เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ โครงการ ASEM Work Placement Programme

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ ASEM Work Placement Programme ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคเอเซียกับยุโรป โดยในปี 2561 สกอ. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาไทย ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเดินทางไปฝึกงานที่สถานประกอบการในประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมนี เหมาจ่าย คนละ 60,000 บาท และขอให้ เสนอชื่อนักศึกษา จำนวน ไม่เกิน 4 คน (ผู้สมัครหลัก 2 คน เดินทางไปเยอรมนี 1 คน เบลเยี่ยม 1 คน) ผู้สมัครสำรอง 2 คน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  http://inter.mua.go.th/asem-wpp-thailand/

และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 

ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์พิจารณาของ สกอ. 

1. นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2  (ไม่จำกัดสาขา)

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.50 ในระดับ ป. ตรี และ 3.0 ในระดับ ป. โท (นับถึงวันสมัคร)

3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี โดยต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้

    CEFR ไม่ต่ำกว่า B2                     IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 

    TOEFL (ITP) ไม่ต่ำกว่า 550        TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 80     

4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและ

สภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ

5. สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ

6. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ทุนกำหนดด้วยตนเองได้ 


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 1510 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015