MUPY RUN 2018 @ Salaya

28 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


MUPY RUN 2018 @ Salaya

28 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนหลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพโดยการออกกาลังกาย ซึ่งเป็นการช่วยให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งในโอกาสที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่ 50 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ ..อ่านต่อ
ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพโดยการออกกาลังกาย ซึ่งเป็นการช่วยให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งในโอกาสที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่ 50 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพแก่คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายระบบสุขภาพเชิงรุกที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ การออกกาลังกายโดยการวิ่งเป็นวิธีหนึ่งในการออกกาลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีความประสงค์จัดกิจกรรมงานวิ่ง 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUPY RUN 2018) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจและรักในการดูแลสุขภาพตนเองได้มีเวทีในการออกกาลังกายโดยการวิ่งเพื่อสุขภาพและเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แก่คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อให้เกิดการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประชาสัมพันธ์วาระครบรอบการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เป็นที่รู้จักของประชาชนในวงกว้าง


กำหนดการ

05.30 น.
รายงานตัว ลานหน้ามหิดลสิทธาคาร
05.40 น.
อบอุ่นร่างกาย
05.55 น.
พิธีเปิดการแข่งขัน
06.00 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน Mini marathon
06.15 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน Family run
08.00 น.
พิธีปิดการแข่งขันและพิธีมอบรางวัล


  ช่องทางการติดต่อ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
E-mail: mupyrun@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/mupyrunning
Tel: 02-354-3749 และ 02-354-7502
Fax: 02-354-4326

Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2017-2018