รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 1/6  
"Best Presentation Award" TJIA 2012 สาขา Medical and Life Sciences: Pharmacology ประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation)
โดย/จาก: งานประชุมวิชาการ 5th Thailand-Japan International Academic Conference (TJIA) 2012 ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 20/10/2555

หัวข้อ: Intranasal Influenza Vaccine Made of Chitosan-DNA Complex: Preparation and Immunological Evaluationผู้ได้รับ :ภญ.ชมพูนุช แสวงศักดิ์ (ศ.ดร.ณัฐนันท์ สินชัยพานิช อาจารย์ที่ปรึกษา)
High Quality Research Award
โดย/จาก: International Society for Vaccine และ Bill Gate and Melinda Foundation ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ 14/10/2555

หัวข้อ: ต้นทุนของการเจ็บป่วยในการประเมินทางเศรษฐศาสตร์: กรณีศึกษาต้นทุนของโรคท้องเสียเนื่องจากการติดเชื้อ Rota Virus ในประเทศเวียดนามผู้ได้รับ :รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย์
รางวัล The Best Abstracts ประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation)
โดย/จาก: ประชุมวิชาการ International Conference on Medicinal Plants 2012 “Scientification of Jamu: A Breakthrough Program from Plant to Medicine for Health Care” ประเทศอินโดนิเซีย เมื่อ 11/10/2555

หัวข้อ: Comparison of bioactive components content and free radical scavenging activities of Moringa oleifera leaves at two stages of maturityผู้ได้รับ :นายบุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ (รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล The Best Abstracts ประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation)
โดย/จาก: ประชุมวิชาการ International Conference on Medicinal Plants 2012 “Scientification of Jamu: A Breakthrough Program from Plant to Medicine for Health Care” ประเทศอินโดนิเซีย เมื่อ 11/10/2555

หัวข้อ: Insecticidal activity and alkaloids composition of Stemona curtisii roots growing in Thailandผู้ได้รับ :นายสุเมธ คงเกียรติไพบูลย์ (รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล The Best Abstracts ประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation)
โดย/จาก: ประชุมวิชาการ International Conference on Medicinal Plants 2012 “Scientification of Jamu: A Breakthrough Program from Plant to Medicine for Health Care” ประเทศอินโดนิเซีย เมื่อ 11/10/2555

หัวข้อ: Antifungal activity and stability of long term storage of turmeric cream preparationsผู้ได้รับ :นางสาวมุกดา จันทร์เกษม (รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล The Best Abstracts ประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation)
โดย/จาก: ประชุมวิชาการ International Conference on Medicinal Plants 2012 “Scientification of Jamu: A Breakthrough Program from Plant to Medicine for Health Care” ประเทศอินโดนิเซีย เมื่อ 11/10/2555

หัวข้อ: Extraction and isolation of alpha-mangostin from Garcinia mangostana fruit rindผู้ได้รับ :นายภาณุพล คุ้มสุพรรณ (รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
  หน้า 1/6  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015