December 19-21, 2018
@Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
 

การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 46
Research and Educational Innovation
in Medical Sciences
19 - 21 ธันวาคม 2561
@ โรงแรมโรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่

การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 46
Research and Educational Innovation
in Medical Sciences
19 - 21 ธันวาคม 2561
@ โรงแรมโรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่
 

คำกล่าวต้อนรับจากประธานจัดงาน

สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมา โดยในปีนี้ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันเจ้าภาพร่วมกับสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการครั้งที่ ๔๖ ภายใต้หัวข้อ “Research and Educational Innovation in Medical Sciences” ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมจะมุ่งการให้ความรู้ใหม่ๆที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยปาฐกถาเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยทางสรีรวิทยา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน บรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับนวัตกรรมการใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยทางการแพทย์ การเสวนาวิชาการ การอภิปรายหมู่เกี่ยวกับการพัฒนานวตกรรมเทคโนโลยีในการสร้าง Test Kits ต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ และนวตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง รวมทั้งการประชุมครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำหรับให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนองานวิจัยใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และยังเป็นเวทีที่จะมีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิจัยของนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนั้นยังเป็นเวทีที่ชาวสรีรวิทยาได้มีโอกาสแสดงมุทิตาจิตแด่ “ครูสรีรวิทยาอาวุโส” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน

ในนามของคณะกรรมการจัดประชุมวิขาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยครั้งนี้ ดิฉันและคณะกรรมการทุกท่านขอต้อนรับและขอเชิญสมาชิกรวมทั้งผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุม เพื่อทุกท่านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมในครั้งนี้


ขอแสดงความนับถือ

รองศาสตราจารย์ ดร. ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์
ผู้ช่วยยศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ กิจผาติ
ประธานการจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ ๔๖


 
 
Physiological Society of Thailand Annual Meeting 2018
@Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Nakonratchasima, Thailand.
Copyright © 2018