December 19-21, 2018
@Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
 

การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 46
Research and Educational Innovation
in Medical Sciences
19 - 21 ธันวาคม 2561
@ โรงแรมโรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่

การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 46
Research and Educational Innovation
in Medical Sciences
19 - 21 ธันวาคม 2561
@ โรงแรมโรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่
 

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความรู้และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของงาน ประเทศไทยอยู่ในช่วงกำลังปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และเพื่อให้ตามทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้นวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น สรีรวิทยาเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาทางการแพทย์ โดยเฉพาะการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถและความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จากนวัตกรรมและงานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การควบคุม ป้องกันและรักษาโรค อันส่งผลให้ประชาชนมีความรู้และสุขภาพที่ดีขึ้น ดังนั้น การพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวทางและการสร้างนวัตกรรมทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัยแบบผสมผสาน (Integrated) ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และทางคลินิก จึงจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ ๒๑ นี้ ทั้งนี้ การจะดำเนินการให้ได้ตามวัตถุประสงค์จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากหลายองค์กร ทั้งในส่วนหน่วยบริการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อการระดมความคิดเห็นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน แก่ประเทศไทย

สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานกลางที่จะเป็นศูนย์รวมของสมาชิกสรีรวิทยาทั่วประเทศที่มาจากหลายสาขาอาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัช กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ เป็นต้น สมาคมฯ มีการจัดประชุมวิชาการประจำปีทุกปีอย่างต่อเนื่องมายาวนานถึง ๔๕ ปี โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนาวิชาการ การอภิปรายหมู่ และการนำเสนองานวิจัยจากนิสิตนักศึกษา เป็นต้น การประชุมวิชาการจึงเป็นเวทีในการะดมความคิดเห็น อภิปราย และนำเสนอแนวคิดทางการเรียนการสอน งานวิชาการและวิจัยใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เป็นเวทีที่จะมีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิจัยของนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับการจัดประชุมวิชาการสรีรวิทยาสรีรวิทยาสมาคมประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นครั้งที่ ๔๖ ทางสมาคมฯ ได้เชิญภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช และ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมภายใต้หัวข้อ เรื่อง “Research and Educational Innovation in Medical Sciences” ซึ่งจะจัดในวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมประกอบด้วยการปาฐกถาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง บรรยายพิเศษเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาและนวัตกรรมการวิจัยสรีรวิทยา การอภิปรายกลุ่มในเรื่องนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รวมทั้งการนำเสนองานวิจัยโดยนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช ตระหนักถึงความสำคัญในการบริการวิชาการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานบริการวิชาการแก่สังคม และบุคคลภายนอกที่ก่อให้เกิดรายได้ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการเพื่อตอบสนองกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและวิจัยใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเฉพาะสาขาสรีรวิทยา
  2. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยระหว่างนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันในการผลิตงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ
  3. เป็นเวทีสำหรับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในการนำเสนองานวิจัย ทั้งในรูปแบบแผ่นภาพและแบบเสนอด้วยวาจา
 
 
Physiological Society of Thailand Annual Meeting 2018
@Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Nakonratchasima, Thailand.
Copyright © 2018