ภาควิชาในคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล


ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาจุลชีววิทยารับผิดชอบสอนในระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาโท/เอก สาขาเภสัชศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ชีวภาพ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 7 คน ซึ่งจะดูแลเกี่ยวกับ 1. การให้ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐาน การเรียน ... อ่านต่อ

ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาชีวเคมีรับผิดชอบในการสอนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี โดยสอนวิชาชีวเคมี (4 หน่วยกิต) ชีวเคมีปฏิบัติการ (1 หน่วยกิต) ในชั้นปีที่ 2 เทอมปลาย และวิชาชีวเคมีคลินิก 1 ซึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกสำหรับ ... อ่านต่อ

ภาควิชาเภสัชกรรม
ภาควิชาเภสัชกรรมเป็นภาควิชาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรจำนวนมากกว่า 20 คน รับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ตลอดจนการวิจัยในวิชาการทางเภสัชกรรม 3 ด้าน ได้แ ... อ่านต่อ

ภาควิชาเภสัชเคมี
ภาควิชาเภสัชเคมีรับผิดชอบสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิชาภาคบังคับที่ภาควิชารับผิดชอบได้แก่ เภสัชอินทรีย์เคมี , เภสัชอนินทรีย์เคมี และเภสัชวิเคราะห์ ภาควิชาได้จั ... อ่านต่อ

ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและวิจัยในด้านการจัดทำมาตรฐานสมุนไพร พฤกษศาสตร์พื้นบ้านทางการแพทย์ อนุกรมวิธานพืชสมุนไพร พฤกษเคมี และการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของการใช้สม ... อ่านต่อ

ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชาเภสัชวิทยารับผิดชอบการสอนในระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 ในรายวิชา เภสัชวิทยา 1 ถึง เภสัชวิทยา 4 (Pharmacology I-IV) ปฏิบัติการเภสัชวิทยา (Pharmacology Laboratory ... อ่านต่อ

ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัยรับผิดชอบด้านการสอน ในระดับปริญญาตรี , ปริญญาโท และปริญญาเอก, การศึกษาวิจัยและ การพัฒนาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และได้มีการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การประชุม และสัมมนาใน ... อ่านต่อ

ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
เป้าหมายของภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรมคือการเปิดรายวิชาพื้นฐาน ทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติการ ที่มีความสำคัญกับการออกแบบตำรับยา และการผลิตระดับอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาวัตถุดิบเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับทางเภสัชกรรม ภ ... อ่านต่อ

ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาคสรีรวิทยารับผิดชอบสอนเนื้อหาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ , สรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และรับผิดชอบสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งอาจารย์จะรับผิดชอบในแต่ละรายวิชารวมทั้งวิชาเลือก เช ... อ่านต่อ

ภาควิชาอาหารเคมี
ภาควิชาอาหารเคมี มีรายวิชาซึ่งบรรจุไว้ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวนทั้งสิ้น 3 รายวิชา ได้แก่ อาหารเคมี โภชนบำบัด และปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ โดยทั้ง 3 รายวิชาเป็นวิชาบังคับซึ่งเปิดสอนในชั้นปีที่ 4 นอก ... อ่านต่อ

สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015