15-16 Protocol amendment โหลดแล้ว 15 ครั้ง
Form 17 SA-ESUSAR-AE โหลดแล้ว 10 ครั้ง
Form 18 Report of Protocol Deviation โหลดแล้ว 11 ครั้ง
Form 19 Letter of Authorization transfer to Local Institutional Review Board โหลดแล้ว 13 ครั้ง
Form 2 Cover letter for MU-DTPY-IRB fee โหลดแล้ว 12 ครั้ง
Form 20 Example Request for permission โหลดแล้ว 11 ครั้ง
Form 21 MTA-Template-case-Provider โหลดแล้ว 14 ครั้ง
Form 22 MTA-Template-case-Recipient โหลดแล้ว 11 ครั้ง
Form 23 Internal Material Transfer โหลดแล้ว 13 ครั้ง
Form 3 Cover letter for MU-DTPY-IRB fee waiver โหลดแล้ว 10 ครั้ง
Form 4 Cover letter for MU-DTPY-IRB fee exempt for exemption review project โหลดแล้ว 13 ครั้ง
Form 5 Exemtion โหลดแล้ว 16 ครั้ง
Form 6 Submission Form โหลดแล้ว 1037 ครั้ง
Form 7 Assent Form for child thai people โหลดแล้ว 8 ครั้ง
Form 8 Volunteer information sheet for subject thai people โหลดแล้ว 859 ครั้ง
Form 9 Consent form for parent thai people โหลดแล้ว 9 ครั้ง
กำหนดการประชุมคณะกรรมการ IRB ประจำปี 2562 โหลดแล้ว 409 ครั้ง
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล โหลดแล้ว 924 ครั้ง
ฟอร์ม 1 แบบบันทึกขอเสนอโครงการ โหลดแล้ว 21 ครั้ง
ฟอร์ม 10 เจตนายินยอมสำหรับผู้เยาว์อายุ 18 ปีขึ้นไป Thai โหลดแล้ว 17 ครั้ง
ฟอร์ม 11 เอกสารชี้แจงอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการโดยตอบแบบสอบถาม โหลดแล้ว 20 ครั้ง
ฟอร์ม 12 หนังสือรับรอง Thai โหลดแล้ว 16 ครั้ง
ฟอร์ม 13 แบบนำส่งเอกสารแก้ไขตามคำแนะนำ โหลดแล้ว 8 ครั้ง
ฟอร์ม 14 แบบบันทึกติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี โหลดแล้ว 14 ครั้ง
ฟอร์ม 15 -16 นำส่งเอกสารการปรับเปลี่ยนโครงการหลังได้รับการรับรอง โหลดแล้ว 8 ครั้ง
ฟอร์ม 17 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง โหลดแล้ว 7 ครั้ง
ฟอร์ม 18 รายงานผลการดำเนินการที่เบี่ยงเบน โหลดแล้ว 7 ครั้ง
ฟอร์ม 19 ใบคำร้องขอให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล มอบอำนาจในการกำกับดูแลโครงการวิจัย โหลดแล้ว 10 ครั้ง
ฟอร์ม 2 แบบบันทึกขอนำส่งค่าธรรมเนียม โหลดแล้ว 16 ครั้ง
ฟอร์ม 20 ตัวอย่างเอกสารการขออนุญาต โหลดแล้ว 13 ครั้ง
ฟอร์ม 21 ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพกรณีเป็นผู้จัดหาตัวอย่าง (นอกสถาบัน) โหลดแล้ว 10 ครั้ง
ฟอร์ม 22 ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพกรณีเป็นผู้รับตัวอย่าง (นอกสถาบัน) โหลดแล้ว 18 ครั้ง
ฟอร์ม 23 ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพเพื่อการวิจัยภานในมหาวิทยาลัยมหิดล โหลดแล้ว 16 ครั้ง
ฟอร์ม 3 ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม โหลดแล้ว 16 ครั้ง
ฟอร์ม 4 แบบบันทึกการไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียม โหลดแล้ว 11 ครั้ง
ฟอร์ม 5 แบบประเมินโครงการ Exemtion โหลดแล้ว 19 ครั้ง
ฟอร์ม 6 แบบเสนอโครง Thai โหลดแล้ว 1285 ครั้ง
ฟอร์ม 7 เจตนายินยอมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี-ต่ำกว่า 13 ปี โหลดแล้ว 10 ครั้ง
ฟอร์ม 8 เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร Thai โหลดแล้ว 899 ครั้ง
ฟอร์ม 9 เจตนายินยอมสำหรับผู้เยาว์อายุ 13 ปีขึ้นไป-ต่ำกว่า17 ปี Thai โหลดแล้ว 9 ครั้ง
  Page Ranking Tool website monitoring service