December 19-21, 2018
@Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
 

การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 46
Research and Educational Innovation
in Medical Sciences
19 - 21 ธันวาคม 2561
@ โรงแรมโรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่

การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 46
Research and Educational Innovation
in Medical Sciences
19 - 21 ธันวาคม 2561
@ โรงแรมโรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่
 

คณะกรรมการจัดประชุม

องค์กรจัดประชุม


๑. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๒. สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
๓. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษา

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. นายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
๕. หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๖. ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ดร.ชุมพล ผลประมูล
๗. รองศาสตราจารย์ พญ.สุพัตรา โล่สิริวัฒน์
๘. ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
๙. รองศาสตราจารย์ นพ.ประสงค์ ศิริวิริยะกุล
๑๐. ศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์


คณะกรรมการอำนวยการ

๑. รองศาสตราจารย์ ดร. ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประธานกรรมการคนที่ ๑และผู้บริหารแผนโครงการฯ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ กิจผาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกรรมการคนที่ ๒ และผู้บริหารแผนโครงการฯ
๓. อาจารย์ ดร. สุธิชา กฤตยารักษ์สกุล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรรมการ
๔. อาจารย์ เกียรติดำรงค์ จันทร์พิพัฒน์กุล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรรมการ
๕. อาจารย์ ยิ่งรัก บุญดำ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.วรพจน์ อุณอนันต์ ตคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรรมการ
๘. รองศาสตราจารย์ ยุวดี วงษ์กระจ่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญโฉม พึ่งวิชา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
๑๒. รองศาสตราจารย์ บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร. วีรวรรณ อุชายภิชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ศรีภา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดไทย ทองอุ่น เลขาธิการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย กรรมการ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล เหรัญญิกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย กรรมการ
๑๙. นางสาว ภัทราวรรณ ตาปราบ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรรมการและ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
๒๐. นางสาว ธนาภรณ์ พริ้งบุญเจริญ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรรมการและ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
๒๑. นางสาว จุติมา เสมอ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการและ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
๒๒. นาย สุคเน ทรรภลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการและ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
๒๓. นาย โสรัจ ทัศนเจริญ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการและ เจ้าหน้าที่ สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๒๔. อาจารย์ ดร.อนงค์นาฎ เกษร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรรมการและเลขานุการคนที่ ๑
๒๕. อาจารย์ ดร.นรรฆวี แสงกลับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการและเลขานุการคนที่ ๒
คณะกรรมการดำเนินการ

ฝ่ายวิชาการ
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญโฉม พึ่งวิชา รองประธานกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติ กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.สุธิชา กฤตยารักษ์สกุล กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.อนงค์นาฎ เกษร กรรมการ
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ กรรมการ


ฝ่ายเอกสาร
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติ ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.สุธิชา กฤตยารักษ์สกุล รองประธานกรรมการ
๓. อาจารย์ ยิ่งรัก บุญดำ กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.วรพจน์ อุณอนันต์ กรรมการ
๕. นางสาว ภัทราวรรณ ตาปราบ กรรมการ
๖. นางสาว ธนาภรณ์ พริ้งบุญเจริญ กรรมการ
๗. นางสาว จุติมา เสมอ กรรมการ


ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑. รองศาสตราจารย์ บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.วรพจน์ อุณอนันต์ รองประธานกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ยุวดี วงษ์กระจ่าง กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีสุวรรณ กรรมการ


ฝ่ายลงทะเบียนและการเงิน
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญโฉม พึ่งวิชา ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ยิ่งรัก บุญดำ รองประธานกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ยุวดี วงษ์กระจ่าง กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีสุวรรณ กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.นรรฆวี แสงกลับ กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล กรรมการ
๗. นางสาว ภัทราวรรณ ตาปราบ กรรมการ
๘. นางสาว ธนาภรณ์ พริ้งบุญเจริญ กรรมการ
๙. นางสาว จุติมา เสมอ กรรมการ


ฝ่ายหารายได้
๑. รองศาสตราจารย์ ยุวดี วงษ์กระจ่าง ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
๓. ศาสตราจารย์ ดร วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ กิจผาติ กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.อนงค์นาฎ เกษร กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.สุธิชา กฤตยารักษ์สกุล กรรมการ
๘. อาจารย์ ยิ่งรัก บุญดำ กรรมการ


ฝ่ายพิธีการและจัดเลี้ยง
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ กิจผาติ ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ เกียรติดำรงค์ จันทร์พิพัฒน์กุล รองประธานกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ อุชายภิชาติ กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ศรีภา กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.นรรฆวี แสงกลับ กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีสุวรรณ กรรมการ
๘. อาจารย์ ยิ่งรัก บุญดำ กรรมการ
๙. นางสาว ภัทราวรรณ ตาปราบ กรรมการ
๑๐. นางสาว ธนาภรณ์ พริ้งบุญเจริญ กรรมการ
๑๑. นางสาว จุติมา เสมอ กรรมการ


ฝ่ายสถานที่ ยานพาหนะ และที่พัก
๑. อาจารย์ ดร. อนงค์นาฏ เกษร ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ กิจผาติ รองประธานกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ อุชายภิชาติ กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ศรีภา กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.นรรฆวี แสงกลับ กรรมการ
๗. อาจารย์ ยิ่งรัก บุญดำ กรรมการ
๘. อาจารย์ เกียรติดำรงค์ จันทร์พิพัฒน์กุล กรรมการ
๙. อาจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีสุวรรณ กรรมการ
๑๐. นางสาว ภัทราวรรณ ตาปราบ กรรมการ
๑๑. นางสาว ธนาภรณ์ พริ้งบุญเจริญ กรรมการ


ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
๑. อาจารย์ ดร.สุธิชา กฤตยารักษ์สกุล ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.นรรฆวี แสงกลับ รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ กิจผาติ กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ อุชายภิชาติ กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ศรีภา กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล กรรมการ
๗. อาจารย์ เกียรติดำรงค์ จันทร์พิพัฒน์กุล กรรมการ
๘. นางสาว ภัทราวรรณ ตาปราบ กรรมการ
๙. นางสาว ธนาภรณ์ พริ้งบุญเจริญ กรรมการ
๑๐. นาย สุคเน ทรรภลักษณ์ กรรมการ
๑๑. นายโสรัจ ทัศนเจริญ กรรมการ


 
 
Physiological Society of Thailand Annual Meeting 2018
@Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Nakonratchasima, Thailand.
Copyright © 2018