เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ขอแสดงความยินดีกับงานบัณฑิตศึกษาฯ เภสัชมหิดลที่ได้รับ ISO 9001:2008

อ่านแล้ว 1,147 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2559  
ขอแสดงความยินดีกับ งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ภายใต้ขอบข่าย งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา ประกอบด้วย การสนับสนุนและให้การบริการด้านการจัดการการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรระดับปริญญาเอก การประสานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมไปถึงการจัดทำข้อมูลหลักสูตรในระบบ online ตาม มคอ.2 มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 1 วินาทีที่แล้ว
กว่าจะมาเป็นยา 1 นาทีที่แล้ว
อโรมาเธอราพี (Aromatherapy) 1 นาทีที่แล้ว
ยาต้านมะเร็ง 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015