เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu University นำเสนอผลการฝึกอบรม

อ่านแล้ว 528 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระพรรณ จิตติคุณ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี และอาจารย์ ดร. เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานและประเมินผลการฝึกอบรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 610 อาคารราชรัตน์ โดยนักศึกษาทั้ง 2 คน เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเภสัชกรรมด้านชีวเคมีทางเภสัชศาสตร์และด้านเภสัชพฤกษศาสตร์ ณ ภาควิชาชีวเคมีและภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


โรคไข้เลือดออก 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015